Riadkové zostavy

Riadkové zostavy je nástroj na vytváranie vlastných užívateľsky definovateľných kontrolných zostáv na princípe hromadnej korešpondencie typu zoznam. Riadkové zostavy je možné spracovať do formátov pdf, xlsx a csv. Nástroj Riadkové zostavy je dostupný vo voľbe Personálne údaje a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy.

Pre potreby personalistov je vo voľbe Personálne údaje/ Riadkové zostavy nadefinovaných niekoľko vzorových zostáv. Vytváraním kópií vzorových zostáv môžete obsah zostáv upravovať a dopĺňať o ďalšie údaje. Definovanie a spracovanie univerzálnych riadkových zostáv sú podrobne popísané v príručke Ako začať – vytváranie zostáv.

Spracovanie riadkových zostáv s rozšírenými údajmi organizácie v hlavičke

Ak chcete v spracovaní riadkových zostáv používať rozšírenú hlavičku, vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt v časti Zostavy označte políčko Používanie rozšírenej hlavičky (systémová konštanta USEEXTHEAD Používanie rozšírenej hlavičky v skupine konštánt Zostavy).

Pri spracovaní sa pri tomto nastavení do hlavičky zapíšu údaje IČO, DIČ, adresa sídla organizácie a bankové spojenie organizácie.

Toto nastavenie je súčasne platné pre spracovanie všetkých zostáv, ktoré využívajú systémovú hlavičku (rekapitulácie, prehľad dovoleniek, tlač mzdovej položky...).

Možnosť uložiť súbor do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní zostava užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader, MS Excel), pričom následne môže súbor uložiť. Užívateľ má možnosť súbor riadkovej zostavy uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbory vo formáte pdf a xlsx môže pred uložením zabezpečiť heslom (súbory vo formáte csv z princípu ich technológie nie je možné zabezpečiť heslom). Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie riadkovej zostavy.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Pre potreby personalistov je vo voľbe Personálne údaje/ Riadkové zostavy nadefinovaných niekoľko vzorových zostáv. Vytváraním kópií vzorových zostáv môžete obsah zostáv upravovať a dopĺňať o ďalšie údaje. Definovanie a spracovanie univerzálnych riadkových zostáv sú podrobne popísané v príručke Ako začať – vytváranie zostáv.

Vzorové riadkové zostavy vo voľbe Personálne údaje:

Zoznam osôb
Prezenčná listina
Prehľad pracovných pomerov

Vo vzorových riadkových zostavách URZ004 Prehľad pracovných pomerov a URZ005 Prehľad dohôd je zadaná podmienka pre výber záznamov tak, aby mal užívateľ možnosť spracovať zoznam pracovných pomerov alebo dohôd so začiatkom alebo koncom v rámci užívateľom zadaného obdobia.

Podmienka je vytvorená tak, aby systém pri spracovaní zostavy dohľadal všetky pracovné pomery/dohody, ktoré začali alebo skončili v období, ktoré je zadané pri spracovaní zostavy do políčka Obdobie od, Obdobie do.

NÁŠ TIP: Ak potrebujete spracovať zoznam všetkých platných pracovných pomerov/dohôd, políčka Obdobie od, Obdobie do ponechajte prázdne. Ak potrebujete spracovať zoznam všetkých pracovných pomerov/dohôd, pred spustením spracovania zostavy vypnite na záložke Filtrovanie políčko Použiť podmienky definované v zostave.

Prehľad dohôd
Pracovné zaradenie zamestnancov
Zaradenie zamestnancov
Zaradenie zamestnancov - s kódmi tabuliek a sumami platovej tarify

Spracovanie zostavy je prednastavené do xlsx formátu.

Platová inventúra

Spracovanie zostavy je prednastavené do xlsx formátu vzhľadom na počet stĺpcov, ktoré musí zostava obsahovať.

Prehľad dátumov platových postupov
Prehľad životných jubileí
Mimoevidenčné stavy zamestnancov
Prehľad osôb poberajúcich dôchodok

Zostava obsahuje prehľad všetkých osôb (aktívnych aj neaktívnych, s rolou aj bez roly) so zadaným dôchodkom akéhokoľvek typu.

Prehľad osôb poberajúcich dôchodok a osôb so ZPS

Zostava obsahuje prehľad poberateľov predčasného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorému bolo pozastavené vyplácanie dôchodku, prehľad poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku, prehľad osôb so zadanou invaliditou a prehľad osôb so zadanou ZPS.

Prehľad zam. s typom dôch. "dovŕšenie dôchodkového veku"

Zostava obsahuje prehľad všetkých osôb so zadanou položkou dovŕšenie dôchodkového veku.

Prehľad zamestnancov podľa zdravotných poisťovní
História zmien zdravotných poisťovní u zamestnancov
Prehľad daňového bonusu
Prehľad nastavenia príspevkov na DDS

Vzhľadom na počet stĺpcov, ktoré zostava obsahuje, výstupný formát zostavy je prednastavený do xlsx súboru.

Zoznam hesiel zamestnancov pre posielanie dokumentov e-mailom

Výstupný formát zostavy je prednastavený do xlsx súboru.