Zmluvy

Údaj sa na záložku Rola/ Identifikácia/ Zmluvy pridá buď vyplnením políčok Číslo zmluvy a Podpísané dňa v Novej osobnej karte pri pridávaní novej roly, alebo pridaním údajov priamo na záložku Zmluvy. V oboch prípadoch sa údaj zobrazí aj na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje v rovnomenných políčkach.

Záložku možno použiť na ukladanie súborov so zmluvou a jej dodatkami v rôznych formátoch (jpg, pdf, docx), ktoré sa pridajú cez tlačidlo s bodkami do políčka Súbor.

Po pridaní položky na záložku a opätovnom vstupe cez pero sa v spodnej časti okna zobrazí tabuľka Informácie. Do tejto tabuľky možno pridávať rôzne informácie, ktoré sa môžu použiť pri tlači zmluvy a dodatkov k zmluvám. Do tabuľky je možné pridať neobmedzené množstvo informácií. Základom je číselník S003121 Druh zmeny dodatku zmluvy naviazaný na políčko Druh informácie.

Najprv sa naplní číselník, potom je možné pridávať do tabuľky Informácie konkrétne údaje.

Do číselníka môžete pridať také položky ako mzda, druh práce, pracovné miesto, doba trvania, týždenný skutočný fond, týždenný fond, výplatný termín, skúšobná doba a ďalšie, ktorých hodnoty budete chcieť zapisovať do pracovnej zmluvy alebo do dodatku.

Následne máte možnosť zadať rôzne údaje pre tieto položky do zmluvy a prípadných dodatkov k zmluve.

Údaje v stĺpci Druh informácie budú následne automaticky tvoriť zoznam dátovým parametrov skupiny S003917, Informácia na zmluve/dodatku pre definovanie univerzálnej zostavy, ktorá sa sprístupní pri nastavení hlavnej skupiny dát S003916, Zmluva/dodatok. Viac k vytváraniu zostáv v príručke Ako začať – vytváranie zostáv.

Príklad šablóny formulárovej zostavy s názvami parametrov:

Rovnaká zostava po naplnení údajmi zo záložky Zmluvy: