Vyhľadávanie v zoznamoch a fulltextový filter

Na rýchle vyhľadávanie záznamu v tabuľke slúži funkcia Filter. Táto funkcia je založená na vyhľadávaní reťazca zadaného v políčku funkcie Filter. Zadá sa textový reťazec do niektorého z políčok funkcie a klikne na ENTER alebo ikonu Lupa. Záznamy sa vyfiltrujú. Pre znovu zobrazenie všetkých údajov v tabuľke sa reťazec z políčka vymaže, a znova kliknite na ENTER alebo ikonu Lupa.

Ak sa textový reťazec zadá do filtra nad tabuľkou, systém bude pri vyhľadávaní záznamu prehľadávať všetky stĺpce tabuľky.  

Ak sa textový reťazec zadá do filtra v hlavičke stĺpca, systém bude prehľadávať len záznamy v tomto stĺpci. Filtre v hlavičke stĺpcov v sebe zahŕňajú logický operátor „a zároveň“ čo znamená, že ak sa zadá reťazec do viacerých stĺpcov, systém vyfiltruje záznamy, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne.

Súčasťou oboch filtrov je vyhodnocovanie zástupných znakov. Znak „?“ nahrádza ľubovoľný jeden znak. Znak „*“ nahrádza ľubovoľný počet znakov.NÁŠ TIP: Potrebujete zistiť, koľko máte uzatvorených dohôd o vykonaní práce z celkového počtu uzatvorených pracovných pomerov? Vpíšte do políčka pre filter reťazec „dohoda o vykonaní práce“ a kliknite na ENTER.


Vo funkcii Filter v záhlaví tabuľky je možnosť filtrovať záznamy zadaním podmienky vyber prázdne záznamy, pre ktorú platí kľúčový text NULL, PRAZDNE, a možnosť filtrovať záznamy zadaním podmienky vyber vyplnené záznamy, pre ktorú platí kľúčový text NOT NULL, VYPLNENE.

Vo funkcii fulltextového filtra je vo vybraných stĺpcoch dostupné vyhľadávanie číselných hodnôt. Vtedy filter vyhľadá číselnú hodnotu platnú po desatinnú čiarku.V číselnom filtrovaní je možnosť použiť aj znaky „>“ a „<“.Fulltextový filter typu výberový zoznam

Fulltextový filter typu výberový zoznam je zapracovaný len vo vybraných voľbách, napr. vo voľbe Základné nastavenia/ Tlačové zostavy v stĺpcoch Typ a Systémová kategória. Tento typ fulltextového filtra umožňuje užívateľovi miesto zápisu textu vybrať fulltextový filter z výberového zoznamu.

Tento typ filtra je použitý tam, kde sa v stĺpci môže nachádzať len obmedzený počet položiek.

Aj v prípade tohto typu fulltextového filtra je možné pre užší výber položiek výberového zoznamu zadať textový reťazec:


Dátumový filter v zozname záznamov

V zozname záznamov je vo fulltextovom filtri v hlavičke stĺpcov, ktoré obsahujú dátum, dostupný ovládací prvok dátumový filter, ktorého modálne okno sa otvorí po kliknutí na ikonu  v pravej časti políčka filter. Otvorí sa modálne okno, v ktorom keď sa klikne do prvého políčka, rozbalia sa všetky ovládacie prvky dátumového filtra.


Po výbere filtra zo zoznamu prvkov je potrebné pre spustenie filtrovania kliknúť na tlačidlo Filtrovať. V políčku pre fulltextový filter sa zobrazí text filtra. Pre zrušenie filtra stačí kliknúť na kláves ESC (textový reťazec sa z políčka odstráni) a filtrovanie sa spustí automaticky. Jednotlivé texty funkcií zo zoznamu prvkov možno použiť aj tak, že sa do políčka fulltextového filtra vpíšu.

Aj naďalej je možné do políčka filter zadávať reťazec fulltextového filtra.