Elektronická pobočka zdravotnej poisťovne Dôvera - služba Zamestnávatelia online

V systéme Humanet je dostupná služba Zamestnávatelia online poskytovaná elektronickou pobočkou zdravotnej poisťovne Dôvera. Aktuálne je v systéme zapracovaná verzie 2.0 Elektronickej pobočky ZP Dôvera. Táto služba poskytuje užívateľovi viacero funkcií, z nich najdôležitejšou je online možnosť kedykoľvek a opakovane si overovať správnosť údajov v evidencii programu a porovnávať ich s dátami, ktoré sú evidované v ZP Dôvera.

Ďalšie funkcie poskytované službou Zamestnávatelia online:

-Overenie zamestnancov

  • získanie aktuálnej informácie o tom, či je zamestnanec poistencom Dôvery, alebo nie,
  • získanie zoznamu všetkých zamestnancov poistených v Dôvere,
  • získanie praktickej pomôcky pri overení brigádnikov/dohodárov, ktorí pracujú v rozličných dňoch v mesiaci,
  • overovanie zamestnancov k akémukoľvek dátumu, nielen k aktuálnemu dátumu.

- Mesačné výkazy a hromadné oznámenia

  • každá dávka s výkazom alebo hromadným oznámením podlieha povinnej validácii. T.j. skôr, než sa dávka odošle na server ZP Dôvera, dávka prejde viacerými kontrolami, ktorých výsledkom je zrozumiteľný zoznam chýb. Užívateľ má následne možnosť chyby opraviť, vygenerovať novú dávku a dávku bez chýb odoslať.

- Stav účtu

  • Aktuálny prehľad o stave účtu platiteľa poistného získate jedným klikom. S podrobným členením po mesiacoch vrátane možnosti reklamovať stav účtu a zrealizovať úhradu platobnou kartou alebo cez platobné portály bánk.
  • Možnosť požiadať o vystavenie potvrdenia o stave pohľadávok v PDF formáte. Takéto elektronické potvrdenie je v súlade s platnou legislatívou a je možné ho použiť na všetky právne účely.

- Odvodová odpočítateľná položka

  • možnosť overiť si nárok zamestnanca na odvodovú odpočítateľnú položku skôr, než sa uplatní vo výpočte mzdy a vykazovaných odvodoch na zdravotné poistenie. Služba Zamestnávateľ online pri posudzovaní nároku vychádza z pravidiel nastavených platnou legislatívou a z údajov, ktoré sa v čase overenia evidujú u daného zamestnanca.

- Varovanie pred dlžníkmi

  • možnosť zadať požiadavku na overenie zadĺženosti konkrétnej osoby.

Prístup k funkciám služby Zamestnávatelia online v systéme Humanet


V systéme Humanet sú dostupné všetky funkcie služby Zamestnávatelia online okrem služby Varovanie pred dlžníkmi. Prístup k nim je vo voľbe Personálne údaje/ Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Výkazy ZP cez tlačidlo Elektronická pobočka ZP Dôvera.

Vstup do funkcie Elektronická pobočka ZP Dôvera je zapracovaný aj cez tlačidlo Odoslať online v riadku vygenerovaného oznámenia, resp. výkazu zamestnávateľa xml súboru do ZP Dôvera, ktoré boli vygenerované po spustení služby v systéme.

Vstup do voľby má každý užívateľ, ale prihlásiť sa do elektronickej pobočky ZP Dôvera môže len ten užívateľ, ktorý má do nej od zdravotnej poisťovne pridelené prístupové práva. Pri prihlasovaní sa do elektronickej pobočky ZP Dôvera sa overuje číslo platiteľa poistného (musí byť vyplnené v zdravotnej poisťovni vo formulári pre zadanie údajov do oznámenia, resp. pre zadanie údajov do výkazu) a prihlasovacie meno a heslo užívateľa. Ak majú v rámci jednej organizácie prístup do elektronickej pobočky viacerí užívatelia, každý si do svojho prístupu zadá vlastné prihlasovacie meno a heslo.

Prihlasovacie meno a heslo sa zadá na záložku Nastavenia. Zadané údaje sa uložia tlačidlom Zapísať. Pripojenie sa overí kliknutím na tlačidlo Overiť stav systému. Tlačidlo Vstúpiť do pobočky slúži na vstup na hlavnú stránku Elektronickej pobočky ZP Dôvera bez potreby opakovane zadávať prihlasovanie meno a heslo.

Po vstupe do funkcie Elektronická pobočka ZP Dôvera cez tlačidlo Odoslať online v riadku oznámenia sa zobrazí záložka Hromadné oznámenie. Užívateľa má možnosť buď kliknúť na tlačidlo Otestovať a odoslať, vtedy systém najprv overí správnosť dávky, a ak je dávka bezchybná, túto odošle do Elektronickej pobočky ZP Dôvera, alebo pred odoslaním overiť správnosť dávky kliknutím na tlačidlo Otestovať

V dolnej časti okna pre oznámenia sa zobrazí výsledok testovania. Podľa výsledku testovania sa dávka odošle kliknutím na tlačidlo Odoslať v pravej časti okna, alebo sa opravia údaje v databáze, vygeneruje nová dávka a tá sa po skontrolovaní odošle.

Niekedy sa stane že pri spustení testovania nepríde výsledok testovania, len id volania. Vtedy je potrebné kliknúť na tlačidlo Stav testovania.

Tlačidlo Vstúpiť do pobočky slúži na vstup do zoznamu oznámení na stránke Elektronickej pobočky ZP Dôvera.

Tlačidlo Vybrať oznámenie otvorí zoznam vyexportovaných oznámení do ZP Dôvera v xml formáte spracovaných užívateľom. Užívateľ tak má možnosť vybrať ďalšie oznámenie na odoslanie.

Po odoslaní sa zobrazí stav odoslania vrátane správy o výsledku odoslania.

Obdobne užívateľ postupuje pri odosielaní výkazu zamestnávateľa.

UPOZORNENIE: Nová služba Elektronickej pobočky ZP Dôvera Zamestnávatelia online neumožňuje odoslať dávku výkazu preddavkov platiteľa dividend.

Tlačidlo Vybrať výkaz otvorí zoznam užívateľom spracovaných xml výkazov zamestnávateľa do ZP Dôvera a tlačidlo Vstúpiť do pobočky otvorí stránku Elektronickej pobočky ZP Dôvera v časti Mesačné výkazy – Prehľad výkazov.

Na záložke Overenie zamestnancov má užívateľ možnosť overiť si poistný vzťah vybraného zamestnanca v ZP Dôvera. Zároveň má možnosť vytlačiť si aktuálny zoznam poistencov platný pre obdobie zadané v políčkach Poistenci od, Poistenci do.

V hornej časti okna funkcie Elektronická pobočka ZP Dôvera sa nachádzajú dve informatívne okná. V okne Oznamy sa zobrazujú oznamy zdravotnej poisťovne užívateľom ich portálu, napr. o nedostupnosti online služieb, a v okne Stav účtu sa zobrazujú údaje o stave saldokonta zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni Dôvera.