Výplatné pásky

Vo voľbe Výplatné pásky sa nachádza nástroj na úpravu zostáv typu výplatné pásky. Vo voľbe je preddefinovaných niekoľko vzorových zostáv.

Vzorová výplatná páska - 2 pásky na A4

Vzorová výplatná páska - 3 pásky na A4

Vzorová výplatná páska ŠS a VS - 2 pásky na A4

Vzorová výplatná páska ŠS a VS - 3 pásky na A4

Vzorová výplatná páska (Rozosielanie na e-mail)

Vzorová výplatná páska ŠS a VS (Rozosielanie na e-mail)

Vzorová výplatná páska RÚZ - ŠS a VS - 2 pásky na A4

Vzorová výplatná páska RÚZ - 2 pásky na A4

Vzorová výplatná páska - 2 pásky na A4 s údajmi z modulu Úkolové mzdy

Vzorová výplatná páska - 2 pásky na A4 - zákl. plat uvádzaný krátený úväzkom

Vzorová výplatná páska - 3 pásky na A4 - zákl. plat uvádzaný krátený úväzkom

Vzorová výplatná páska (Rozosielanie na e-mail) - zákl. plat uvádzaný krátený úväzkom

Farebná výplatná páska s grafom (Rozosielanie na e-mail)

Farebná výplatná páska s grafom - 2 pásky na stranu

Farebná výplatná páska s grafom - 2 pásky na stranu - verzia 2

Vzhľad vzorových výplatných pások

Farebná výplatná páska s grafom - 2 pásky na stranu – vhodná pre tlač pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce. Vo výplatnej páske sú použité rôzne možnosti grafického vylepšenia vzhľadu výplatnej pásky ako sú veľkosť a farba písma, vloženie ikon či zobrazenie grafu. V tejto definícii je nastavené zobrazovanie grafu v poslednom stĺpci tela výplatnej pásky.

Farebná výplatná páska s grafom - 2 pásky na stranu - verzia 2

Táto výplatná páska vychádza z definície predchádzajúcej výplatnej pásky, ale rozdile je v obsahu hlavičky, kde sa:

  • suma zmluvne dohodnutých zložiek mzdy (základný plat, osobné ohodnotenie...) uvádza skrátená o úväzok;
  • uvádzajú aj sumy PAM položiek dohoda a zmluvná odmena, ak sú na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy pridané;
  • uvádzajú aj vymeriavacie základy za zamestnávateľa;
  • v časti úväzok neuvádza názov priradeného obrazu turnusu, ale percento úväzku z nastavenia priradeného turnusu.

Vzorová výplatná páska – 3 pásky na A4 – vhodná pre tlač pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce. Páska Vzorová výplatná páska – 2 pásky na A4 je obsahovo rovnaká, len sa do jej tela zmestí viac položiek.

Vzorová výplatná páska ŠS a VS – 3 pásky na A4 – vhodná pre tlač pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o verejnej službe. Páska Vzorová výplatná páska ŠS a VS – 2 pásky na A4 je obsahovo rovnaká, len sa do jej tela zmestí viac položiek.

Vzorová výplatná páska (Rozosielanie na e-mail) – páska určená na rozosielanie mailom. Páska je obsahovo rovnaká ako Vzorová výplatná páska – 3 pásky na A4, len jej telo je na celú stránku A4.

Farebná výplatná páska s grafom - 2 pásky na stranu – páska určená na rozosielanie mailom. Táto definícia výplatnej pásky je ďalším príkladom toho, ako možno pomocou súčasných možností nástroja výplatná páska vytvoriť graficky zaujímavý výstup. V tejto definícii je nastavené zobrazovanie grafu v päte výplatnej pásky.

Vzorová výplatná páska RÚZ - 2 pásky na A4, Vzorová výplatná páska RÚZ - ŠS a VS - 2 pásky na A4 – výplatné pásky sú obdobou pások určených na tlač, len na konci majú časť požadovanú Republikovou úniou zamestnávateľov o super hrubej mzde.

Vzorová výplatná páska - 2 pásky na A4 s údajmi z modulu Úkolové mzdy - výplatná páska, ktorá v časti VÝPIS Z ÚKOLOV obsahuje údaje z evidencie Úkolové mzdy.

Vzorová výplatná páska - 2 pásky na A4 - zákl. plat uvádzaný krátený úväzkom, Vzorová výplatná páska - 3 pásky na A4 - zákl. plat uvádzaný krátený úväzkom, Vzorová výplatná páska (Rozosielanie na e-mail) - zákl. plat uvádzaný krátený úväzkom – výplatné pásky, ktoré môže užívateľ používať v prípade, že má medzi zamestnancami zamestnancov so skráteným úväzkom, u ktorých chce v hlavičke výplatnej pásky zobrazovať sumu PAM položky Základný plat mesačný, resp. Základný plat zmluvný skrátenú o úväzok.

