Možnosť spracovať výplatnú pásku, rekapituláciu a platby podľa metodiky zúčtovania projektov

V praxi sa zamestnávateľ stretáva s vyúčtovaním projektov, u ktorých poskytovateľ finančných prostriedkov nerešpektuje legislatívne pravidlá výpočtu mzdy pri súbehu pracovnoprávnych pomerov, a požaduje od zamestnávateľa vykazovať prostriedky z projektov samostatne za každý pomer nielen v rekapitulácii, ale aj vo výplatnej páske a pri realizácii platby.

Slovenská legislatíva pri výpočte preddavkov dane a preddavkov poistného na zdravotné poistenie neposudzuje každý pracovnoprávny vzťah zamestnanca u jedného zamestnávateľa samostatne, ako je tomu pri sociálnom poistení, ale pri výpočte vychádza z úhrnu zdaniteľných príjmov. To znamená, že pri výpočte sa vypočíta len jedna suma poistného a dane, a to z úhrnu príjmov všetkých súbežných pomerov. Pri spracovaní výplatných pások pre každý pomer tak vzniká situácia, kedy sa suma dane, daňového bonusu a zdravotného poistenia zapíše len do jednej z výplatných pások (v systéme Humanet do výplatnej pásky roly hlavnej pre výpočet).

Požiadavkou užívateľa je, aby sa vytvárala výplatná páska za jednotlivé pracovnoprávne pomery tak, aby v každej z pások figurovalo okrem príjmu nielen poistné na sociálne poistenie, ale aj pomerná časť poistného na zdravotné poistenie, dane, daňového bonusu a suma na výplatu. Navyše, aby sa platby na účet zamestnanca realizovali v sumách podľa výplatnej pásky. Aby to bolo možné, a zároveň aby sa zachoval výpočet dane, bonusu a zdravotného poistenia podľa platnej legislatívy, sú v systéme zapracované mzdové položky s príznakom pre účtovníctvo, do ktorých sa počítajú pomerné časti pripadajúce na sumu zdaniteľného príjmu v danej role. Tie sú následne použité v definícii špeciálnej výplatnej pásky a rekapitulácie, ktoré sú dostupné na stiahnutie na konci tejto kapitoly.

Pre potreby generovania platieb do bankového príkazu je v systéme dostupná mzdová pololžka SMF80542 Doplatok mzdy - peňažný ústav - pre účtovníctvo. Aby sa spustil zápis tejto položky do mzdy je potrebné pred spustením prepočtu mzdy nastaviť v zrážke typu Výplata spôsob platby Na účet -> špeciál (len pre výplatu).

Pre potreby spracovania zostavy Platby v hotovosti je v systéme dostupná mzdová položka SMF80543 Doplatok mzdy - hotovosť - pre účtovníctvo. Aby sa spustil zápis tejto položky do mzdy je potrebné pred spustením prepočtu mzdy nastaviť v zrážke typu Výplata spôsob platby Hotovosť -> špeciál (len pre výplatu).

UPOZORNENIE: Typy spôsobu platby Na účet -> špeciál (len pre výplatu) a Hotovosť -> špeciál (len pre výplatu) je možné použiť len pre zrážku typu Výplata.

  Pre potreby užívateľa sú na konci tejto kapitoly k dispozícii dve vzorové definície špeciálnej výplatnej pásky - pre rolu, čiastočná a vzorová definícia špeciálnej rekapitulácie, v ktorých sú použité mzdové položky s príznakom pre účtovníctvo. Po stiahnutí xml súboru a uložení na disk pre import definície do vašej databázy použite funkciu Doplnky/ Import z XML v záhlaví zoznamu definícií vo voľbách Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Rekapitulácie a Výplatné pásky.

  UPOZORNENIE: Systém Humanet počíta mzdové veličiny daň, daňový bonus a zdravotné poistenie podľa platnej legislatívy a užívateľ má možnosť spracovať tieto údaje do štandardných výplatných pások a rekapitulácií, ktorých definície sú súčasťou  každej databázy.

  Príklad, akým spôsobom sa spracujú údaje do špeciálnej výplatnej pásky za použitia vyššie popísaných úprav:

  Zamestnanec má súbeh pomerov, kde v prvom pomere má zdaniteľný príjem 1020 € a v druhom pomere má zdaniteľný príjem 1000 €. V mesiaci mal v prvom pomere zrážku vo výške 5 €.

  Zdravotné poistenie sa vypočítalo z úhrnu príjmov 2020 €, zamestnávateľ 222,20 €, zamestnanec 80,80 €. Toto poistné sa pomerne prerozdelilo medzi roly podľa vymeriavacieho základu v sume zamestnávateľ 112,20 € a 110 €, zamestnanec 40,8 € a 40 €. 

