Vypočítané mzdy

Na záložke Vypočítané mzdy sa zobrazujú údaje vypočítané v mzde, tzv. systémové výplatné pásky.

Výplatná páska – Celková pre rolu – výberové políčko sa zobrazuje len v prípade, že mzda bola vypočítaná na dvoch a viacerých súbežných rolách a to vrátane všetkých aj v minulosti ukončených rolách. V políčku má užívateľ možnosť vybrať si zobrazený typ systémovej výplatnej pásky, viď. kapitola Systémové výplatné pásky.

Mzda spracovaná – označenie políčka farebne odlíši záznamy v Zozname evidovaných rolí. Je to pomôcka na označenie záznamov, v ktorých spracovanie miezd za daný mesiac už bolo ukončené. Políčko neovplyvňuje výpočet mzdy a ani mzdu „nezamyká“. Políčko sa odznačí vykonaním inicializácie mzdy, keďže inicializácia odstraňuje vypočítanú mzdu. Ak sú k jednej evidencii Osobné pridané viaceré evidencie Rola (pri súbehu pracovných pomeroch), tak po označení políčka Mzda spracovaná v jednej role sa toto políčko označí aj v ostatných súbežných rolách tejto osoby. Takto sa farebne odlíšia všetky záznamy patriace jednému zamestnancovi. Systém Humanet umožňuje užívateľsky si upraviť farebné odlíšenie spracovanej mzdy a to na záložke Nastavenie farieb vo voľbe Užívateľ/ Užívateľský profil (viď. kapitola Záložka Nastavenie farieb).  

Záložka Mzdové položky obsahuje tabuľku Položky s položkami vypočítanými v mzde, tzv. systémovú výplatnú pásku.

Záložka Parametre rozúčtovania obsahuje údaje, ktorú slúžia ako triediace kritériá pri spracovaní výstupných zostáv. Na záložke Parametre rozúčtovania sa zobrazia údaje len v prípade výberu čiastočnej systémovej výplatnej pásky.