Vytvorenie pravidelného 5-dňového pracovného kalendára

Pre vytvorenie 5-dňového turnusu sa vyplnia údaje do políčka Kód, Skratka, Týždenný fond a Týždenný skutočný fond, viď. popis vyššie. Označí sa políčko Vytvoriť 5-dňový pracovný kalendár. Ak je v políčku Typ turnusu vybraná možnosť zadávanie kal. zmeny obdobím od-do, do políčka Začiatok zmeny sa vpíšte čas začiatku pracovnej zmeny (napr. 7:30).

Ak je v políčku Typ turnusu vybraná možnosť zadávanie kal. zmeny počtom hodín trvania, začiatok zmeny sa nezadáva – políčko sa nezobrazuje.

Uložením takto zadaných údajov sa do tabuľky Zmeny turnusu automaticky pridá 5 dní kalendárnej zmeny Pracoval (od pondelka do piatku) s trvaním 1/5 hodnoty zadanej v políčku Týždenný skutočný fond so začiatkom zmeny zadaným v políčku Začiatok zmeny, a 2 dni kalendárnej zmeny Voľno (sobota, nedeľa) s trvaním 24 h.

UPOZORNENIE: Ak je nastavený typ turnusu zadávanie kal. zmeny obdobím od-do, 1/5 týždenného skutočného fondu nemusí tvoriť celé hodiny a minúty.


Príklad: V políčku Týždenný skutočný fond je zadaných 26,6 h. Táto hodnota sa vydelí piatimi a výsledok sa premení na celé hodiny a minúty. Ak je nastavený typ turnusu zadávanie kal. zmeny období od-do, výpočet a vytvorenie 5-dňového kalendára sa vykoná nasledovne. 26,6 : 5 = 5,32 = 5 hodín a 19,2 minút   (60 x 0,32 = 19,2 minút, po zaokrúhlení 19 minút)

Z hodnoty celých hodín a minút (5:19 h) sa vytvoria prvé 4 zmeny turnusu, teda dni od pondelka do štvrtka. Dĺžka 5. dňa (piatku) sa vypočíta ako rozdiel hodnoty v políčku Týždenný skutočný fond a súčtu trvania prvých 4 zmien turnusu. Výpočet sa vykoná v desatinných číslach. Výsledok sa premení na celé hodiny a minúty.

26,6 – [4 x (5 +19/60)] = 5,33333333 = 5 hodín a 20 minúť   (60 x 0,3333333)

Pri type turnusu zadávanie kal. zmeny počtom hodín trvania takýto problém nenastáva. Do každého dňa sa zapíše hodnota 1/5, v našom príklade 5,32. Keďže v tomto prípade nedochádza k zaokrúhleniu 1/5 týždenného skutočného fondu, môže sa v turnusovom cykle vypočítať trvanie zmeny aj na niekoľko desatinných miest.


Ďalšia možnosť ako vytvoriť 5-dňový kalendár je zadať hodnotu úväzku do políčka Percento úväzku. Vtedy stačí zadať Týždenný fond (ustanovený pracovný týždeň) a percento. Systém pri uložení vypočíta Týždenný skutočný fond, a z neho následne postupmi popísanými vyššie vytvorí 5-dňový turnusový cyklus.

Turnus vytvorený pomocou automatickej funkcie je možné ďalej upravovať.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Vytvorenie kalendára
Video: Vytvorenie kalendára so zadávaním v desatinných číslach
Video: Vytvorenie nového pracovného kalendára počas pridávania novej roly