Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP

Vo voľbe Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP je možné spracovať hromadné oznámenie do jednotlivých zdravotných poisťovní v listinnej podobe do pdf formátu, a v elektronickej podobe vo formáte txt a xml (dávka 601).

Spracovanie oznámenia

Spracovanie oznámenia možno zhrnúť podobne ako pri spracovaní RLFO do 4 krokov:

1. Do políčok Záznamy za obdobie OD, DO sa zadá obdobie, za ktoré sa majú načítať záznamy do hromadného oznámenia. Kliknutím na tlačidlo Vyhľadať záznam sa záznamy na spracovanie zobrazia v tabuľke Zoznam záznamov.

2. Do tabuľky Zoznam záznamov sa ručne pridajú záznamy, ktoré systém nevytvorí automatickým načítaním.

3. Hromadné oznámenie sa spracuje do listinnej alebo elektronickej podoby.

4. Vyexportovaný súbor sa uloží na disk. Vyexportované súbory sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Zobraziť exportované súbory, alebo na voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa.

Prvky formulára Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP

Druh oznámenia – prepínačom sa určí druh oznámenia – Nové, Opravné.

Dátum vytvorenia - systém načíta aktuálny systémový dátum, ktorý možno zmeniť.

Ostatné zmeny (nástup, výstup, ME a pod.) - označením políčka sa načítajú prihlášky, odhlášky a vznik a zánik mimoevidenčných stavov.

Oznámenie o povinnosti platiť poistné štátom – označením políčka sa načítajú zmeny platiteľa poistného.

Oznámenie o zmene zdravotnej poisťovne – označením políčka sa načítajú zmeny pri zmene zdravotnej poisťovne. Ak je označené len políčko Oznámenie o zmene zdravotnej poisťovne, načítajú sa len záznamy o ukončení kódu 2 (koniec pomeru) v starej zdravotnej poisťovni a o začiatku kódu 2 v novej zdravotnej poisťovni.

Ak sa políčko Oznámenie o zmene zdravotnej poisťovne označí súčasne s políčkami Oznámenie o povinnosti platiť poistné štátom a Ostatné zmeny (nástup, výstup, ME a pod.), načíta sa koniec príslušného kódu v starej zdravotnej poisťovni a začiatok príslušného kódu v novej zdravotnej poisťovni.

Príklad: zamestnanec prešiel k 1.1.2017 zo zdravotnej poisťovne Dôvera do zdravotnej poisťovne VšZP. V tom čase mu trvala pracovná neschopnosť. Do oznámenia zdravotnej poisťovne Dôvera sa k 31.12.2016 načíta koniec kódu 1O pre nemoc, a kódu 2 pre ukončenie poistenia. Do oznámenia zdravotnej poisťovne VšZP sa k 1.1.2017 načíta začiatok kódu 2 pre začiatok poistenia, a kódu 1O pre nemoc.

Použiť IČO namiesto RČ – označením políčka sa v dávke 601 (elektronická forma oznámenia) v organizácii, ktorá je fyzická osoba, zapíše namiesto rodného čísla IČO. Toto políčko použijete LEN v prípade, že tak požaduje zdravotná poisťovňa. Podľa predpísanej štruktúry sa u fyzickej osoby má uvádzať rodné číslo.

Oznámenie za preložených – funkcia, určená užívateľom databáz, v ktorých je viac ako jedna organizácia typu Humanet. Ak ide o organizáciu, ktorá je pri presune svojich zamestnancov z jednej organizácie do druhej povinná týchto zamestnancov nahlasovať do zdravotných poisťovní (odhláška z jednej pobočky, prihláška do druhej pobočky zdravotnej poisťovne), potom, ako je zamestnanec preložený, sa označením políčka Oznámenie za preložených spracuje v príslušných organizáciách odhláška a prihláška.

