Zrážky

Na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky sa zadávajú zrážky zamestnanca.

Typ – výberový zoznam, do ktorého sa vyberie typ zrážky.

Čiastka – do políčka sa vpíše suma, ktorá sa má zamestnancovi v rámci výpočtu mzdy mesačne zraziť. V prípade, že sa zrážaná čiastka mesačne mení (napr. u zrážky typu stravné lístky), do políčka Čiastka sa vpíše hodnota 0 a suma zrážky sa bude zapisovať každý mesiac priamo do výpočtu na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy do príslušnej mzdovej položky (napr. SMF80716 Stravné lístky).

UPOZORNENIE: V prípade zrážok, ktorých sumy sa zadávajú mesačne do mzdy cez mzdové položky (stravné lístky, obedy, zálohy), sa na záložku Zrážky pridáva príslušný typ zrážky len v prípade, že je potrebné v platbe definovať platbu na účet alebo poukážkou. Ak sa zrážka typu stravné lístky, obedy zráža v „hotovosti“, nie je potrebné ju definovať na záložke Zrážky, stačí zadať jej sumu do mzdovej položky na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy.


NÁŠ TIP: Pre hromadný zápis súm zrážok na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy, napr. sumy zrážky za stravné lístky, alebo sumy zálohy, použite funkciu Import dát.


NÁŠ TIP: Pri zrážkach typu stravné lístky, obedy je možné do mzdy zadávať počet (napr. položkou SME80902 Stravné lístky – počet), pričom systém pri prepočte mzdy vypočíta nielen sumu zrážky zamestnanca, ale zároveň aj sumu príspevku zo mzdových prostriedkov zamestnávateľa, sumu príspevku zo sociálneho fondu, prípadne sumu DPH. Tieto nastavenia sa vykonávajú vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Výpočty zrážok a popis postupu nastavenia sadzieb zrážky a jednotlivých príspevkov na jednotku je popísaný v kapitole Výpočty zrážok v príručke Mzdové položky v systéme Humanet.


Zostatok – v prípade zrážok, u ktorých sa neeviduje „dlžná suma“ sa do políčka vpíše hodnota 0. U zrážok typu exekúcia alebo pôžička sa do políčka vpíše dlžná suma. Systém následne pri každom prechode do nového mesiaca z tejto dlžnej sumy odpočíta sumu zrážky vypočítanú v mzde, a vo chvíli, keď sa hodnota v políčku Zostatok rovná 0 zrážku prestane do mzdy počítať.

Ak chcete, aby systém počítal v mzde zrážku aj z príjmov vyplácaných po skončení pracovného pomeru v prípade, že v políčku Zostatok sa nachádza zostatok dlžnej sumy (napríklad v zrážke exekúcia), použite funkciu vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok, viac pozri Možnosť nastaviť výpočet zrážky aj po skončení pracovného pomeru.

Platí od-do – zadá sa obdobie, počas ktorého chcete, aby systém vypočítaval zrážku resp. u zrážok s „dlžnou sumou“ vyhodnocoval a vypočítaval sumu zrážky do mzdy.

Váha – políčko dnes nemá vplyv na výpočet zrážky.

Poznámka – slúži na zadanie poznámok užívateľa ku zrážke.

Platba – evidencia, v ktorej sa určí spôsob platby a zapíšu všetky identifikačné údaje o platbe.

Popis ďalších políčok a príklady správneho zadania údajov pre jednotlivé typy zrážok sú popísané v príručke Mzdové položky systému Humanet.

Vlastný názov zrážky - užívateľ má možnosť zadať vlastný názov zrážky, ktorý sa bude zamestnancovi zapisovať do výplatnej pásky.


Príklad: zamestnanec má na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky zadané dve zrážky typu Pôžička. Pre ich sprehľadnenie užívateľ použije pre každú iný, vlastný názov zrážky: Pôžička na dom a Pôžička na auto.

