Rýchle prehľady

Panel Rýchle prehľady slúži na grafické zobrazenie vybraných údajov z databázy systéme Humanet.

Potom, ako si užívateľ pridal prístupovú skupinu Zobrazovanie rýchlych prehľadov, a označil políčko Zobrazovať rýchle prehľady, sa mu v hlavnom okne programu zobrazí panel Rýchle prehľady.

Po vstupe na panel sa zobrazia dlaždice so vzorovými grafmi a kľúčovými ukazovateľmi.

Definovanie a editácia rýchlych prehľadov

Užívateľ, ktorý má pridelené len právo na zobrazovanie rýchlych prehľadov, nemôže ani upravovať veľkosť a rozmiestnenie jednotlivých dlaždíc s grafom alebo kľúčovým ukazovateľom, ani editovať a pridávať definíciu rýchleho prehľadu. Pre prístup k definovaniu a editácii rýchlych prehľadov musí mať užívateľ pridelené prístupové právo Má právo editovať a mazať rýchle prehľady.

Užívateľ s právom na editáciu má v pravom hornom rohu panela modrú ikonu pre prístup k ďalším funkciám. Kliknutím na ikonu sa zobrazia ikony Upraviť rozloženie, Uložiť rozloženie ako verejné, Použiť verejné rozloženie, Upraviť definície a Znovunačítať definície.

Funkcia Znovunačítať definície nielen aktualizuje údaje v zobrazených grafoch (napr. po nejakej zmene v personalistike, alebo v mzdách), ale aj znovu načíta definície rýchlych prehľadov, čím sa zohľadnia zmeny v definíciách (napr. po pridaní novej definície).

Funkcia Upraviť rozloženie má tri ikony: Pridať dlaždicu, Uložiť zmeny a Ukončiť editáciu.

Funkciou Pridať dlaždicu možno pridať novú dlaždicu, v ktorej užívateľ kliknutím na riadok vyberie zo zoznamu jednu z pripravených definícií rýchleho prehľadu. Šípkou vpravo dole upraví veľkosť dlaždice. Krížikom vpravo hore dlaždicu odstráni.

Funkcia Uložiť rozloženie uloží veľkosti a rozloženie jednotlivých dlaždíc na paneli.

Funkcia Ukončiť editáciu ukončí režim Upraviť rozloženie.

Funkcia Uložiť rozloženie ako verejné slúži na uloženie užívateľom definovaného verejného rozloženia dlaždíc s verejnými definíciami rýchlych prehľadov. Užívatelia túto funkciu využijú vtedy, keď jeden užívateľ s prideleným prístupovým právom na editáciu pripraví vlastné verejné definície a z nich verejné rozloženie dlaždíc s rýchlymi prehľadmi, a ostatným užívateľom (aj tým bez prideleného práva na editáciu) sa zobrazí verejné rozloženie.

UPOZORNENIE: Ak systém pri ukladaní verejného rozloženia zistí, že niektorá z dlaždíc je naviazaná na súkromnú definíciu, táto bude z verejného rozloženia vypustená, na čo bude užívateľ upozornený hlásením:

To, ktorá dlaždica je naviazaná na súkromnú definíciu informuje užívateľa ikona panáčika v pravom hornom rohu dlaždice.

UPOZORNENIE: Ak je v databáze viacero užívateľov s prideleným prístupovým právom na editáciu rýchlych prehľadov, musia myslieť na to, že ak jeden užívateľ uložil svoje rozloženie dlaždíc ako verejné rozloženie, a iný užívateľ následne urobil to isté, tak sa použije to rozloženie dlaždíc, ktoré bolo nastavené ako posledné.

Funkcia Použiť verejné rozloženie slúži na znovunačítanie verejného rozloženia. Napríklad ak si užívateľ pripravil vlastné rozloženie dlaždíc, ale chce sa vrátiť k zobrazeniu verejného rozloženia, stačí ak klikne na tlačidlo Použiť verejné rozloženie. Alebo ak dal užívateľ uložiť verejné rozloženie v ktorom sa nachádzali súkromné definície, ktoré boli pri uložení odstránené. Pri znovunačítaní verejného rozloženia užívateľ vidí, ktorá dlaždica to bola a môže verejné rozloženie ešte upraviť.

Funkcia Upraviť definície presunie užívateľa do zoznamu Definície rýchlych prehľadov.

V zozname Definície rýchlych prehľadov je v novej databáze nadefinovaných 9 vzorových rýchlych prehľadov, z ktorých sa zobrazuje 7 vybraných. Zoznam zobrazovaných rýchlych prehľadov si užívateľ môže sám upraviť odstránením dlaždice a pridaním novej dlaždice.

Je možné vytvárať viacero rôznych rýchlych prehľadov v závislosti od zdroja údajov, typu grafického zobrazovania a spôsobu matematického spracovania údajov.

Prehľad kombinácií nastavení, ktoré sú dnes možné v definíciách rýchlych prehľadov v module Mzdy a personálne údaje.