Rola - Základné údaje

Záložka Rola/ Identifikácia/ Základné údaje obsahuje políčka pre zadanie základných údajov o pracovnom pomere.

Číslo roly – zadanie tohto údaju má opodstatnenie pri súbehu viacerých pracovných pomerov zamestnanca, kedy číslo roly preberie úlohu jednoznačného identifikátora evidencie Rola. Číslo roly môže obsahovať len písmená bez diakritiky, čísla, pomlčku, podčiarkovník, medzeru, lomku (/) a spätnú lomku (\).

UPOZORNENIE: Tento údaj musíte vyplniť v prípade súbežných pomerov ak budete chcieť napríklad pre hromadný zápis údajov do miezd využiť funkciu Import dát. Je to preto, aby systém dokázal jednoznačne identifikovať rolu, do ktorej sa príslušná mzdová položka má zapísať.

V tabuľke Zoznam evidovaných rolí sa číslo roly zobrazí v zátvorke vedľa osobného čísla. Ak je číslo roly rovnaké ako osobné číslo, v stĺpci sa zobrazí číslo iba raz (bez údaju v zátvorke).

V hlavičke evidencie Rola sa číslo roly zobrazí v zátvorke v políčku Osobné číslo. Číslo roly sa tiež zobrazí v identifikácii roly na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy. Táto informácia môže slúžiť okrem iného aj na rozlíšenie súbežných pracovných pomerov s rovnakým dátumom vzniku a parametrami rozúčtovania.

V niektorých prípadoch implementácie je nutné, aby užívateľ povinne vyplnil políčko Číslo roly. Na to, aby sa políčko Číslo roly považovalo za povinné na vyplnenie, je potrebné zapnúť systémovú konštantu RNMANDAT Číslo roly je povinný údaj v skupine konštánt Konštanty pre osobné. V novej databáze je konštanta vypnutá, takže užívateľ číslo roly vyplní, len ak to považuje za dôležité. Ak sa však v databáze konštanta zapne, políčko Číslo roly sa stáva povinným na vyplnenie, a to ako vo formulári novej osobnej karty pre pridanie evidencie Rola,

tak aj na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje.

ID roly - jedinečný identifikátor evidencie Osoba, preto sa využíva ako jeden z možných identifikátorov objektu vo funkciách Import dát a Import dochádzky. Je to údaj, ktorý užívateľ nemôže editovať. Systém ho prideľuje automaticky pri pridaní novej evidencie do databázovej tabuľky, a nikdy sa neopakuje.

Špecifikácia PPV – druh pracovno-právneho vzťahu:

 • pracovný pomer – pracovný pomer podľa Zákonníka práce alebo zákona č. 553/2003.
 • doh. brig. štud.
 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • civilná služba - po 1.1.2011 nepoužívajte
 • funkčný požitok
 • spoločník
 • štatutár
 • verejnoprospešné práce
 • zastupiteľstvo
 • pestúnstvo
 • príkazná zmluva
 • zmluva o dielo
 • doktorand - po 1.1.2011 nepoužívajte
 • učebný
 • vojak - po 1.1.2011 nepoužívajte
 • predseda VÚC
 • poslanec
 • starosta obce
 • evidenčný – špeciálna špecifikácia roly určená na evidenciu údajov niektorých osôb, ktorých systém nemá zahrnúť do výpočtu miezd a spracovania výkazov
 • volebná komisia

Vznik PPV – začiatok pracovno-právneho vzťahu.

Číslo zmluvy, Podpísaná dňa – v políčkach sa zobrazuje číslo zmluvy a dátum jej podpisu zadané na záložke Zmluvy.

Dôvod vzniku – dôvod vzniku pracovného vzťahu. Údaje majú informatívny charakter, môžu slúžiť pre niektoré štatistiky. Políčko je naviazané na číselník S003017 Dôvod vzniku roly človeka, ktorý je z voľby Základné nastavenia/ Číselníky editovateľný.

Zákon pre odmeňovanie – pri zadávaní jednotlivých typov pracovno-právnych vzťahov systém ponúka vo výberovom zozname tohto políčka tieto voľby:

UPOZORNENIE: Výber zákona pre odmeňovanie má vplyv na správny výpočet niektorých zložiek mzdy ako sú napr. mzdové položky počítané z priemerného zárobku alebo z hodinovej sadzby funkčného platu.

Doba trvania – vyberie sa, či je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú. Tento údaj je dôležitý pre:

 • účely tlače pracovnej zmluvy,
 • účely spracovania RLFO - odhlášky pracovného pomeru do Sociálnej poisťovne, kde je uvádzanie tohto údaju povinné,
 • účely Potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.

Predpokladané ukončenie – dátum predpokladaného ukončenia pracovného pomeru.

UPOZORNENIE: Pri definovaní notifikácie pre udalosti typu Koniec pracovnej zmluvy na dobu určitú je tento údaj jedným z údajov, ktorý sa použije na odoslanie informácie o končiacom sa pracovnom pomere uzatvorenom na dobu určitú.


