Úprava odoslaného alebo schváleného príkazu

Užívateľ (zadávateľ či cestujúci), môže vybraný cestovný príkaz upraviť. Môže tak urobiť po vstupe do formulára kliknutím na tlačidlo Upraviť. Cestovný príkaz, ktorý je v stave Čaká na schválenie 1. schvaľovateľom a Schválený, je povolené upravovať najneskôr dva dni pred začiatkom pracovnej cesty. Ak je potrebné upraviť cestovný príkaz, ktorý už systém z časových dôvodov nedovoľuje upraviť, je potrebné takýto CP stornovať a vytvoriť nový cestovný príkaz.

Cestovný príkaz, ktorý je v stave Schválený nie je možné upravovať v prípade, že::

  • na príkaze je cestujúcemu vyplatená záloha (riešením je vrátiť zálohu),
  • k príkazu je už vytvorené vyúčtovanie (je potrebné vymazať vytvorené vyúčtovanie).
  • ak je deň pred plánovaným začiatkom pracovnej cesty (úprava je možná najneskôr dva dni pred začiatkom pracovnej cesty).

Pri úprave sa zobrazí modálne okno Požiadavka na úpravu cestovného príkazu, ktoré požaduje vyplniť dôvod úpravy. Táto informácia sa spolu s dátumom, časom a menom užívateľa zapíše do História príkazu. Cestovný príkaz následne prejde do Životný cyklus cestovného príkazu Vrátený. Po jeho oprave ho užívateľ znova odosiela na schválenie.

S touto zmenou stavu sú spojené notifikácie pre:

  • schvaľovateľa,
  • poskytovateľa služieb (CK alebo interný) – ak bola požiadavka na služby.