Rodinné vzťahy

Na záložke Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy môžete definovať jednotlivé typy rodinných vzťahov. Napr. pre účely uplatňovania daňového bonusu je potrebné pridať požadované osobné údaje dieťaťa.

UPOZORNENIE: Na evidenciu základných identifikačných údajov rodinného príslušníka používajte zdroj evidencie Pomocná evidencia osôb.

Pri pridávaní údajov na záložku Rodinné vzťahy je možné použiť zdroj evidencie Pomocná evidencia osôb a Hlavná evidencia osôb. Pomocná evidencia osôb je tabuľka Rodinní príslušníci dostupná len z osoby, z ktorej sa údaje pridali.

Hlavná evidencia osôb je Zoznam evidovaných osôb, teda zoznam osôb vo voľbe Osoby. V tomto prípade najprv pridáte rodinného príslušníka do zoznamu osôb, až potom môžete pridať osobu na záložku Rodinné vzťahy.

Do políčka Osoba zo zoznamu sa cez tlačidlo s bodkami pridá osoba zo zoznamu. Najprv sa vyberie Typ vzťahu, a následne Priraďovaný rodin. príslušník. V prípade dieťaťa na účely daňového bonusu sa pridá typ vzťahu rodič/dieťa a priraďovaný rodinný príslušník dieťa. Do políčok Platnosť od a Platnosť do sa uvedie obdobie platnosti zadaných údajov.

Pridanie osoby do tabuľky Rodinní príslušníci

Po výbere zdroja evidencie Pomocná evidencia osôb kliknite na tlačidlo s bodkami na konci políčka Osoba zo zoznamu. Otvorí sa tabuľka Rodinní príslušníci, do ktorej sa pridajú údaje jednotlivých detí, prípadne iných rodinných príslušníkov.

Kliknutím na riadok s menom rodinného príslušníka sa údaj vyberie do políčka Osoba zo zoznamu.

UPOZORNENIE: Pre účely daňových výkazov je v súčasnej dobe nevyhnutné uvádzať u detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus, rodné číslo dieťaťa.