Zápočet, prax a vek

Záložka Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek slúži na výpočet veku zamestnanca ku koncu príslušného kalendárneho roka, a na výpočet počtu odpracovaných rokov a dní.

Vek zamestnanca na účely nároku na dovolenku

Vek zamestnanca ku koncu príslušného kalendárneho roka systém potrebuje pre správny výpočet nároku na dovolenku. Vypočíta sa z dátumu v políčku Dátum narodenia na záložke Osoby/ Identifikácia Základné údaje.

Podľa Zákonníka práce ak zamestnanec dosiahne do konca kalendárneho roka vek 33 rokov, už v tomto roku má nárok na 5-týždňovú výmeru ročnej dovolenky.

Údaj o hranici veku pre vyšší nárok na dovolenku sa zadáva v príslušnej skupine dovoleniek v políčku Hranica nároku – vek (voľba Pomocné dáta PAM/ Nároky na dovolenku).

Počet odpracovaných rokov na účely zápočtového listu

Dnes už nie je zvykom „započítavať“ do zápočtového listu roky predchádzajúcich pracovných pomerov. Zamestnávateľ v zápočtovom liste uvádza zvyčajne len trvanie pracovného pomeru zamestnanca vo svojej organizácii. V tomto prípade sa na záložku Zápočet, prax a vek nepridávajú žiadne údaje. Systém do zápočtového listu vypočíta trvanie pracovného pomeru podľa dátumu vzniku a zániku roly.

Ak užívateľ potrebuje do trvania pracovného pomeru započítať aj predchádzajúce obdobia, údaje na záložku Zápočet, prax a vek pridá podľa popisu nižšie. V prípade zamestnancov s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme je potrebné viesť evidenciu odbornej praxe. Viac o zadávaní odbornej praxe nájdete v kapitole Odborná prax (Odb. prax).

Údaje o počte odpracovaných rokov sa vpíšu do stĺpca Hodnota zápočtu v riadku K zadanému dátumu vo formáte RR.DDD, kde RR je počet rokov a DDD je počet dní. Do políčka s dátumom v riadku K zadanému dňu sa zadá dátum, ktorý predchádza dňu začiatku pracovného pomeru v organizácii.


Príklad: Zamestnanec nastúpil v organizácii do pracovného pomeru od 1. 5. 2017 a pri nástupe zdokladoval odpracovaných 14 rokov a 122 dní u predchádzajúcich zamestnávateľov. Do políčka s dátumom sa vpíše 30. 4. 2017 a do políčka pre hodnotu zápočtu 14.122. Pri uložení údajov systém vypočíta dátum a hodnotu zápočtu do riadkov Dnes (zápočet k aktuálnemu systémovému dátumu) a Koniec roka (zápočet k poslednému dňu aktuálneho roka).

Odo dňa nástupu do pracovného pomeru do 1.5.2017 trval pracovný pomer 0 rokov a 15 dní. Spolu so zápočtom u predchádzajúcich zamestnávateľov je to 14 rokov (14+0) a 137 dní (122+15). Táto hodnota sa zapíše do riadku Dnes.

Odo dňa nástupu do pracovného pomeru do 31. 12. 2017 zamestnanec odpracuje 0 rokov a 245 dní. Spolu so zápočtom u predchádzajúcich zamestnávateľov je to 15 rokov a 2 dni ((122+245) dní je 1 rok a 2 dní plus 14 rokov). Táto hodnota sa zapíše do riadku Koniec roka.


Rovnaké údaje sa zobrazujú na záložke Rola/ Dovolenky/ Zápočet a vek.

Ak je potrebné u zamestnanca viesť prehľad odpracovaných rokov u jednotlivých zamestnávateľov, údaje sa pridajú do tabuľky Zápočet a prax z iných organizácií v dolnej časti formulára záložky – tabuľka sa zobrazí po rozkliknutí pluskom.

Tieto údaje je následne možné použiť pri zadaní údajov o odbornej praxi na záložke Rola/ Identifikácia/ Odb. prax. Údaje v tabuľke Zápočet a prax sú evidenčné, nemajú vplyv na hodnotu v políčku Zápočet – K zadanému dátumu.

Pri pridávaní záznamu do tabuľky Zápočet a prax sa uvedie názov organizácie, obdobie trvania pracovného pomeru, prípadne funkcia, v ktorej zamestnanec pôsobil. V políčku Typ sa vyberie typ započítavaného obdobia, štandardne Prax. Do políčka Celkom dní sa po uložení záznamu vypočíta počet rokov a dní trvania pracovného pomeru podľa dátumov Platnosť od, Platnosť do.

Pri pridávaní jednotlivých období zápočtu je zapracovaná kontrola na prekrývanie zadávaného obdobia a na nesprávne zadanie obdobia. Ak systém zistí konflikt v dátumoch období Platnosť od, Platnosť do, zobrazia sa rôzne hlásenia.