Import dochádzky priamym zápisom z dochádzkového modulu Humanet

V mzdovom a dochádzkovom module Humanet je dostupná možnosť zapísať údaje z dochádzky priamym zápisom na záložky Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky a Individuálna pracovná doba v mzdovom module. Tento typ zápisu dochádzky možno použiť len v prípade, že dochádzka aj spracovanie miezd sú v jednej databáze Humanet.

Pre prenos  dochádzky priamym zápisov je potrebné:

1. Nastaviť import vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dochádzky/ Definície importu v časti PRENOS Z MODULU SPRACOVANIE DOCHÁDZKY.

2. Nastaviť prenos vo voľbe Spracovanie dochádzky/ Dochádzkové evidencie/ Definícia prenosu do miezd.

3. Nastaviť definíciu prenosu v dochádzkovej role na záložke Nastavenia v políčku Definícia prenosu miezd.

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dochádzky/ Definície prenosu v časti PRENOS Z MODULU SPRACOVANIE DOCHÁDZKY sa klikne na tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Definícia importu dochádzky. Keď tento formulár porovnáme s rovnakým formulárom v časti IMPORT DOCHÁDZKY ZO SÚBORU vidíme, že definícia je značne zjednodušená. Je to preto, že jednak údaje ako formát dátumu, formát času, oddeľovač desatinných miest sú určené vo funkcii prenosu pevne, a jednak preto, že ďalšie údaje ako formát súboru, načítanie údajov z hlavičky súboru, názvy stĺpcov v tomto prípade prenosu nie sú potrebné.

Ako identifikátor objektu je vybraný identifikátor ID roly, ktorý je jednoznačný a užívateľ ho nijakým spôsobom nemôže editovať.

V tomto type prenosu je možné do definície vybrať len z dvoch typov trvania dochádzkovej zmeny: v desatinných číslach a od – do. Je to preto, že pri týchto dvoch typoch sa údaje pri importe zapisujú na záložky Dochádzkové odchýlky a Individuálna pracovná doba, na ktoré nemá funkcia inicializácie miezd dosah, a tak sa nemôže stať, že sa užívateľovi pri potrebe spustiť inicializáciu naimportované údaje vymažú a bolo by potrebné opakovane spustiť import.

Typ trvania dochádzkovej zmeny v desatinných číslach používajte len v prípade, že pri spracovaní miezd používate mzdové kalendáre so zadávaním v desatinných číslach.

Typ trvania dochádzkovej zmeny od – do používajte len v prípade, že pri spracovaní miezd používate mzdové kalendáre s evidenciou intervalov od-do v hodinách a minútach.

Všetky ostatné pravidlá pre definovanie importu dochádzky sú zhodné s definíciou importu dochádzky zo súboru, ku ktorej sú podrobné informácie popísané v Užívateľskej príručke časť I.

Tento typ prenosu podporuje aj import nemocí, teda zápis údajov na záložku Osobné/ Nemoci, odkiaľ sa údaje automaticky zapíšu do jednotlivých rolí na záložku Rola/ Nemoci/ Nemoci. Pre definovanie položky reprezentujúcej nemoc sa v ľavom políčku modálneho okna Definícia dochádzkovej zmeny vyberie typ dochádzkovej zmeny Nemoc a v pravom políčku jeden z typov nemocí.

Definícia importu dochádzky pre prenos priamym zápisom môže vyzerať napríklad takto:

Po nadefinovaní importu dochádzky sa vo voľbe Spracovanie dochádzky/ Dochádzkové evidencie/ Definícia prenosu do miezd nadefinuje prenos. V tabuľke Definície prenosu do miezd sa klikne na tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Definície prenosu do miezd.

Kód – zapíše sa alfanumerický kód.

Názov -  zapíše sa názov definície.

Výstup – vyberie sa voľba Prenos do miezd Humanet.

