Ročné zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane sa spracováva vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane. Funkcia Vyrovnanie dane z dôvodov neustálych legislatívnych zmien veľmi často podlieha novým úpravám. Preto podrobný popis spracovania vyrovnania dane je až do roku 2022 súčasťou prílohy sprievodného listu k updatu, v ktorom bola funkcia pre daný rok zapracovaná. Sprievodné listy sú uložené vo voľbe Pomocník/ Dokumentácia/ Dokumenty.

Od roku 2023 sú podrobné popisy súčasťou helpov.