Obraz turnusu

Na to, aby sa vytvoril pracovný kalendár použiteľný v spracovaní miezd je potrebné z turnusu vytvoriť obraz turnusu. Obraz turnusu je turnusový cyklus vložený do kalendára. Tento spôsob vytvárania pracovného kalendára umožňuje jedno a to isté striedanie pracovných a voľných dní (turnusový cyklus) vložiť do rôznych národných kalendárov (národné sviatky pripadajú na rôzne dni v roku). Obraz turnusu je následne zdrojom pre výpočet mesačného fondu pracovných hodín.

Obrazy turnusu sa definujú vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Obrazy turnusov.

Kód, Názov – zadajte kód a názov obrazu turnusu. Odporúčame použiť rovnaký názov pre turnus aj obraz turnusu, pri väčšom počte pracovných kalendárov to zjednodušuje pridávanie turnusu do obrazu turnusu.

Turnus – vyberie sa turnus, z ktorého sa vytvorí obraz turnusu.

Kalendár – momentálne je v systéme aktualizovaný len Slovenský kalendár, t.j. kalendár so sviatkami v Slovenskej republike.

Zapadávka – užívateľ môže z jedného turnusového cyklu vytvoriť niekoľko obrazov turnusov, pričom cykly v jednotlivých obrazoch začínajú v iných dňoch. Na posunutie začiatku turnusu v rámci kalendára o nejaké dni sa používa zapadávka. Akú hodnotu konkrétne zadať, aby sa začiatok posunul tak, ako sa požaduje, si musí užívateľ zistiť spôsobom pokus-omyl (nie je pevne určené, že zapadávka 2 znamená posun o 2 dni).

Na sviatky použiť zmenu – štandardne sa vyberie možnosť Sviatok náhrada. V tomto prípade systém na dni sviatku podľa kalendára zadá do plánu kalendárnu zmenu Sviatok náhrada. Toto nastavenie použite pri zamestnancovi, ktorý vo sviatok nepracuje. Systém v tomto prípade pri výpočte mzdy vie určiť, že sviatok pripadol na pracovný deň, a ak ide o hodinovo odmeňovaného zamestnanca, vypočíta náhradu za sviatok, a ak ide o mesačne odmeňovaného zamestnanca, vypočíta mzdu, resp. náhradu podľa nastavenia na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie.

Ak sa do políčka Na sviatky použiť zmenu vyberie možnosť Pracoval, na deň sviatku sa zapíše kalendárna zmena Pracoval. Toto nastavenie použite pri zamestnancovi na pracovný pomer, ktorý vo sviatok pracuje (napr. zamestnanci v nepretržitej prevádzke). V takom prípade systém za tento deň vypočíta mzdu. Príplatok za sviatok sa zadá počtom hodín do položky SMH10322 Príplatok – sviatok do Vstupného mzdového záznamu.

Ak sa do políčka Na sviatky použiť zmenu vyberie možnosť Voľno, na deň sviatku sa zapíše kalendárna zmena Voľno. Toto nastavenie použite na vytváranie pracovných kalendárov pre dohodárov, inak môže dôjsť k chybám vo výpočte mzdy.

Poznámka metodika: Napríklad pri výpočte denného vymeriavacieho základu na nemoc vznikala u dohody chyba ak bol na deň sviatku zadaný sviatok.

Mzda za 01/2013; nemoc od 5.-10.1.2013. Dohoda celý mesiac. Dohoda v PAM = 300

Mzda do vzniku nemoci ak je sviatok sviatok= 300 : 19 (odpracované dni + sviatok za celý mesiac) x 7 (odpracované dni + sviatok do vzniku nemoci) = 110,5263

Správne má byť= 300 : 18 (odpracované dni za celý mesiac) x 6 (odpracované dni do vzniku nemoci) = 100

Tiež sa u hodinovo odmeňovaných dohodárov počítala náhrada za sviatok.

Aktívne – definíciu obrazu turnusu nie je možné odstrániť, možno je len zaradiť medzi neaktívne dáta.

Záložka Obrazy turnusu – na záložke sa pri prvom použití obrazu turnusu vo výpočte (inicializácii) načítajú jednotlivé dni mesiaca pre potreby mzdového kalendára na záložke Mzdy/ Kalendár, z ktorých sa následne vypočíta mesačný fond hodín. Užívateľ má možnosť načítať dni na záložku aj ručne. Do políčok Od, Do sa zadá dátum začiatku a konca obdobia, za ktoré sa budú generovať záznamy obrazu turnusu (štandardne za aktuálny mesiac spracovania miezd), a postupne sa kliká na tlačidlá Generovať, Načítať a Uložiť.

Z vygenerovaných dní sa vytvoria na záložke Fond hodín položky fondu pracovnej doby.

UPOZORNENIE: Pri aktuálne používaných turnusoch bude fond pracovnej doby vygenerovaný automaticky inicializáciou.

UPOZORNENIE: Pre správnosť nastavenia kalendára pre výpočet mzdy zamestnanca je potrebné zadávať obraz turnusu pred inicializáciou miezd do políčka Obraz turnusu na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie. V prípade, že turnus vytvárate po inicializácií a zároveň ho zamestnancovi tiež priraďujete po inicializácií miezd je potrebné spustiť na danom zamestnancovi inicializáciu.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Vytvorenie kalendára
Video: Vytvorenie kalendára so zadávaním v desatinných číslach
Video: Vytvorenie nového pracovného kalendára počas pridávania novej roly