Definovanie tlače pracovných miest

Na záložke Pracovné miesta zadajte jednotlivé parametre pre spracovanie objektov schémy typu pracovné miesto do organigramu.

  • Tlačiť – defaultne je políčko zaškrtnuté, čo znamená, že sa objekty organizačnej štruktúry, ktoré sú typu pracovné miesto zahrnú do spracovania organigramu. V prípade, že tento údaj odznačíte, nebudú sa pracovné miesta do organigramu tlačiť.
  • Maximálna šírka – ak potrebujete obmedziť šírku „boxu“ pracovného miesta v organigrame, zadajte jeho maximálnu šírku v pixeloch do tohto údaju. Systém šírku „boxu“ pri spracovaní organigramu automaticky prispôsobuje obsahu, ale len do maximálnej šírky definovanej v tomto údaji. Preddefinovaná šírka 0px vyjadruje, že šírka „boxu“ pracovného miesta nie je obmedzená.
  • Netlačiť pracovné miesta typu „Riadi útvar“ – ak zaškrtnete toto políčko, tak sa do výstupu nebudú tlačiť pracovné miesta, ktoré majú vo svojej definícii v schéme zadaný údaj Riadi útvar.
  • Tlačiť len riadiace pracovné miesta – ak zaškrtnete tento údaj, tak sa do výstupu spracujú len tie pracovné miesta, ktoré majú vo svojej definícii v schéme zadaný údaj Typ úrovne riadenia alebo údaj Riadi útvar.

Spôsob definovania vzhľadu „boxu“ pracovného miesta a jeho obsahu (položiek) je analogický ako v prípade útvaru. Rozdiel je len v tom, že kým na záložke Útvary má užívateľ pre účely definovanie podmienok a dátových položiek na výber parametre zo skupiny dát Uzol organizačnej schémy - útvar, tak na záložke Pracovné miesta je to skupina dát Uzol organizačnej schémy - pracovné miesto, ktorá reprezentuje údaje pracovného miesta a jeho definíciu v schéme.