Automatické generovanie čísla roly

Zadávanie čísla roly je nevyhnutné v prípade, že plánujete využívať import mzdových položiek alebo import dochádzky, a čo len jeden zamestnanec, do údajov ktorého je potrebné importovať údaje, má súbežný pracovný pomer. Keďže v systéme Humanet je pri súbehu pomerov nevyhnutné pridávať súbežné evidencie Rola k jedinej evidencii Osoba, pri importe do súbežných rolí je potrebné jednoznačne identifikovať tú-ktorú rolu. A na to slúži identifikátor Číslo roly. Najvhodnejším spôsobom zadávania čísla roly je jeho automatické generovanie.

Vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Nastavenie konštánt označte políčko Generovať čísla rolí automaticky.

Automaticky generované číslo roly sa vyskladáva z osobného čísla, oddeľovača a poradového čísla roly. Hodnota v políčku Dĺžka generovaného čísla roly určuje počet znakov za oddeľovačom. Súčasťou funkcie automatického generovania čísla roly je systémová konštanta RNDELIMIT Oddeľovač čísla roly v skupine konštánt Konštanty pre osobné, v ktorej je v novej databáze nastavená pomlčka. Funkcia je nezávislá na funkcii automatického číslovania osôb. To znamená, že osobné číslo sa môže zadávať ručne, a číslo roly sa bude generovať automaticky.

Príklad vytvárania osobného čísla: Osobné číslo je 012. Pri vyššie uvedenom nastavení systém pri pridaní prvej roly vygeneruje číslo roly 012-01, pri pridaní druhej roly číslo 012-02, atď.

Pri generovaní čísla roly si systém pozrie zloženie čísla roly, zistí si posledné poradové číslo, a novo vytvárané číslo roly je pokračovaním. Napríklad, ak bolo najprv nastavené generovanie čísla roly v zložení osobné číslo, oddeľovač čísla roly, poradové číslo roly na 2 znaky, a pri tomto nastavení sú už použité čísla 001-01, 001-02, 001-03..., pri najbližšom generovaní čísla roly sa vygeneruje číslo 001-04. Ak by však užívateľ zmenil zloženie čísla roly tak, že by napríklad vypustil oddeľovač, systém by zistil, že číslo 00101 ešte neexistuje, tak by pri najbližšom generovaní čísla roly začal týmto číslom (bez ohľadu na to, že vlastne ide v poradí o štvrtú rolu tej istej osoby).

Vytvorenie čísla roly bez oddeľovača pri automatickom generovaní čísla roly

Ak sa požaduje v rámci funkcie Generovať čísla rolí automaticky vypustiť oddeľovač čísla roly, do konštanty RNDELIMIT Oddeľovač čísla roly sa zadá výraz $NULL.

Vytvorenie čísla roly z osobného čísla pri automatickom generovaní čísla roly

Ak sa požaduje v rámci funkcie Generovať čísla rolí automaticky zapisovať do čísla roly osobné číslo, do políčka Dĺžka generovaného čísla roly sa zadá hodnota 0. Pri tomto nastavení by v našom príklade vyššie prvá aj druhá rola tej istej osoby dostali rovnaké číslo roly 001.

Možnosť kontrolovať súčasne osobné číslo a číslo roly: Funkcia je naviazaná na systémovú konštantu UNIQUEPNRN Kontrolovať jedinečnosť generovaného osobného čísla aj vzhľadom na čísla rolí v skupine konštánt Konštanty pre osobné. Ak je konštanta zapnutá, systém skontroluje dĺžku generovaného osobného čísla, v rámci tejto dĺžky skontroluje najvyššie osobné číslo, najvyššie číslo roly, a to, ktoré z nich je vyššie, použije pri generovaní nového osobného čísla

Príklad: najvyššie osobné číslo je 2334, najvyššie číslo roly je 2338. Pri vytváraní novej osoby sa vygeneruje osobné číslo 2339.

Generovanie osobného čísla s tzv. prefixom: Funkcia je naviazaná na systémovú konštantu PNPPREFIX Prefix generovaného osobného čísla v skupine konštánt Konštanty pre osobné. Ak je v konštante zadaný číselný reťazec, systém tento reťazec použije pri generovaní osobného čísla.

Príklad: Pri nastavení prefixu 333 bude každé nové osobné číslo začínať vždy týmto trojčíslím bez ohľadu na dĺžku a poradie osobného čísla.

Nastavená dĺžka generovaného čísla 7:

Nastavená dĺžka generovaného čísla 5:

UPOZORNENIE: To neplatí, ak je dĺžka generovaného osobného čísla rovnaká ako dĺžka prefixu.