Časť Organizácia - do políčok Telefón, E-mail a Fax sa načítajú spojenia označené ako Hlavné spojenie, zadané v evidencii Organizácia typu Humanet v kontakte typu Zástupca organizácia, pričom prednosť má kontakt označený ako Hlavný kontakt. Do políčok Vyplnil a Telefón sa načítajú údaje z kontaktu typu Personalista, pričom prednosť má kontakt označený ako Hlavný kontakt. Ak tento typ kontaktu nie je zadaný, tak sa údaj čerpá z kontaktu typu Mzdár, pričom aj tu platí, že prednosť má kontakt označený ako Hlavný kontakt. V rámci kontaktu Peronalista/ Mzdár sa zapíše spojenie typu v poradí podľa priority telefón, mobilný telefón, pričom platí, že prednosť má spojenie označené ako Hlavné spojenie. Pred prvým spracovaním oznámenia v časti pre účet organizácie sa vyberie účet organizácie cez tlačidlo s bodkami.

Pred úplne prvým spracovaním hromadného oznámenia je potrebné zadať údaje do jednotlivých zdravotných poisťovní v zozname Zdravotné poisťovne. Zoznam sa otvorí kliknutím na tlačidlo plus.

V zázname každej zdravotnej poisťovne, v ktorej máte čo len jedného zamestnanca, je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

Poisťovňa k príslušnej zdravotnej poisťovni sa pridelí príslušná organizácia typu zdravotná poisťovňa zadaná vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie (pozn. je to preto, že systém nemá pevne určené, ktorá konkrétna organizácia je napr. Všeobecná zdravotná poisťovňa).

Kód poisťovne - kód zdravotnej poisťovne a jej pobočky vo formáte ZZPP, kde ZZ je kód zdravotnej poisťovne a PP je kód príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne. Napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Žilina má kód 2533.

Číslo platiteľa - číslo platiteľa pridelené zdravotnou poisťovňou, zvyčajne IČO doplnené dvoma nulami na konci.

Číslo dávky - údaj v políčku sa použije pri spracovaní oznámenia do elektronickej podoby, tzv. dávky 601 podľa Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Načítanie ďalších údajov do hromadného oznámenia

Právna forma – PO – právnická osoba sa zapíše vtedy, keď na záložke Fyzická osoba v evidencii Organizácia typu Humanet nie je označené políčko Fyzická osoba. Ak políčko je označené, zapíše sa FO – fyzická osoba.

Za kalendárny mesiac, rok – údaj sa zapíše podľa dátumu v políčku Zmeny za obdobie DO.

Príklad: v políčku Zmeny za obdobie DO je dátum 18.10.2017, do hromadného oznámenia do časti Za kalendárny mesiac, rok sa zapíše október 2017.

UPOZORNENIE: Keďže sa hromadné oznámenie spracováva za konkrétny mesiac, záznamy do neho zapísané musia spadať do tohto mesiaca. Preto sa do políčok Zmena za obdobie OD, DO vždy zadávajú dátumy spadajúce do jedného kalendárneho mesiaca.

Automatické vytvorenie záznamu

Do políčok Záznamy za obdobie OD, DO sa zadá obdobie, a klikne sa na tlačidlo Vyhľadať záznamy. Systém na základe údajov v evidencii Osoba a Rola automaticky vytvorí záznamy do tabuľky Zoznam záznamov spadajúce do zadaného obdobia:

 • prihláška – kód zmeny 2, 2D, platnosť Z - údaje sa čerpajú z dátumu začiatku obdobia poistenia typu zamestnanec - platí poistné, zamestnanec - platí poistné D na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie;
 • odhláška – kód zmeny 2, 2D, platnosť K - údaje sa čerpajú z dátumu ukončenia obdobia poistenia typu zamestnanec - platí poistné, zamestnanec - platí poistné D na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie;
 • kód zmeny 2Y, 2N, 2S, platnosť Z, K - údaje sa čerpajú z dátumu začiatku, resp. konca obdobia poistenia typu zamestnanec - platí poistné Y, zamestnanec - neplatí poistné N, zamestnanec – neplatí poistné S na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie, u kódu 2N aj z mimoevidenčného stavu typu:

      základná vojenská služba (platí do 31.12.2008)

      neplatené voľno

      nezvestný

      učebný pomer (platí do 31.12.2008)

      všeob. záujem

      dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie

      odbory

      nepracuje

      ostatné

a dochádzkových zmien zo záložky Rola/ Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky:

