Inicializácia miezd

Pri spustení prvého hromadného prepočtu systém vykoná inicializáciu miezd a až následne prepočet. Inicializáciou sa vykoná príprava dát pre spracovanie miezd:

1. Nastaví sa kalendár – na základe obrazu turnusu priradeného na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie systém načíta na záložku Kalendár do časti Plán plánovanú dochádzku, a do časti Skutočnosť načíta nielen pracovný kalendár, ale zohľadní aj začiatok/koniec pracovného pomeru, mimoevidenčného stavu alebo nemoci. Súčasťou tohto procesu je nastavenie troch oblastí údajov:  

Plán dochádzky – vyplní sa podľa obrazu turnusu.

Predpokladaná skutočnosť dochádzky – vyplní sa podľa plánu dochádzky a navyše sa zohľadní dátum začiatku/konca pracovného pomeru a mimoevidenčných stavov.

Fond pracovnej doby – vyplní sa podľa obrazu turnusu.

Ak sa na evidenciu dochádzkových odchýlok používa záložka Rola/ Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky, pri inicializácii sa načítajú aj údaje z tejto záložky.

Postup zápisu kalendárnych zmien ak sa zadané obdobia prekrývajú, zapracovaný do metódy inicializácie kalendára:

  • najvyššiu prioritu má obdobie dochádzkovej odchýlky Rehabilitácie a Rehabilitácie – ďalšie voľno ak sa zadajú cez záložku Dochádzkové odchýlky,  (zrejme požiadavka ZVJS) – tá prekryje aj obdobie nemoci, ktoré má hneď druhú najvyššiu prioritu. Zistila som však, že stačí spustiť inicializáciu a táto kalendárna odchýlka sa opäť prekryje nemocou. Navyše sa táto kalendárna zmena zapisuje len na dni, ktoré sú podľa plánu pracovné, teda nie na dni voľna a na dni sviatku. Prečo je to takto zapracované som nezisťovala;
  • druhú najvyššiu prioritu má obdobie nemoci – tá prekryje záznamy zo záložky ME stav, Dochádzkové odchýlky aj obdobie NEZAMESTNANÝ kedy je rola neplatná (pred začiatkom platnosti roly a po jej ukončení);
  • v poradí tretiu prioritu majú záznamy zo záložky Dochádzkové odchýlky, resp. záznamy zadané priamo cez kalendár – tie prekryjú záznamy zo záložky ME stav aj obdobie NEZAMESTNANÝ. Toto riešenie je zjavne chybné, pretože umožňuje zadať na obdobie ME stavu resp. na obdobie mimo platnosti pracovného pomeru dochádzkové odchýlky ako dovolenka, či lekár;
  • v poradí štvrtú prioritu má obdobie NEZAMESTNANÝ kedy je rola neplatná – tá prekryje záznamy zo záložky ME stav;
  • najnižšiu prioritu pri zápise do kalendára má obdobie mimoevidenčného stavu.

UPOZORNENIE: Ak ste vykonali akékoľvek úpravy začiatku/konca pracovného pomeru, alebo trvania mimoevidenčného stavu, alebo nemoci až po prvom prepočte (teda po inicializácii), skontrolujte zadané údaje na záložke Mzdy/ Kalendár. Ak zistíte nezrovnalosti, spustite individuálnu inicializáciu kliknutím na tlačidlo Inicializácia. Nové spustenie inicializácie „napraví“ prípadné chyby v načítaných záznamoch. Najčastejšie k tomu dochádza potom, ako užívateľ viackrát zmenil zadanie týchto období, a niektoré dni nie sú správne načítané.

2. Vypočíta sa priemerný zárobok na záložku Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku – výpočet sa vykoná iba v prípade, že v evidencii Rola nie sú ešte vypočítané alebo zadané údaje o priemernom zárobku, alebo je hodnota priemerného zárobku nulová. U zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce sa priemerný zárobok vypočíta vždy v prvý mesiac nového štvrťroka.

UPOZORNENIE: Pri výpočte mzdy podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa na záložku Priemer na dovolenku pri každom prepočte mzdy vypočíta hodinová sadzba funkčného platu.