Export účtovného dokladu pre účtovníctvo WinyX (xml)

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo WinyX (xml) vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu.

Formulár obsahuje prevodový mostík medzi číselníkmi v mzdách a číselníkmi v účtovnom programe WinyX.

Pre účely importu do tohto účtovného systému je v definícii riadku účtovného predpisu k dispozícii políčko Externý identifikátor, do ktorého sa vpíše tzv. druh pohybu – údaj požadovaný štruktúrou importného súboru pre uvedený softvér.

Do políčka Názov súboru sa zadá názov vyexportovaného súboru. Ak sa v názve použijú znaky pre dátumovú masku MM a RRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Export má formát xml. Štruktúra exportovaného súboru:

Spracovaný xml súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.