  Daň sa vypočítala na základe úhrnu zdaniteľných príjmov 2020 € z čiastkového základu dane 1775,2 € vo výške 337,29 €. Táto daň sa pomerne prerozdelila medzi roly podľa zdaniteľného príjmu v sume170,32 € a 166,97 €.

  Daňový bonus sa vypočítal na základe dosiahnutého čiastkového základu dane vypočítaného z úhrnu zdaniteľných príjmov 2020 € vo výške 140 €. Tento daňový bonus sa pomerne prerozdelil medzi roly podľa zdaniteľného príjmu v sume 70,70 € a 69,30 €.

  Sociálne poistenie sa vypočítalo za každú rolu samostatne vo výške 70 € a 94 €.

  Výplatná páska za 1. rolu

  Výplatná páska za 2. rolu

  UPOZORNENIE: Aktuálne je možné špeciálnu výplatnú pásku spracovať samostatne len za súbežné roly, teda za pásky za roly. V ďalšom update sa bude pracovať na možnosti spracovať špeciálnu výplatnú pásku aj za čiastkové výplatné pásky počítané po zadaní vedľajšieho úväzku na záložku Pracovné zaradenie.

  Na obrázku je vzhľad špeciálnej rekapitulácie spracovanej s dátami vyššie popísaného príkladu. Celú spracovanú rekapituláciu si môžete pozrieť v súbore na konci tejto kapitoly.

  Obdobne ako pri výpočte položky SMF90961 Doplatok mzdy - peňažný ústav sa aj pri výpočte položky SMF80542 Doplatok mzdy - peňažný ústav - pre účtovníctvo zapisujú na záložku Param. rozúčt. – zrážky, dieťa parametre rozúčtovania, ktoré sa používajú ako identifikátory platby pri vytváraní záznamu do prevodného príkazu. Zásadný rozdiel je v tom, že kým položka SMF90961 sa počíta len raz, na role hlavnej pre výpočet, a tak sa identifikácia platby zadáva do zrážky typu Výplata len do tejto roly, položka SMF80542 sa počíta za každú rolu samostatne, a preto musí byť identifikácia platby v zrážke typu Výplata zadaná na každej role, z ktorej sa platba má posielať na účet.

  Príklad údajov na záložke Param. rozúčt. – zrážky, dieťa

  Záložka Param. rozúčt. – zrážky, dieťa v 1. role

  Záložka Param. rozúčt. – zrážky, dieťa v 2. role

  Platby do prevodného príkazu

  Pri spracovaní výstupu je potrebné mať na pamäti, že spracovanie platieb bankového prevodu má funkciu Hromadné platby, ktorá, ak je zapnutá, a všetky identifikátory platby sú rovnaké, vrátane VS, ŠS a KS, tak sa platby spoja do jednej. Ak je potrebné platby za jednotlivé roly (výplatné pásky) posielať samostatne, buď zadajte do role niektorý z identifikátorov s rôznou hodnotou, napr. variabilný symbol,

  alebo vypnite funkciu Hromadné platby. V tom druhom prípade však budú zapísané ako samostatné platby všetky samostatne generované platby, napríklad aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Vtedy je potrebné vytvoriť si samostatný proces na spracovanie platieb, ktorý bude obsahovať len typ zrážky Výplata.

  UPOZORNENIE: Ak potrebujete pre zamestnanca spracovávať špeciálnu výplatnú pásku a špeciálnu rekapituláciu, vyvarujte sa situácie, kedy je suma úhrnu zrážok za osobu vyššia ako suma úhrnu čistého príjmu (teda v súčte za všetky roly). Je to situácia, kedy systém do mzdy vypočíta položku SMF90964 Preplatok mzdy, a v nasledujúcom mesiaci vypočíta položku SMF90952 Preplatok z minulého mesiaca, ktorá sa odpočíta od položky SMF90960 DOPLATOK MZDY. Je to preto, že z princípu fungovania výpočtu čiastkových systémových výplatných pások nie je možné zapracovať obdobu týchto položiek s príznakom pre účtovníctvo do jednotlivých čiastkových systémových pások. V prípade, že výška úhrnu zrážok zamestnanca je vyššia ako výška úhrnu čistého príjmu zo všetkých súbežných rolí, upravte sumu zrážky tak, aby mzda na výplatu bola 0 (nie záporné číslo), a zvyšnú časť dlžnej sumy zrážky zadáte ručne v nasledujúcich mesiacoch.