Spôsob zdanenia

Na záložku Rola/ Dane/ Spôsob zdanenia sa ukladá údaj, ktorým sa riadi výpočet dane. Pri pridaní novej evidencie Rola systém automaticky do políčka Spôsob zdanenia pridá voľbu zdanené preddavkom.  V prípade, že ide o zamestnanca, ktorého príjem sa zdaňuje v zahraničí, zvolíte voľbu nezdanené. V prípade, že ide o vyplácanie príjmu z činnosti športovca vystupujúceho na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. d) Zákona o dani z príjmov (príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – nerezidenta SR) vyberie sa voľba zdanené 19% zrážkovou daňou, alebo zdanené 35% zrážkovou daňou. Výber týchto volieb sa zobrazí aj v Novej osobnej karte pri pridávaní novej roly so špecifikáciou pracovný pomer a zákonom pre odmeňovanie Zákon o športe.

Pri zadaní súbehu viacerých pracovných a obdobných pomerov sa postupuje zásadne tak, že k jednej evidencii Osobné sa postupne pridávajú nové evidencie Rola. To zabezpečí, že sa jednotlivé typy dane vypočítajú u zamestnanca z úhrnu zdaniteľných príjmov zo všetkých pomerov platných v aktuálnom mesiaci, pričom výpočet sa vykoná na tzv. role hlavnej pre výpočet.

UPOZORNENIE: Hodnota zdanené preddavkom musí byť v políčku Spôsob zdanenia zadaná predovšetkým v role hlavnej pre výpočet, inak sa výpočet dane nevykoná. Hodnota zdanené preddavkom môže byť zadaná vo všetkých súbežných evidenciách Rola.

UPOZORNENIE: Pri výpočte mzdy musíte zadať spôsob zdanenia zdanené preddavkom aj u zamestnanca, u ktorého viete, že má tak nízky príjem, že po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane je jeho daňová povinnosť nulová. Je však potrebné pridať túto nezdaniteľnú časť na záložku Daň - rôzne. Systém tak nevypočíta žiadnu daňovú povinnosť, avšak vypočíta zdaniteľný príjem a nezdaniteľnú časť základu dane pre účely tlače Potvrdenia o zdaniteľnom príjme a Mzdového listu.