Rozúčtovanie mzdových nákladov - pravidelne každý mesiac na rovnaké útvary

V prípade potreby rozúčtovania mzdových nákladov pravidelne, napr. každý mesiac 20 % z odpracovaných hodín sa má rozúčtovať na iný než pridelený útvar, je výhodné použiť voľbu Evidencia Rola – Pracovné zaradenie – Vedľajšie úväzky

Vo formulári vyberte tlačidlo Úväzky v percentách alebo hodinách, podľa toho či chcete odčleniť časť mzdy percentuálne alebo cez hodiny. V časti Vedľajší úväzok a zaradenie zadajte údaje do políčka Úväzok Typ obdobia a do políčka Útvar vyberte organizačný celok, do ktorého chcete zaúčtovať časť mzdy zamestnanca, prípadne vyplňte podľa potreby údaje do ostatných políčok.

Ak vyberiete tlačidlo Úväzky v percentách, podľa toho, či chcete aby percentuálny podiel bol rovnaký celý rok, alebo ho chcete meniť každý mesiac, vyberte v políčku Typ obdobia voľbu ročne alebo mesačne.

To, na aké stredisko sa započíta vypočítaná mzda, alebo časť mzdy, určujú tzv. parametre rozúčtovania. Tie sa zapisujú v každom výpočte mzdy na záložku Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Parametre rozúčtovania.

Parametre rozúčtovania čiastočnej kmeňovej systémovej výplatnej pásky - kmeňový aj nákladový útvar sú rovnaké a zodpovedajú údaju zadanému v časti Hlavný úväzok a zaradenie.

Parametre rozúčtovania čiastočnej percentuálnej systémovej výplatnej pásky - kmeňový útvar zodpovedá údaju zadanému v časti Hlavný úväzok a zaradenie a nákladový útvar zodpovedá údaju zadanému v časti Vedľajšie úväzky.

Rozpočítané údaje je možné zobraziť v rekapitulácii R005 Mzdová rekapitulácia podľa kódu útvaru. V našom príklade 20 % hrubej mzdy je zaúčtované na útvar 2  a zvyšok – 80 % - zostalo na pôvodnom útvare 4.

Ak vyberiete tlačidlo Úväzky v hodinách, podľa toho, či chcete aby systém počítal podiel hodín k ročnému fondu, mesačnému fondu, týždennému fondu alebo dennému fondu, vyberte príslušnú voľbu v políčku Typ obdobia.

Aj v prípade, že vyberiete voľbu Úväzky v hodinách, systém v konečnom dôsledku pri prepočte mzdy vypočíta čiastočnú výplatnú pásku percentuálnu, pričom pri výpočte percenta postupuje pri jednotlivých voľbách v políčku Typ obdobia nasledovne:

Typ obdobia – ročne:

% úväzku = počet hodín úväzku x 100 : (priemerný počet pracovných dní v mesiaci x priemerná dĺžka zmeny x 12 (počet mesiacov v roku))

Priemerný počet pracovných dní v mesiaci = (priemerná dĺžka roka : počet mesiacov v roku) : počet dní v týždni x počet pracovných dni = (365,25 : 12) : 7 x 5 = 21,741071

Príklad: priemerná dĺžka zmeny je 7,5 h, počet hodín úväzku 20 h

% úväzku = 20 x 100 : (21,741071 x 7,5 x 12) = 1,022

Typ obdobia – mesačne:

% úväzku = počet hodín úväzku x 100 : (priemerný počet pracovných dní x priemerná dĺžka zmeny)

Príklad: priemerná dĺžka zmeny je 7,5 h, počet hodín úväzku 20 h

% úväzku = 20 x 100 : (21,741071 x 7,5) = 12,2654

Typ obdobia – týždenne:

% úväzku = počet hodín úväzku x 100 : týždenný fond

Príklad: týždenný fond hodín 5 x 7,5 = 37,5, počet hodín úväzku 20 h

% úväzku = 20 x 100 : 37,5 = 53,333

Typ obdobia – denne:

% úväzku = počet hodín úväzku x 100 : priemerná dĺžka zmeny

Príklad: priemerná dĺžka zmeny 7,5 h, počet hodín úväzku 2 h

% úväzku = 2 x 100 : 7,5 = 26,6667

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny na záložke Pracovné zaradenie odporúčame vykonať pred prvým hromadným prepočtom miezd (ten inicializuje mzdový kalendár z priradeného obrazu turnusu). Ak ste u zamestnanca zmenili obraz turnusu po spustení prvého prepočtu, je potrebné na role znova spustiť inicializáciu, aby sa zmena načítala do mzdového kalendára. Ak ste zamestnanca priradili do niektorého z organizačných celkov po hromadnom prepočte miezd, je potrebné spustiť prepočet mzdy na role, aby sa údaje zapísali do parametrov rozúčtovania.

VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Vytvorenie nového strediska a útvaru