NÁŠ TIP: Údaj v políčku Predpokladané ukončenie môžete použiť pri vytvorení filtra na rolách, pomocou ktorého si môžete kedykoľvek zobraziť zoznam pracovných pomerov, ktorých predpokladané ukončenie nastane o 10 až 31 dní.

Ak je aktuálny dátum napríklad 13. 9. 2020, tak sa zobrazia záznamy, v ktorých je dátum v políčku Predpokladané ukončenie od 24.9.2020 do 14.10.2020.


Ukončenie PPV – skutočné ukončenie pracovného pomeru. Pri zadaní ukončenia pracovného pomeru systém automaticky ukončí obdobia poistenia na záložkách Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie.

Spôsob ukončenia – spôsob ukončenia pracovného vzťahu. Údaje majú informatívny charakter, môžu slúžiť pre niektoré štatistiky. Políčko je naviazané na číselník S003018 Spôsob zániku roly človeka, ktorý je z voľby Základné nastavenia/ Číselníky editovateľný.

Dôvod ukončenia – dôvod ukončenia pracovného pomeru. Políčko je naviazané na číselník S003054 Dôvod zániku roly človeka. Údaje môžu slúžiť pre niektoré štatistiky.

UPOZORNENIE: Na rozdiel od vyššie uvedených číselníkov číselník S003054 Dôvod zániku roly človeka neodporúčame upravovať, pretože niektoré jeho položky majú zapracovanú kontrolu. Napr., ak na základe vybraného dôvodu vyplýva zo zákona povinnosť vyplatiť odchodné, systém na túto povinnosť upozorní pri prepočte mzdy.

Pri zadaní dôvodu ukončenia 1. odchod do dôchodku (§76/6) systém v mesiaci, kedy pracovný pomer končí, po spustení prepočtu zapíše do Výstupu zo spracovania nasledovné upozornenia:

Suma mesačného nároku na odchodné sa vypočíta len u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce. U zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o verejnom záujme sa uvedie mesačný nárok 0,000.

Dlhodobo nezamestnaný občan – označovacie políčko, ktoré sa zobrazuje len pri výbere špecifikácie pracovný pomer. Políčko sa označí len ak sa u zamestnanca bude uplatňovať odvodová úľava dlhodobo nezamestnaného občana, vtedy sa označí políčko Dlhodobo nezamestnaný občan,

resp. ak sa u zamestnanca bude uplatňovať odvodová úľava uchádzača o zamestnanie s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese, vtedy sa označia obe políčka Dlhodobo nezamestnaný občan a S trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese, pričom sa zobrazí aj políčko pre zadanie dátumu ukončenia trvalého pobytu v najmenej rozvinutom okrese.

Uplatniť výnimku na platenie DP – označovacie políčko, ktoré sa zobrazuje pri výbere špecifikácie doh. brig. štud., dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti. Políčko sa označí len ak sa u zamestnanca táto odvodová úľava bude uplatňovať. U dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti sa políčko zobrazuje bez ohľadu na to, či je alebo nie je v evidencii osoba zadaný príslušný dôchodok, ktorý zamestnanca oprávňuje uplatniť si odvodovú výnimku na platenie dôchodkového poistenia. Pri ukladaní označenia políčka sa však spustí kontrola, ktorá užívateľa upozorní na skutočnosť, že sa odvodová úľava uplatňuje u osoby, ktorá na ňu nemá nárok.

Tieto informácie sa zobrazujú ako v hlavičke evidencie Rola, tak aj v zozname rolí (DNO – označené políčko Dlhodobo nezamestnaný občan, uplat. výnimka. – označené políčko Uplatniť výnimku na platenie DP).

Skúšobná doba – k dispozícii je číselník dôb pre účely skúšobnej doby (pre zamestnancov, pre vedúcich zamestnancov, základná, dlhšia).

Ukončenie skúšobnej doby – uvedie sa dátum ukončenia skúšobnej doby. Údaj má len informatívny charakter.

Miesto výkonu práce – v políčku sa nachádzajú položky, ktoré si užívateľ pridal do číselníka Miesto výkonu práce. Tento číselník je dostupný cez tlačidlo s bodkami na konci políčka Miesto výkonu práce, a tiež cez voľbu Základné nastavenie/Organizácie v organizácii typu Humanet na záložke Miesto výkonu práce. Pri pridávaní miesta výkonu práce sa pridáva z číselníka aj obec a okres prislúchajúce miestu výkonu práce. Tieto údaje sú dôležité pre spracovanie niektorých štatistík, ale aj na správne vyplnenie RLFO – prihlášky do Sociálnej poisťovne, kde je povinné uvádzanie štátu výkonu práce (systém zapíše kód štátu, na ktorý je naviazaná obec z číselníka Regióny).

Obec – výkonu práce – tento údaj sa automaticky vyplní pri výbere miesta výkonu práce.

Okres – výkonu práce – tento údaj sa automaticky vyplní pri výbere miesta výkonu práce.