Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer

Údaje zadané vo štvrtom formulári Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia zjednodušia zadávanie evidencie údajov o pracovnom pomere tak, že pri vytvorení evidencie Rola budú tieto údaje už vyplnené.

Ak napríklad väčšina vašich zamestnancov bude odmeňovaná podľa Zákonníka práce, do políčka Zákon pre odmeňovanie vyberte položku Zákonník práce. Ak s väčšinou vašich zamestnancov budete zmluvne dohadovať 40-hodinový pracovný týždeň, označte políčko Automaticky pridať pracovné zaradenie, do políčka Obraz turnusu kliknutím na tlačidlo s bodkami vyberte z číselníka položku Normálny – 100%, 40 hodín, zapadávka 1. Ak väčšina zamestnancov bude odmeňovaná mesačne, v políčku Hlavný typ odmeňovania vyberte voľbu Mesačné odmeňovanie.

Neoznačené políčko Nastaviť „zamestnanec platí poistné D“ znamená, že pri pridávaní novej evidencie Rola so špecifikáciou dohoda sa na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie pridá položka zamestnanec – platí poistné (do oznámenia sa zapíše kód 2). Ak sa políčko označí, pri pridávaní novej evidencie Rola so špecifikáciou dohoda sa na záložku Zdravotné poistenie pridá položka zamestnanec – platí poistné D (do oznámenia sa zapíše kód 2D). Označenie políčka sa použije v prípade organizácie, ktorá, ak má dohodárov, tak tento dohodár nemá u daného zamestnávateľa uzatvorený nikdy súčasne pracovný pomer. V prípade dohodárov – poberateľov dôchodku, ktorí nie sú zamestnancami pre účely zdravotného poistenia sa na záložku Zdravotné poistenie automaticky pridá položka neplatí poistné.

Ak nechcete pridať predvolený obraz turnusu (pracovný kalendár) alebo útvar, odznačte políčko Automaticky pridať pracovné zaradenie.

Aby systém pri vytváraní RLFO správne zapisoval údaj o štáte výkonu práce je nevyhnutné prednastaviť do políčka Miesto výkonu práce aspoň položku Slovenská republika. Ak chcete, môžete si pridať konkrétnu obec. Obec je v rámci číselníka Regióny naviazaná na štát, ktorý sa následne pri spracovaní RLFO použije ako štát výkonu práce. Pre úpravu záznamu - nedefinované - vstúpte cez tlačidlo s bodkami na konci políčka do tabuľky Miesto výkonu práce a vstúpte cez pero do položky s názvom nedefinované.

Otvorí sa formulár Miesto výkonu práce, v ktorom vyplňte údaje v jednotlivých políčkach a zadané údaje uložte kliknutím na tlačidlo Zapísať. Pre výber položky z číselníka musíte najprv vybrať položku v políčku Okres, a následne položku v políčku Žilina (zobrazia sa len obce príslušného okresu).

Pre výber kliknite na riadok a údaj sa pridá do políčka Miesto výkonu práce.

Odporúčame ponechať označené políčka Automaticky pridať skupinu odmeňovania a Automaticky pridať PAM položku.

Ak je označené políčko Automaticky pridať skupinu odmeňovania, program pri pridávaní evidencie Rola vyberie do políčka Skupina odmeňovania na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie automaticky skupinu odmeňovania: u zamestnanca odmeňovaného podľa Zákonníka práce skupinu Bežný pracovník, a u zamestnanca odmeňovaného podľa zákona o verejnom záujme skupinu Štátna a verejná služba.

Ak je označené políčko Automaticky pridať PAM položku, program pri výbere typu odmeňovania v políčku Hlavný typ odmeňovania - hodinové odmeňovanie, mesačné odmeňovanie - automaticky pridá na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy PAM položku Základný plat hodinový, Základný plat mesačný. V políčku PAM položka pre mes. odmeň. dohodára je možné vybrať si ako predvolenú jednu z dvoch PAM položiek, určených pre mesačne odmeňovaného dohodára.

Aby mal užívateľ možnosť prednastaviť hodnoty variabilného, špecifického a konštantného symbolu pri pridávaní novej roly, sú v časti Výplata na účet dostupné políčka Variabilný symbol, Špecifický symbol a Konštantný symbol.

V políčkach sú prednastavené údaje, ktoré má užívateľ možnosť zmeniť, alebo ich odstrániť. Takto prednastavené údaje sa následne budú zobrazovať v novej osobnej karte pri pridávaní novej roly.

Po uložení údajov sa otvorí hlavné okno systému, a môžete začať zadávať údaje o zamestnancovi a jeho pracovnom pomere.

UPOZORNENIE: Údaje vo formulároch uvítacieho okna sú užívateľovi aj naďalej dostupné vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia.