Nepeňažný príspevok zamestnávateľa na stravu ako zdaniteľný príjem

Zákon o dani z príjmov
§ 5 Príjmy zo závislej činnosti
(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako
b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku podľa osobitného predpisu,17a) alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov podľa osobitného predpisu17a) a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,17a) suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu17b) a suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu,17c)
17a) Napríklad § 152 Zákonníka práce
Zákonník práce
§ 152 Stravovanie zamestnancov
(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.
(4) Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.
(8) Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.S účinnosťou od 1.1.2022 bol novelizovaný Zákon o dani z príjmov, kde sa do § 5 ods. 7 písm. b) doplnila pri hodnote stravy poskytovanej na spotrebu na pracovisku (obedy) a pri zabezpečovaní stravovania iným subjektom (stravné lístky) odvolávka na § 152 Zákonníka práce o stravovaní zamestnancov.
Tieto zmeny zrovnoprávnili z pohľadu oslobodenia od dane všetky typy zabezpečovania stravovania zamestnancov, nepeňažné (obedy, stravné lístky) aj peňažné (finančný príspevok na stravovanie). To znamená, že s platnosťou od 1.1.2022 je od dane oslobodená len tá časť príspevku na stravovanie, či už v nepeňažnej alebo peňažnej forme, ktorá je najviac do výšky určenej v § 152 Zákonníka práce. K 1.1.2022 je to suma 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 € stravného časového pásma 5-12 hodín). Príspevok z prostriedkov zamestnávateľa nad túto sumu sa už považuje za zdaniteľný príjem.
Pre prípadné potreby vyplácania príspevku zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania zamestnancov z vlastných prostriedkov nad rámec limitu oslobodeného od dane sú v systému dostupné mzdové položky SMF8091101 Obedy – zamľ – zdan. a SMF8091301 Stravné lístky – zamľ – zdan.. Tieto položky vstupujú do zdaniteľného príjmu, a samozrejme ako zdaniteľný príjem podľa § 5 Zákona o dani z príjmov aj do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie.
UPOZORNENIE
: Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu nad sumu 2,81 € sa aj naďalej považuje za príjem oslobodený od dane.