Export záloh

Zoznam Export záloh zobrazuje polia:

Číslo, Cestujúci, Typ PC, Spôsob úhrady zálohy, Lokalita účastníka, Dátum začiatku PC, Stav exportu (exportované, neexportované, bez exportu), dátum dokladu (=dátum prechodu do stavu Vyplatená záloha), dátum zaúčtovania (=dátum exportu do SAP), Spracovateľ (=účtovník, pokladník, ktorý vyplatil zálohu), exportný súbor (=meno súboru, v ktorom bol príkaz exportovaný)

Zobrazuje len CP v stave Schválený (Vyplatená záloha), a zároveň záloha je vyššia ako nula.

Pre užší výber záznamov slúžia filtre pre Dátum dokladu, Lokalitu, Formu vyplatenia a pre Stav exportu.

Pri exporte záloh je k dispozícii rozbaľovacia voľba Predloha - možnosť výberu predlohy pre export (posledná použitá voľba ostane zapamätaná). Dostupné možnosti vo voľbe Export záloh sú:

  • STOEXPA001, Export záloh cestovných príkazov do SAP (XLSx formát)
    Pri tejto predlohe sa zobrazí aj dátumové pole „Dátum zaúčtovania“ - vyplnený je aktuálnym dátumom, užívateľ ho môže zmeniť. Predloha je viditeľná na obrazovke náhľadu exportu.
  • STOEXPA002, Export záloh na účet do SEPA (XML formát) – V náhľade exportu je možné nastaviť dátum exportu (prenesie sa do platobného príkazu ako dátum splatnosti), v prípade potreby je tiež možné vložiť hodnoty KS, VS a ŠS, ktoré sa vložia do všetkých zobrazených príkazov. Do poznámky Info pre prijímateľa sa vypĺňa text zložený z častí: názov firmy + "záloha k príkazu" + číslo CP, čiže napr."Firma s r.o. - záloha k príkazu T220011". Do výstupného XML súboru sa načítava buď IBAN z personalistiky (ak je spôsob vyplatenia vyúčtovania na mzdový účet, na záložke Rola > Zrážky > Spôsob výplaty), alebo zadaný IBAN (spôsob vyplatenia = iný účet). Zdrojový účet pre platby sa doťahuje z evidencie Základné nastavenia > Organizácie > príslušná organizácia typu Humanet > Účty. Berie sa účet s vyššou váhou. Do príkazov sa pridáva variabilný symbol – číslo cestovného príkazu bez písmen, čiže namiesto T220004 sa nastaví 220004.

Tlačidlo Exportovať spúšťa export označených príkazov so zvolenou predlohou. V ďalšom kroku sa zobrazí náhľad exportu, ktorý je v rovnakom formáte aký sa použije pre výstupný súbor. V pravom hornom rohu je tiež informácia o počte príkazov na export. Samotný export sa spustí opätovným stlačením tlačidla Exportovať.  Výstupný XLSX súbor je vytvorený v súlade s predlohou.

Súbor s exportom je následne ponúknutý užívateľovi na stiahnutie do jeho počítača. Kópia dát sa uchováva na serveri a je možné ju kedykoľvek stiahnuť cez voľbu Denník súborov.

Ak sa užívateľ pokúša exportovať už exportovaný súbor alebo v prípade iných chýb, sa tieto zobrazia v časti Upozornenia. Export sa vytvorí bez konfliktných CP.