SP – rozpočítanie príjmov - § 139a

Na záložku Rola/ Poistenia/ SP - rozpočítanie príjmov - § 139a sa zadá obdobie, na ktoré sa náhrada podľa súdneho rozhodnutia má rozpočítať - obdobie neplatného skončenia pracovného pomeru.

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Pre správny výpočet odvodov na sociálne poistenie z náhrady z neplatne skončeného pracovného pomeru podľa § 79 Zákonníka práce je potrebné posúdiť, či táto náhrada bude zamestnancovi vyplatená na základe rozhodnutia súdu, alebo na základe mimosúdneho vyrovnania.

Ak o vyplatení náhrady z neplatne skončeného pracovného pomeru rozhodol súd, ide o vymeriavací základ podľa § 139a Zákona o sociálnom poistení. V tomto prípade sa pre správny výpočet do mzdy zadá položka SMF30319 Náhrada - nepl. skončenie PPV - § 139a a zároveň sa na záložku Rola/ Poistenia/ SP - rozpočítanie príjmov - § 139a zadá obdobie, na ktoré sa náhrada podľa súdneho rozhodnutia má rozpočítať - obdobie neplatného skončenia pracovného pomeru. Do políčka Obdobie spracovania sa vyberie aktuálne obdobie spracovania miezd a do políčok Rozpočítavanie od, Rozpočítavanie do sa zadá obdobie, do ktorých sa bude rozpočítavať.

Spustením prepočtu systém vypočíta odvody z vymeriavacieho základu podľa § 139a ZSP. Vypočítané sumy sa zapíšu do tabuľky v zázname s pridaným obdobím na záložke SP – rozpočítanie príjmov - § 139a.

Do výpočtu mzdy sa zapíšu položky odvodov na sociálne poistenie s príznakom § 139b, keďže tieto odvody sa vykazujú spolu s vymeriavacími základmi vo výkaze poistného a príspevkov. 

Na to, aby systém vypočítal z položky zdravotné poistenie, je potrebné na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie zadať poistenie na posledný deň v mesiaci, v ktorom sa položka vypláca.

Ak je potrebné vyplatiť náhradu z neplatne skončeného pracovného pomeru pri mimosúdnom vyrovnaní so zamestnancom, použije sa položka SMF30318 Náhrada – nepl. skončenie PPV. Ak sa položka vyplatí počas trvania pracovného pomeru, vypočítajú sa odvody podľa § 138 a vykážu v mesačnom výkaze poistného. Ak sa položka vyplatí po skončení pracovného pomeru, vypočítajú sa odvody podľa § 139b, pričom sa náhrada rozpočíta na posledný rok trvania poistenia a údaje vykážu vo výkaze poistného a príspevkov. V tomto prípade, keďže ide o plnenia po skončení pracovného pomeru, je potrebné zadať 1 deň zdravotného poistenia pre výpočet odvodov na ZP.

Viac v príručke Mzdové položky systému Humanet v kapitole Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.