Sociálne poistenie

Na záložke Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie je možné evidovať tieto typy poistenia:

V legislatívnom stave platnom od 1.1.2013 sa typ dohoda o prácach vykon. mimo PP už nepoužíva.

Pri pridávaní novej evidencie Osobné a Rola prostredníctvom osobnej karty má užívateľ možnosť určiť, či sa na záložku Sociálne poistenie pridá položka pravidelný príjem – platí poistné, alebo nepravidelný príjem – platí poistné, pričom do políčka Platnosť od sa zapíše dátum vzniku roly a do políčka Platnosť do sa zapíše dátum zániku roly.

UPOZORNENIE: Typ poistenia nepravidelný príjem – platí poistné nie je možné zadávať v rolách, v ktorých sa v políčku Špecifikácia PPV nachádza voľba pracovný pomer, verejnoprospešné práce a pestúnstvo a v rolách, v ktorých sa v políčku Zákon pre odmeňovanie nachádza voľba Zákon o štátnej službe a Zákon o sudcoch. Pri pridávaní novej evidencie systém výber nepravidelného príjmu odignoruje a na záložku Sociálne poistenie zapíše typ pre pravidelný príjem. Pri pridávaní nepravidelného príjmu do existujúcej evidencie priamo na záložke Sociálne poistenie systém úpravu neumožní, na čo upozorní hlásením.

Automatický výber typu poistenia – prehľad:

Zadanie na záložke Sociálne poistenie je jedným z údajov, ktoré určuje do ktorých fondov sociálneho poistenia sa budú počítať odvody. Prehľad platenia odvodov je spracovaný do legislatívnej pomôcky Platenie odvodov.

Pre úpravu existujúceho záznamu kliknite na pero na začiatku riadku. Pre pridanie nového záznamu kliknite na tlačidlo Pridať v hlavičke tabuľky Zoznam období pre SP. Z výberového zoznamu Typ poistenia vyberte požadovanú voľbu a do políčka Platnosť od zadajte dátum začatia platnosti pridávaného typu obdobia poistenia. Systém automaticky ukončí platnosť predchádzajúceho obdobia poistenia a to s dátumom, ktorý predchádza dátumu vzniku pridávaného obdobia poistenia.

Ak pri pridávaní nového obdobia zadáte aj dátum do políčka Platnosť do, systém automaticky pridá pôvodný typ poistenia s dátumom, ktorý nasleduje po zániku pridávaného obdobia poistenia (vkladané obdobie rozdelí pôvodné obdobie).

UPOZORNENIE: Vzhľadom na zložitosť výpočtu odvodov pri nepravidelných príjmoch neodporúčame v jednej evidencii Rola meniť na záložke Sociálne poistenie typ príjmu z pravidelného na nepravidelný a opačne. Pre tento účel odporúčame pre každý prípad evidovať samostatnú evidenciu Rola. Ako argument môže slúžiť aj skutočnosť, že v týchto prípadoch je potrebné zamestnanca v Sociálnej poisťovni odhlásiť pod jedným kódom a nanovo prihlásiť pod iným kódom.