Formulárové zostavy

Formulárové zostavy je nástroj na vytváranie vlastných užívateľsky definovateľných formulárových zostáv na princípe hromadnej korešpondencie typu list. Formulárové zostavy je možné spracovať do formátu docx a pdf. Po spracovaní zostavy v docx formáte je možné upravovať celý text, vrátane textu zo šablóny (je to normálny wordovský súbor). V zostave spracovanej do pdf formátu texty zo šablóny nemožno upravovať, ale vkladané texty v políčkach áno (na obrázku sivé polia).

Nástroj Formulárové zostavy je dostupný vo voľbe Personálne údaje a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy.

Pre potreby personalistov je vo voľbe Personálne údaje/ Formulárové zostavy nadefinovaných niekoľko vzorových zostáv. Vytváraním kópií vzorových zostáv môžete obsah zostáv upravovať a dopĺňať o ďalšie údaje. Definovanie a spracovanie univerzálnych formulárových zostáv sú podrobne popísané v príručke Ako začať – vytváranie zostáv.

Vzorové formulárové zostavy vo voľbe Personálne údaje:

Pracovná zmluva
Dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy
Dodatok k pracovnej zmluve
Dohoda o skončení pracovného pomeru
Dohoda o brigádnickej práci študenta
Tlačivo na uplatnenie výnimky DoBPŠ

Zostava je nastavená tak, že je možné ju spracovať len pre roly so špecifikáciou doh. brig. štud.

Pozn.: Táto zostava už nie je dostupná v systéme, avšak prílohou tohto návodu je jej xml súbor na stiahnutie.

Dohoda o pracovnej činnosti doba neurčitá, doba určitá

Dohoda o vykonaní práce
Tlačivo na uplatnenie výnimky na platenie DP u DoVP a DoPČ poberateľa dôchodku

Pozn.: Táto zostava už nie je dostupná v systéme, avšak prílohou tohto návodu je jej xml súbor na stiahnutie.

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb (VYH36v18_1), (VYH36v20_1)

V rámci definície formulárovej zostavy Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb (VYH36v20_1) sú definícia a podmienky pre výber záznamov upravené oproti predchádzajúcej definícii vyhlásenia (VYH36v18_1) tak, aby sa zostava spracovala jednak za každého zamestnanca iba raz, a jednak len za osoby, ktoré majú aktuálne aspoň jednu aktívnu rolu. Ak tieto podmienky užívateľovi nevyhovujú, stačí, ak pred spustením spracovania odznačí na záložke Filtrovanie políčko Použiť podmienky definované v zostave. Vtedy sa zostava spracuje za každú osobu bez ohľadu na to, či má, alebo nemá nejakú rolu. Prípadne si užívateľ kliknutím na tlačidlo Zmeniť vytvorí v tabuľke Sady filtrov vlastný filter – podmienku na výber záznamov z databázy.

Oznámenie zamestnanca na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie
Oznámenie poistnej udalosti COVID-19

Zostavu nie je možné spracovávať z hlavičky roly, pretože to neumožňuje použitá koreňová dátová skupina (aj pri spracovaní z hlavičky sa zostava spracuje za všetky roly, ktoré majú v zadanom období nemoci).

Aby bolo možné zostavu spracovať len za nemoci so vznikom v určenom období, v definícii zostavy je zapnutý formulár pre zadanie obdobia platnosti vzniku nemoci (v definícii je označené políčko Zadať rozsah dátumov pre spracovanie dát a v podmienkach zadaný výraz pre vyhľadávanie nemocí so vznikom v zadanom období).

Register zamestnancov 

Pozn.: Táto zostava už nie je dostupná v systéme, avšak prílohou tohto návodu je jej xml súbor na stiahnutie.