Funkcie mzdového manažéra

Voľby v časti MZDOVÝ MANAŽÉR slúžia na spustenie hromadných operácií spracovania miezd: prepočet, uzamknutie a prechod na ďalší mesiac. Tieto voľby sú dostupné postupne podľa toho, v akom stave sa organizácia nachádza. Neaktívna voľba je zobrazená sivou farbou.

Ak je organizácia v stave po prechode (do nového mesiaca), je možné spustiť len tzv. „prvý prepočet“. Tento prepočet spustí hromadnú inicializáciu miezd a následne prvý prepočet. Ak je organizácia po prepočte, je možné spustiť opakovane hromadný prepočet, alebo uzamknúť mzdy. Ak je organizácia po uzamknutí dát, je možné spustiť prechod do nového mesiaca.

Vo voľbe Mzdy sa do mzdy pridávajú doplnkové údaje (mzdové položky, dochádzkové odchýlky) a spúšťajú individuálne operácie spracovania miezd: inicializácia a prepočet. V tejto voľbe je možné skontrolovať výpočet mzdy zamestnanca v tzv. systémovej výplatnej páske.

Vo voľbe Tlače a výstupy sa nachádzajú všetky tlačové a elektronické výstupy, ktoré je potrebné spracovávať v rámci mzdovej agendy (výkazy, výplatné pásky, výplatná listina, platobné operácie, rekapitulácie, účtovné doklady, formuláre, ročné zúčtovanie, kontrolné zostavy a prehľady, štatistiky).

Voľby Import dát, Import dochádzky a Hromadné nahradenie položky sú nástroje efektívneho zadávania údajov do miezd, resp. do evidencie Osobné a Rola.