     Voľno neplatené

     Neospravedlnené absencie

     Voľno neplatené-Zák.práce

     Dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie

     Lekár zamestnanec - nepl.

     Lekár rodinný príslušník - nepl.

     Lekár dieťa - ZPS - nepl.

     Prekážky - dôl. osob. bez náhrady

     Neospravedlnené absencie - nezákonný štrajk

     Prekážky v práci prof. športovca

 • poistenec štátu – záznam sa vytvorí na základe údajov o začiatku/konci:

o mimoevidenčného stavu typu materská dovolenka (1O, 1U) a rodičovská dovolenka (1C) evidovaného na záložke Osobné/ Ostatné/ ME stav - zmena od 1.10.2021, viď. kapitola Zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021;

o nemoci a ošetrovného evidovaných na záložke Osobné/ Nemoci (1O, 1U) – zmena od 1.10.2021, viď. kapitola Zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021;

o ostatné obdobia poistenca štátu evidovaných na záložke Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa/ Obdobie – poistenec štátu (1H, 1K, 1L, 1M, 1T) – nahlasovanie zrušené metodických usmernením č. 12/7/2014;

o 1W – zamestnanec s odvodovou úľavou evidovaný označením políčka Dlhodobo nezamestnaný občan na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné nastavenia a zároveň na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie v políčku Poisťovňa eviduje pohľadávku je hodnota Nie a v ostatných mesiacoch hodnota mzdovej položky SME60121 (splnil podmienku príjmu) – nahlasovanie bude zrušené od 1.1.2022, kedy bude zrušený tento typ odvodovej úľavy.

 • do záznamu sa priradí tá zdravotná poisťovňa, ktorá platila u zamestnanca k dátumu načítavanej zmeny;
 • načítavané záznamy sa zoradia v poradí: 1. Poisťovňa, 2. Dátum, 3. Meno, a následne, ak je platnosť kódu K – koniec, zoradia sa kódy v poradí najprv začínajúce na 1 (poistenec štátu), potom kódy začínajúce na 2 (zamestnanec), ak je platnosť kódu Z – začiatok, zoradia sa kódy v poradí najprv začínajúce na 2 a potom začínajúce na 1. V tomto poradí sa záznamy zaradia do výstupov.

UPOZORNENIE: Ak aj užívateľ v tabuľke Zoznam záznamov zmení radenie záznamov, do výstupov sa záznamy zotriedia podľa systémového radenia popísaného vyššie.

  Ručné vytvorenie záznamu

  Ručne možno vytvoriť všetky typy záznamov hromadného oznámenia. Aby bolo možné záznam pre spracovanie hromadného oznámenia pridať ručne, musia byť pre daného zamestnanca v systéme vytvorené evidencie Osoba a Rola.

  Pri ručnom pridávaní záznamu je potrebné najprv zadať dátum zmeny, a až následne vybrať zamestnanca v políčku Osoba. Vtedy systém priradí zamestnancovi zdravotnú poisťovňu platnú k dátumu zmeny;

  Ručne budete do tabuľky Zoznam záznamov pre spracovanie hromadného oznámenia pridávať záznamy v prípade nahlasovania:

  • kód zmeny 2P, platnosť Z, K

  UPOZORNENIE: Potom, ako opustíte formulár Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP, všetky údaje o zamestnancovi, ktoré ste pridali do tabuľky Zoznam záznamov načítaním údajov alebo ručne, sa z tabuľky odstránia.