Automatické generovanie osobného čísla

Pri pridávaní novej evidencie Osoba je zadanie osobného čísla povinným údajom. Užívateľ štandardne zadáva toto číslo ručne do políčka Osobné číslo vo formulári Krok 1 z 2: Osoba.

Má však možnosť nechať osobné číslo vygenerovať automaticky systémom. Tento postup sa využíva hlavne v organizáciách s veľkým počtom zamestnancov, kde do systému vstupuje viacero personalistiek, tak aby nebolo potrebné akýmkoľvek spôsobom organizovať prerozdelenie osobných čísel novým zamestnancom.

Vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Nastavenie konštánt označte políčko Generovať os. čísla automaticky. Hodnota v políčku Dĺžka generovaného os. čísla určuje pevný počet znakov budúceho osobného čísla, napr. 001, 002, 003...

Pri zapnutej funkcii automatického číslovania novo vytváraných evidencií Osoba je políčko Osobné číslo needitovateľné a prázdne. Prázdne preto, že systém pridelí osobné číslo až pri uložení.