Definícia importu dochádzky – v políčku sa vyberie definícia z voľby Spracovanie miezd/ Import dochádzky/ Definície prenosu v časti PRENOS Z MODULU SPRACOVANIE DOCHÁDZKY.

Poznámka – slúži na zápis vlastných poznámok.

Po kliknutí na tlačidlo Zapísať sa otvorí rozšírený formulár so záložkami Kalendár – plán, Kalendár – skutočnosť, Sumárne položky a Nemoci, na ktoré sa automaticky načítajú príslušné typy kalendárnych zmien z pripojenej definície importu. Na záložke Kalendár – plán sú zobrazené všetky položky typu individuálna pracovná doba, na záložke Kalendár – skutočnosť všetky položky typu dochádzková odchýlka, na záložke Sumárne položky všetky položky typu Mzdová položka a na záložke Nemoci všetky položky typu Nemoc.

Vstupom cez pero do jednotlivých položiek sa spáruje položka zo mzdového modulu (Cieľ) s položkou z dochádzkového modulu (Zdroj). Inými slovami, vytvorí sa prevodový mostík medzi položkami mzdového modulu a položkami dochádzkového modulu. Ak je to potrebné, v políčku Zaokrúhlenie sa nastaví spôsob zaokrúhlenia. Zaokrúhlenie odporúčame nastaviť v prípade, že sa dochádzka bude prenášať v desatinných číslach, inak sa údaje budú prenášať s presnosťou na 6 desatinných miest.

Ak je v dochádzkovom module viac položiek pre jednu položku zo mzdového modulu, pre tieto položky sa pridajú na záložku záznamy ručne. Napríklad na strane dochádzky je v zozname Pracovné zmeny definovaná zmena Celodenná dovolenka, a v zozname Prerušenia prerušenie Dovolenka – polovica dňa. Na záložku Kalendár – skutočnosť sa pridajú obe položky, pričom obe sa naviažu na rovnaký cieľ – na zápis do dochádzkovej zmeny Dovolenka.

Samotný prenos dochádzky sa vykoná nasledovne: vo voľbe Spracovanie dochádzky/ Dochádzkový manažér/ Prenos do miezd sa v políčku Definícia prenosu do miezd vyberie príslušná definícia, v políčku Obdobie sa vyberie obdobie, za ktoré sa bude dochádzka prenášať a klikne sa na tlačidlo Prenos.

Cez tlačidlo Zobraziť prenosy do mzdového modulu si užívateľ dochádzky má možnosť pozrieť pripravené údaje pre import priamym zápisom.

Keďže samotný import dochádzky by mal mať pod kontrolou užívateľ, ktorý má na starosti spracovanie miezd, ani tento typ prenosu nespúšťa zápis údajov do miezd automaticky. Užívateľ, ktorý spracováva mzdy, sám spustí import dochádzky kliknutím na voľbu Spracovanie miezd/ Import dochádzky/ Nový import v časti PRENOS Z MODULU SPRACOVANIE DOCHÁDZKY, kde v políčku Definícia importu vyberie príslušný typ importu, v políčku Dátum historickej platnosti importu ponechá prvý deň aktuálne otvoreného obdobia spracovania miezd,

kliknutím na tlačidlo Načítať vstupné dáta pre tento mesiac vstúpi do Zoznamu vstupov pre import dochádzky, ktorý je spoločný s dochádzkovým modulom, a klikne na príslušný import. Ďalej sa už systém správa rovnako ako pri importe zo súboru – zobrazí sa okno so záložkami Záznamy pre import a Záznamy vylúčené z importu a tlačidlom Importovať.

Aj v tomto prípade platí, že naimportované položky je možné v prípade potreby hromadne odstrániť po vstupe cez pero do spracovaného importu. Tým sa položky odstránia zo záložiek, kam boli zapísané: Rola/ Dochádzka/ Individuálna pracovná doba, Dochádzkové odchýlky a Mzdy/ Ručná úprava mzdy. Čo nie je možné hromadne odstrániť sú z dochádzky naimportované nemoci.