Záložka Základné parametre

 • Ident – jedinečný systémový identifikátor pridelený danému pracovnému miestu systémom (v prípade pridávania nového miesta sa mu systémové ID pridelí až v momente jeho zápisu do databázy). Údaj nie je možné žiadnym spôsobom editovať užívateľom.

Údaje povinné na vyplnenie:

 • Kód – do údaju zadajte vlastný jedinečný identifikátor prac. miesta. V prípade potreby je možné nastaviť obmedzenie na maximálny počet znakov kódu – zadaním maximálneho počtu znakov do systémovej konštanty MAXLENCDJP Maximálna dĺžka kódu pracovného miesta. Zadanie hodnoty 0 znamená, že obmedzenie nie je zapnuté.

UPOZORNENIE: Kód musí byť jedinečný vzhľadom na aktuálny kód všetkých evidovaných pracovných miest v databáze (aktívnych aj neaktívnych). Systém neumožní zapísať kód, ktorý sa aktuálne v zozname už vyskytuje, o čom užívateľa informuje hláškou. Ak potrebujete použiť kód, ktorý má zadané iné miesto (aj keď neaktívne), je nutné najskôr zmeniť jeho kód a až následne kód použiť v danom pracovnom mieste. Systém kontroluje len aktuálny stav prac. miest – ich kódy. Ak sa zadávaný kód aktuálne v zozname nevyskytuje, ale vyskytuje sa v niektorom z budúcich záznamov niektorého prac. miesta, umožní kód napriek tomu zapísať.

V prípade potreby je možné v databáze zapnúť konštantu FLDCDJP Kód prac. miesta je zložený z útvaru a čísla pozície. Vtedy sa na záložke Základné parametre zobrazia aj údaje Kód útvaru a Číslo pozície, ktoré sú povinné na vyplnenie a do údaju Kód, ktorý je v tomto prípade needitovateľný užívateľom sa automaticky zadá zreťazenie týchto údajov.

 • Názov – do údaju zadajte úplný názov pracovného miesta;

Ak je v databáze zapnutá konštanta EXMANDTJP Rozšírené povinné údaje pracovného miesta, tak v rámci pridania/editácie pracovného miesta je povinnosť vyplniť na tejto záložke aj údaj:

 • Skratka – do údaju zadajte skratku pracovného miesta;
  Ak je v databáze zapnutá konštanta JOBPOSSHOR Prednastavená skratka pracovného miesta, tak sa do údaju zadá prednastavená hodnota 00000000.
 • Skrátený názov – údaj skrátený názov je určený pre zadanie názvu prac. miesta obmedzeného na určitý maximálny počet znakov. Využíva sa pri prenosoch prac. miest do iných systémov, kde je požiadavka na obmedzenú dĺžku názvu pracovného miesta.
  Maximálny počet znakov sa nastavuje v systémovej konštante MAXLENSHNM  Maximálna dĺžka skráteného názvu pre prenos. Zadanie hodnoty 0 znamená, že obmedzenie nie je zapnuté. Nastavenie tohto obmedzenia je spoločné pre skrátený názov útvaru, pracovného miesta a špecifikácie pracovného miesta.
 • Anglickú verziu údaju Názov;
 • Anglickú verziu údaju Skrátený názov;
 • Platnosť od – do údaju zadajte dátum, od ktorého dané pracovné miesto platí vo firme (dátum jeho vzniku). Zadaný dátum systém automaticky zohľadňuje pri pridávaní pracovného miesta do štruktúry organizačnej schémy, inak má len informačný charakter - uľahčuje užívateľom výber pracovného miesta, filtrovanie a v neposlednom rade má široké využitie v rámci tlačových zostáv;

Údaje nepovinné na vyplnenie:

 • Platnosť do – do údaju môžete zadať dátum, do ktorého dané pracovné miesto platí vo firme (dátum, ku ktorému je vo firme zrušené). Zadaný dátum systém automaticky zohľadňuje pri pridávaní pracovného miesta do štruktúry organizačnej schémy, pri prípadnom automatickom zneaktívňovaní prac. miest, inak má len informačný charakter - uľahčuje užívateľom výber pracovného miesta, filtrovanie a v neposlednom rade má široké využitie v rámci tlačových zostáv;
 • Organizácia – údaj sa zobrazuje len v databázach s viac organizáciami typu Humanet. Ak potrebujete obmedziť prístup užívateľa organizácie len k prac. miestam týkajúcim sa tejto organizácie, zadajte jej názov do tohto údaju.
 • Časovo-limitované – označovacie políčko pre zadanie príznaku, že dané pracovné miesto je časovo-limitované, t.j. je vytvorené len na určité obdobie. Tento údaj systém využíva pri rozlišovaní časovo-limitovaných a „trvalých“ pracovných miest v rámci vyhodnocovania ikony pre časovo-limitované miesta v schéme a pri vyhodnocovaní dátových parametrov pre počty a obsadenosť pracovných miest/útvarov.
 • Poznámka – voľné textové pole určené pre zadanie poznámky užívateľa k pracovnému miestu.
 • Funkcia – v údaji môžete zadať funkciu, ku ktorej sa dané pracovné miesto viaže, t.j. vytvoriť prepojenie medzi pracovným miestom a zadanou funkciou evidovanou v tabuľke Funkcie.
 • Popis – textové pole určené pre zadanie popisu pracovnému miestu formou voľného textu (max 1024 znakov).
 • Výberové zoznamy pre rôzne štatistické kategórie KZAM, ISCO, Odbor štátnej služby, atď.