Aby sa táto informácia dostala až do výplatnej pásky, je potrebné spustiť prepočet mzdy. Na záložku Mzdy/ Vypočítané mzdy sa zrážka zapíše pod názvom mzdovej položky, ktorá je nastavená pre použitú zrážku - Pôžičky. Ale do výplatnej pásky pre zamestnanca sa zrážky zapíšu každá pod vlastným názvom.


Podrobnosti k výpočtu jednotlivých typov zrážok a možnostiam nastavení definície zrážok sú popísané v príručke Mzdové položky v systéme Humanet.

Identifikácia spôsobu platby

Pri zadávaní údajov do časti Platba na záložkách Spôsob výplaty a Zrážky sa postupuje rovnako. Kliknite na tlačidlo s bodkami na konci políčka Platba. Otvorí sa formulár Identifikácia spôsobu platby. Najdôležitejším údajom je údaj v políčku Spôsob platby. Ten určuje, ktoré údaje sa budú vypĺňať.

Hotovosť

Voľba Hotovosť nevyžaduje žiadne ďalšie identifikačné údaje. Táto sa vždy prednastaví pri pridávaní novej zrážky. Voľbu použijete v prípade vyplatenia mzdy v hotovosti, alebo v prípade zrážky zo mzdy, ktorú zamestnancovi strhnete z výplaty, ale finančné prostriedky nebudete posielať na žiadny konkrétny účet (napr. zrážka za obedy).

Na účet

Voľby Na účet – prevodným príkazov a Na účet – kompatibilné médium sú určené na definovanie platieb do banky. Je jedno, ktorú z týchto volieb zvolíte, obe fungujú pri spracovaní bankových operácií rovnako. Výber jednej alebo druhej voľby je však možné použiť ako triediace kritérium.


NÁŠ TIP: Máte jeden firemný bankový účet, z ktorého chcete časti zamestnancov posielať mzdy 8. dňa v mesiaci a časti zamestnancov 15. dňa v mesiaci (tak ste to dohodli v pracovných zmluvách). Aby ste nemuseli každý mesiac ručne upravovať zoznam zamestnancov v príkaze na úhradu, použite ako filter položku Spôsob platby. Skupine zamestnancov, ktorým sa posiela mzda 8. v mesiaci zadajte do políčka Spôsob platby voľbu Na účet – prevodným príkazom a druhej skupine zadajte voľbu Na účet – kompatibilné médium.

Následne v parametroch prevodného príkazu pre skupinu zamestnancov s výplatným termínom 8. dňa v mesiaci pridajte do definície generátora bankových operácií Zrážky na záložku Spôsoby platby filter Na účet – prevodným príkazom. Pri spracovaní takto nastaveného prevodného príkazu sa do položiek príkazu na úhradu dostanú len zamestnanci, ktorí majú v políčku Spôsob výplaty zadanú uvedenú položku.

Rovnakým spôsobom zadajte filter Na účet – kompatibilné médium do generátora bankových operácií Zrážky v parametroch prevodného príkazu pre skupinu zamestnancov s výplatným termínom 15. dňa v mesiaci.


Pri výbere spôsobu platby Na účet – prevodným príkazom a Na účet – kompatibilné médium sú vo formulári dostupné políčka pre zadanie identifikačných údajov o platbe do banky.

Účet organizácie – do políčka sa vyberie účet zadaný v niektorej z evidencií Organizácia na záložke Účet napr. účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Iný účet – do políčka sa zadá individuálny účet pre SEPA platby. Vstupom cez tlačidlo s bodkami sa vstúpi do formulára pre zadanie účtu vo formáte IBAN, alebo BBAN, a uložením sa doplní formát BBAN, resp. IBAN.

Zahraničný účet – do políčka sa zadá individuálny zahraničný účet mimo SEPA platieb. Vstupom cez tlačidlo s bodkami sa vstúpi do formulára pre zadanie čísla účtu, zadané údaje sa uložia, opätovne sa vstúpi do formulára cez tlačidlo s bodkami, a vyplní sa tabuľka Parametre zahraničného účtu.

V časti Symboly platby sa vyplnia variabilný, špecifický a konštantný symbol.

