Tlač organigramu

Zobrazenú štruktúru organizačnej schémy je možné spracovať si do grafickej formy, tzv. organigramu.

Pred spustením spracovania organigramu si schému zobrazte od toho objektu, od ktorého sa má schéma do organigramu zobraziť. Ak chcete do organigramu zahrnúť len objekty, ktoré spĺňajú Vami definované podmienky, zapnite si príslušný filter organizačnej štruktúry.

Následne kliknite na tlačidlo Tlač organigramu (v paneli nástrojov nad štruktúrou schémy).

Zobrazí sa Vám zoznam  dostupných definícií tlačových zostáv pre tlač organigramov evidovaných v podmodule Organizačné riadenie/ Organigramy.

Ak máte prístupové práva na editáciu zoznamu tlačových zostáv typu Organigramy, môžete v prípade potreby vytvoriť si novú definíciu tlačovej zostavy pre tlač organigramu, kliknutím na tlačidlo Pridať. Postup vytvorenia definície tlačovej zostavy je identický ako pri jej pridávaní do zoznamu cez voľbu Organizačné riadenie/ Organigramy – viď Organigramy. Inak povedané, ide o rovnakú evidenciu tlačových zostáv – ku ktorej sa dostanete buď cez podmodul Organigramy, alebo aj priamo cez Tlač organigramov v prostredí štruktúry organizačnej schémy.

Pre spustenie spracovania vybranej tlačovej zostavy kliknite na tlačiareň v riadku s danou zostavou, alebo kdekoľvek na daný riadok so zostavou (mimo ovládacích tlačidiel). Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte doplňujúce parametre pre spracovanie tlačovej zostavy.

Tlačiť hlavičku zostavy – ak údaj necháte zaškrtnutý, vytlačí sa aj hlavička organigramu, v opačnom prípade sa do organigramu nevytlačí. Štruktúra hlavičky:

Príklad: Tlač s hlavičkou (bez zapnutého filtra)

Zohľadniť zapnutý filter – ak údaj zaškrtnete, tak v prípade, že máte v organizačnej štruktúre zapnutý filter, zohľadní sa pri spracovaní organigramu tak, že do organigramu sa spracujú len objekty zobrazenej schémy, ktoré sa súčasne nachádzajú aj vo výsledkoch filtrovania. Ak má takýto objekt nadriadený objekt, ktorý sa nenachádza vo výsledkoch filtrovania, ale je nevyhnutný pre správne vykreslenie vetvenia tlačenej štruktúry, vytlačí sa do organigramu aj ten, ale len ako „prázdna škatuľka“.

Príklad: Tlač s filtrom „Len pracovné miesta“.

Hĺbka spracovania štruktúry – prednastavená hodnota je 0, čo znamená, že sa do organigramu budú spracovávať všetky úrovne schémy od aktuálne zobrazeného „najvyššieho“ uzla. V prípade, že chcete tlačiť schému len do určitej úrovne, zadajte počet úrovní, koľko sa má spracovať.

Príklad: Hĺbka spracovania = 2

V časti Formát výstupného súboru kliknite na formát súboru, do akého chcete organigram spracovať.

V poslednej časti Výstupný súbor si môžete zvoliť, či chcete výstupný súbor namiesto jeho zobrazenia (v prípade pdf) alebo stiahnutia do počítača (ostatné formáty) uložiť do databázy – do voľby Dočasné súbory užívateľa.

Po nastavení parametrov uvedených vyššie kliknite na tlačidlo OK, čím sa spustí spracovanie výstupného súboru.

UPOZORNENIE: V prípade, že do organigramu tlačíte rozsiahlu schému, je veľmi pravdepodobné, že kapacita/výkon grafickej karty na počítači, ktorý zostavu spracováva nebude dostatočná a výstupný súbor nebude obsahovať grafickú vizualizáciu schémy, ale informáciu, že danú schému nebolo možné do organigramu vytlačiť. V takom prípade si dajte spracovať do organigramu menšiu časť schémy (napr. si schému zobrazte od nižšieho uzla, prípadne pri spracovaní zostavy zadajte menšiu hĺbku spracovania štruktúry).