Spracovanie výplatnej pásky

Kliknutím na riadok s názvom výplatnej pásky, alebo na ikonu pre tlač, sa spustí spracovanie výplatnej pásky. Výplatné pásky je možné spracovať do pdf formátu. Výplatné pásky je možné odosielať zamestnancovi e‑mailom. Výplatnú pásku možno spracovať vždy za vybraný mesiac.

Pri spracovaní výplatnej pásky sa zobrazí tabuľka Zoznam rolí. Užívateľ má tak možnosť vybrať do spracovania zostavy ním požadované záznamy. Výber môže vykonať odstránením nežiaducich záznamov, alebo pomocou fulltextového filtra zobrazením požadovaných záznamov.

UPOZORNENIE: Zostavy sa nespracujú za označené záznamy! Všeobecne platí, že v systéme Humanet sa zostavy spracujú za záznamy zobrazené v tabuľke Zoznam rolí, ak sa táto nachádza v procese spracovania zostavy.

Ak sa vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt označí políčko Zobraziť filter mzdového rozúčtovania pred spracovaním zostáv v časti Zostavy, pri spracovaní výplatnej pásky sa zobrazí tzv. filter mzdového rozúčtovania, pomocou ktorého sa výplatná páska môže spracovať len za záznamy vyhovujúce podmienke vo filtri.

Spracovanie zostavy tiež rešpektuje nastavenie zapnutého Filtra na rolách. To znamená, že užívateľ môže použiť aj kombináciu týchto dvoch filtrov.

UPOZORNENIE: Ak sa do vybranej výplatnej pásky nezmestia všetky mzdové položky zo mzdy zamestnanca, systém vytvorí ďalšiu výplatnú pásku pre toho istého zamestnanca, do ktorej vpíše zvyšok mzdových položiek. Preto si pred výberom typu výplatnej pásky na spracovanie spočítajte, aký maximálny počet mzdových položiek sa môže v mzde u zamestnanca vyskytnúť.

Zasielanie výplatných pások e-mailom

Pri spracovaní výplatných pások určených na zaslanie e-mailom sa vo formulári pred spracovaním zobrazí časť E-mail. Do políčka Adresa odosielateľa vpíšte e-mailovú adresu, z ktorej sa budú výplatné pásky posielať. Do políčka Text správy môžete napísať text e-mailovej správy. Ďalej už postupujete ako pri spracovaní výplatných pások pre tlač.

Výsledkom je, že každá výplatná páska sa zašle zamestnancovi, a v kópii odosielateľovi mailu. Po odoslaní výplatných pások sa spracuje report Zoznam odoslaných e-mailových správ ako xlsx súbor, ktorý sa uloží do zoznamu vyexportovaných súborov.

Do stĺpca Text sa vpíše štandardný obsah e-mailovej správy, t.j. meno, osobné číslo a firma, a ak sa pred odoslaním výplatnej pásky vyplnilo políčko Text správy, tak sa vpíše aj táto správa. Text sa do xlsx súboru zapíše nezalomený.

Ak sa na jednu mailovú adresu posiela viacero výplatných pások, za každú výplatnú pásku sa v stĺpci Text vytvorí samostatný záznam.

V prípade neúspešného odoslania sa táto skutočnosť v reporte zobrazí.

E-mailom možno posielať každú definíciu výplatnej pásky. Stačí, ak sa v definícii na záložke E-mail označí políčko Posielať pásky mailom. Platí to aj naopak, definíciu výplatnej pásky, ktorá je dnes určená na zasielanie e-mailom, možno použiť pre spracovanie do tlače. Stačí, ak sa políčko Posielať pásky mailom odznačí.

Možnosť uložiť súbor do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní zostava zobrazí v programe Adobe Reader, pričom sa následne môže súbor uložiť. Užívateľ má možnosť súbor výplatnej pásky uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbor môže pred uložením zabezpečiť heslom. Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie výplatnej pásky.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Možnosť vybrať spracovanie výplatnej pásky s grafom alebo bez grafu

Ak je v definícii výplatnej pásky nastavené zobrazovanie grafu, má užívateľ ešte pred jej spracovaním možnosť rozhodnúť sa, či chce spracovať pásku s alebo bez grafu, alebo si vybrať iný, než prednastavený graf. V časti Ukazovatele sa odznačením políčka Zobraziť graf spracuje výplatná páska bez grafu, a výberom položky v políčku Vzhľad grafu sa spracuje výplatná páska s iným grafom, než je prednastavený v definícii.

Časť Ukazovatele sa vo formulári pre spracovanie výplatnej pásky zobrazí vtedy, keď je v definícii pásky na záložke Ukazovatele označené políčko Zobraziť graf, pričom vo výberovom políčku Vzhľad grafu sa zobrazí graf, ktorý je prednastavený v rovnomennom políčku na záložke.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Spracovanie zostáv - základné zostavy