Výkazy SDS

Vo voľbe Výkazy DSS je možné spracovať rozpis dobrovoľných príspevkov SDS (Starobné Dôchodkové Sporenie) zamestnancov do jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Výkazy v listinnej a elektronickej podobe sú pre všetky DSS rovnaké (určuje ich vyhláška). Výkaz v listinnej podobe sa spracuje do pdf formátu. Výkaz v elektronickej podobe sa spracuje v xml formáte.

Rozpis dobrovoľných príspevkov zamestnávateľ posiela len vtedy, keď sa príspevky zamestnancov posielajú hromadnou platbou. Prostredníctvom rozpisu príslušná DSS identifikuje jednotlivé platby účastníkov – zamestnancov.

Rozpis v listinnej podobe je zapracovaný podľa vzoru publikovaného v prílohe Vyhlášky MPSVaR č. 16/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Rozpis v elektronickej podobe ako xml súbor je zapracovaný podľa xsd schémy zverejnenej na stránke MPSVaR k II. pilieru v časti Na stiahnutie.

Spracovanie výkazov

Výkazy je možné spracovať vždy len za jedno obdobie spracovania miezd. V spracovaní výkazov na DSS nie sú udržiavané historické zmeny v jednotlivých tlačivách, t.j. aj za minulé obdobia sa vždy spracuje posledná platná tlačová predloha a štruktúra mesačného rozpisu.

Filter mzdového rozúčtovania nemá vplyv na spracovanie zostavy. Spracovanie zostavy rešpektuje len nastavenie Filtra na rolách.

Pri spracovaní výkazu SDS sa po výbere obdobia zobrazí zoznam záznamov, ktorý je možné upraviť, viď. kapitola Spracovanie zostáv za vybrané záznamy.

Vyexportované súbory výkazov v elektronickej podobe sa ukladajú do úložiska exportov, do ktorého môže užívateľ vstúpiť cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory, alebo cez voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa Pre zaslanie súborov do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je potrebné z úložiska uložiť súbory na disk.

Možnosť uložiť súbor pdf do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní výkazu pdf verzia užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader), pričom následne môže súbor uložiť, a elektronická verzia sa priamo uloží do priečinka Dočasné súbory užívateľa. Užívateľ má možnosť súbor pdf uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbor môže pred uložením zabezpečiť heslom. Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie výkazu.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Prvky formulára Výkaz SDS

Export do súborov - označením políčka sa rozpisy spracujú aj do elektronickej podoby.

Poradové číslo rozpisu – údaj potrebný pre vygenerovanie správneho čísla rozpisu. Údaj potrebný do elektronickej podoby rozpisu (určuje poradové číslo dávky v rámci zasielania rozpisu za daný mesiac).

Dátum vytvorenia – načíta sa aktuálny systémový dátum.

Vyplnil, Telefón, E-mail - meno a kontakty osoby, ktorá výkaz vyplnila. Údaje sa načítajú automaticky z kontaktu typu Mzdár zadaný v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt.

Číslo účtu zamestnávateľa – do políčka sa vyberie číslo účtu zo záložky Účty organizácie typu Humanet.