Záložka Ostatné

Na záložke Ostatné môže užívateľ evidovať ďalšie vlastné kategorizácie, resp. špecifické typológie.

K dispozícii je:

  • 7 výberových zoznamov Typológia ITypológia VII, ktorých položky sú definované v rovnomenných užívateľsky editovateľných číselníkoch.Špecifikum týchto údajov je, že text zobrazujúci sa vedľa daného výberového zoznamu a aj parameter pre tlač tohto údaju do tlačových zostáv je prepojený na názov číselníka pre tento údaj. Názov je na rozdiel od iných číselníkov v systéme užívateľsky editovateľný. Inak povedané zmena názvu príslušného číselníka sa premietne aj na záložke Ostatné a v názve parametra pre tlač daného údaju.
  • 1 textové pole Iné pre typológiu zadanú formou voľného textu,
  • Tabuľka Ostatné kritériá, do ktorej môžete pridať záznamy obsahujúce definovanie oblasti, ktorej sa záznam kritéria týka a príslušné kritérium z danej oblasti formou výberu z príslušných užívateľsky editovateľných číselníkov.

Položkami výberového zoznamu Oblasť sú v podstate jednoduché číselníky, ktoré definoval užívateľ. Výberom daného číselníka v údaji Oblasť sú následne v údaji Kritérium dostupné položky definované vo vybranom číselníku.

Číselník Oblasť zoskupujúci jednoduché číselníky kritérií a aj tieto číselníky sú užívateľsky editovateľné.