Načítanie transakcií vo vyúčtovaní pracovnej cesty

Vo formulári vyúčtovania na záložke Skutočné trasy, sa za predpokladu aktívneho prepojenia s dochádzkovým modulom zobrazí zoznam Transakcie snímačov. Zobrazujú sa v ňom relevantné transakcie zaznamenané cestujúcim v dochádzkovom systéme Humanet.

Typ transakcie relevantný pre pracovnú cestu: Pracovná cesta – ODCHOD, PRÍCHOD

Ku každej transakcii sú zobrazené dáta:

 • ID transakcie
 • Terminál – názov terminálu
 • Obec – obec, v ktorej je terminál fyzicky umiestnený
 • Dátum a čas
 • Smer – či sa jedná o transakciu pre príchod alebo odchod
 • Typ – fixne nastavený typ Pracovná cesta
 • Napárovaná – áno/nie podľa toho, či je transakcia použitá v rozpise skutočných trás

Pri priradzovaní transakcií k miestam výkonu práce v rozpise skutočných trás sa porovnáva pole Obec priradené v evidencii cieľov k danému miestu a pole Obec z evidencie terminálov: Spracovanie dochádzky - Dochádzkové evidencie – Terminály – pole Obec.

V rozpise skutočných trás sú dostupné tlačidlá:

 • Trasy z plánu – zahodí momentálne trasy v rozpise skutočných trás a namiesto nich nakopíruje plánované trasy zo schváleného cestovného príkazu
 • Trasy z transakcií zahodí momentálny rozpis skutočných trás a namiesto neho sa pokúsi vytvoriť trasy z transakcií zaznamenaných z dochádzkových snímačov. Prvú trasu vždy začína z miesta začiatku cesty a poslednú končí v mieste ukončenia pracovnej cesty.

Trasy vygenerované z transakcií je možné upravovať. Ak užívateľ zmení nejaký údaj, napr. čas a klikne na tlačidlo Zapísať, systém ho upozorní, že mení trasu vytvorenú z transakcií. Po potvrdení sa trasa uloží s novým časom, ale ten už nebude zvýraznený žltým pozadím. Zároveň sa odpáruje príslušná transakcia.

Je možné zobraziť aj transakcie, ktoré boli zaznamenané mimo rozsahu pracovnej cesty. Stačí pri tabuľke Transakcie snímačov zadefinovať požadované dátumy od a do a kliknúť na tlačidlo Načítať. Užívateľ si tak môže načítať relevantné transakcie (= typu "Pracovná cesta") v ním definovanom období a z nich môže vytvoriť trasy.

Pri generovaní trás z transakcií môžu nastať prípady:

 1. Chýbajú transakcie – aktuálne trasy sa nevymažú, vypíše sa chybová info: „Nie sú dostupné vhodné dochádzkové transakcie“,
 2. Chýba začiatok, koniec – začiatočné a koncové miesto sa dosadí zo záhlavia vyúčtovania, čas sa použije podľa plánu zo záhlavia,
 3. Jestvuje príchod, ale nie je odchod a naopak, resp. za sebou 2 x transakcia príchod alebo odchod. V takomto prípade systém vytvorí neúplný interval, ktorý musí užívateľ upraviť ešte pred spustením výpočtu cestovných náhrad.
 4. Pri aktívnom režime viaceré cesty generujeme trasy rovnako, len s prihliadnutím na to, že vytvárame cesty len na tie dni, kedy bola zaznamenaná transakcia. Napr. CP na 1 týždeň, ale transakcie sú zaznamenané len v pondelok, štvrtok a piatok. Prvá trasa v danom dni bude mať príznak začiatok cesty, posledná trasa koniec cesty. Chýbajúcu transakciu pre začiatok alebo koniec nahrádzame príslušnou hodnotou zo záhlavia vyúčtovania. Chýbajúcu transakciu v strede musí doplniť užívateľ.

Podmienka validácie nadväzovania trás je práve z tohto dôvodu rozšírená - neporovnávame text (názov cieľa), ale obec - buď nadväzujú s rovnakým názvom, alebo s rovnakou obcou.