UPOZORNENIE: Po zmene niektorého z identifikačných údajov platby na to, aby sa nové údaje použili v aktuálnom spracovaní prevodného príkazu, musí sa najprv spustiť prepočet mzdy. Prevodný príkaz za ten-ktorý mesiac sa totiž spracováva s identifikačnými údajmi zapísanými do mzdy pri prepočte a nie z údajov na záložke Spôsob výplaty, resp. Zrážky.

Používanie masky v zadaní variabilného a špecifického symbolu v zrážkach

Pri definovaní spôsobu platby na záložke Zrážky možno použiť vo variabilnom alebo v špecifickom symbole tzv. masku. Vstupná maska je reťazec znakov, ktorý označuje formát platných vstupných hodnôt. Pri zadávaní variabilného a špecifického symbolu v zrážkach môžete použiť jednu z týchto masiek:

Dátumové masky MM, RR, RRRR:

MM – označenie mesiaca, za ktorý sa zrážka zapíše do prevodného príkazu, napr. júl - 07,

RR, RRRR – označenie roka, za ktorý sa zrážka zapíše do prevodného príkazu buď ako dvojčíslie RR – 17, alebo ako štvorčíslie RRRR – 2017,

Pri dátumovej maske možno použiť rôzne kombinácie reťazcov, napr. RRRRMM – 201707, RRMM – 1701, 00MMRRRR00 - 0007201700.

Maska RC – rodné číslo zamestnanca.

Maska OC – osobné číslo zamestnanca.

Historické ukladanie identifikácie platby

Tak ako prakticky v celej evidencii Rola, tak aj v evidencii Zrážky sa údaje ukladajú historicky. To umožňuje užívateľovi pozrieť si, akým spôsobom, resp. na aký účet tú‑ktorú zrážku v minulosti zasielal načítaním histórie vo formulári Identifikácia spôsobu platby.

Zápis identifikácie platby do prevodného príkazu a spracovania poukážok

Aby sa zrážka zapísala do prevodného príkazu nestačí ju len zadať so všetkými identifikátormi platby na záložku Spôsob výplaty resp. Zrážky vo voľbe Rola/ Zrážky. Je nevyhnutné spustiť prepočet mzdy! (Identifikácia platby sa zapíše do mzdy). To platí aj v prípade, že boli zmenené údaje v definícii platby (účet v banke, variabilný symbol a pod.).

Dodatkový parameter zrážky, pravidlá zápisu zrážky do prevodného príkazu

Na to aby systém zapísal platbu do prevodného príkazu (alebo inej platobnej operácie), musia sa identifikačné údaje platby (číslo účtu, VS, ŠS...) zapísať prepočtom do mzdy. Ak sa zrážka počíta z jej nastavenia na záložke Zrážky, systém jednoznačne vie k vypočítanej sume priradiť identifikačné údaje platby.

Odlišná situácia nastáva, ak sa suma zrážky zadáva na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy. V tomto prípade sa musí k SMF položke zrážky priradiť tzv. dodatkový parameter, ktorý v sebe nesie identifikačné údaje platby. Ak je na záložke Zrážky definovaná len jedna zrážka rovnakého typu, systém pri pridávaní SMF položky priradí dodatkový parameter automaticky

Ak je na záložke Zrážky definovaných viac platných zrážok rovnakého typu, dátový parameter musí užívateľ priradiť SMF položke ručne.

Ďalšia situácia vzniká pri použití položiek SME80902 Stravné lístky – počet a SME80901 Obedy – počet. Pri ich pridávaní systém nepriraďuje dodatkový parameter, ale pri prepočte mzdy vypočíta položky SMF80716 Stravné lístky a SMF80706 Obedy, prostredníctvom ktorých si vie dohľadať príslušnú zrážku typu Stravné, resp. Obedy, z ktorej si načíta identifikačné údaje platby zo zrážky.

Automatický zápis dodatkových parametrov pri pridávaní mzdových položiek príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a na životné poistenie ručne alebo importom, súvisiace mzdové položky

V definícii zrážky typu Doplnkové dôchodkové sporenie a Životné poistenie sa nachádza tabuľka Súvisiace mzdové položky. V tabuľke Súvisiace mzdové položky v zrážke typu Doplnkové dôchodkové sporenie sú nastavené systémové mzdové položky pre príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie:

SMF80315 DDS – zamestnávateľ

SMF8031509 DDS – zamestnávateľ – nedoplatok DDS

SMF8031510 DDS – zamestnávateľ – mimoriadny prísp.

SMF80317 DDS – zamestnávateľ – zo sociálneho fondu

V tabuľke Súvisiace mzdové položky v zrážke typu Životné poistenie je nastavená systémová mzdová položka pre príspevok zamestnávateľa na životné poistenie SMF80415 ŽP – zamestnávateľ.

Tieto nastavenia slúžia na automatické pridávanie dodatkových parametrov k mzdovej položke pre potreby generovania prevodných príkazov ako pri pridávaní nastavených mzdových položiek na záložku Ručná úprava mzdy, tak pri importe týchto mzdových položiek do mzdy.

Automatická metóda priraďovania dodatkových parametrov pri ručnom pridávaní mzdovej položky funguje nasledovne: ak je pre daný typ zrážky (napr. Doplnkové dôchodkové sporenie) zadaný na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky jediný, v mesiaci spracovania miezd platný záznam pre tento typ zrážky,

a užívateľ na záložku Ručná úprava mzdy pridáva mzdovú položku príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, napr. SMF80316 DDS – zamestnanec, systém si zistí, že mzdová položka je súčasťou definície typu zrážky, dohľadá si ten jediný záznam pre typ zrážky na záložke Zrážky, a odtiaľ si vezme údaje o platbe do dodatkových parametrov.

Ak je pre daný typ zrážky na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky zadaných viac platných záznamov, systém nevie automaticky priradiť dodatkový parameter. Vtedy pri pridávaní mzdovej položky cez záložku Ručná úprava mzdy (a je jedno, či za zamestnanca, alebo za zamestnávateľa) musí užívateľ dodatkový parameter priradiť ručne vstupom cez tlačidlo s bodkami.

Rovnakú metódu automatického priradenia dodatkových parametrov využíva aj funkcia Import dát, typ importu Mzdová položka. V prípade, že na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky je viac platných záznamov, aby mal systém dostatok informácií pre výber konkrétnej zrážky, z ktorej bude čerpať údaje pre dodatkové parametre, musí užívateľ zadať v definícii importu dát typu Mzdová položka pre mzdové položky príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie (systém pozerá na to, či je mzdová položka naviazaná na zrážku typu Doplnkové dôchodkové sporenie alebo Životné poistenie) zadať dva stĺpce, pomocou ktorých bude možné jednoznačne dohľadať príslušnú zrážku:

Stĺpec pre dod. param. – kód org.

Stĺpec pre dod. param. – č. zmluvy

Ak pri importe takejto mzdovej položky systém zistí, že na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky je viac platných zrážok, napr. na doplnkové dôchodkové sporenie, pozrie sa, či sú tieto zrážky naviazané na organizácie typu DDS s rôznym kódom. Ak áno, stačí zadať do importného súboru kód organizácie typu DDS. Ak ale na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky je viac platných zrážok na doplnkové dôchodkové sporenie naviazaných na organizáciu typu DDS s rovnakým kódom, na jednoznačnú identifikáciu zrážky je potrebné použiť číslo zmluvy. Ak má každá zrážka DDS iné číslom zmluvy, súčasťou importného súboru musí byť okrem kódu organizácie DDS aj číslo zmluvy. V prípade, že na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky je viacero záznamov s rovnakým kódom organizácie DDS a s rovnakým číslom zmluvy, nie je možné jednoznačne identifikovať zrážku, a dodatkové parametre naplnené nebudú.

To, že systém úspešne dohľadal zrážku pre naplnenie dodatkových parametrov užívateľ pozná tak, že vedľa sumy sa zobrazí informácia Doplnkové dôchodkové sporenie, resp. Životné poistenie.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Zadanie exekúcie