Priemer na dovolenku

Na záložke Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku je u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce v políčku Priemer na PPÚ/hodinová sadzba FP uvedený aktuálny štvrťročný priemerný hodinový zárobok spolu s hodnotami, z ktorých sa daný priemer vypočítal. Systém priemer prepočítava automaticky za každý kalendárny štvrťrok, v januárovej, aprílovej, júlovej a októbrovej inicializácii (inicializácia miezd je spojená s prvým hromadným prepočtom mzdy po prechode do nového obdobia spracovania miezd).

Ak systém zistí, že zamestnanec neodpracoval v rozhodujúcom období – predchádzajúcom štvrťroku zákonom určený počet dní, resp. hodín, vypočíta pravdepodobný priemerný zárobok , pričom do výpočtu ako pravdepodobný príjem započíta sumu z PAM položky SPF10101 DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM u mesačne odmeňovaného a SPF10102 DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM u hodinovo odmeňovaného zamestnanca. Preto tieto položky zo záložky Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy nikdy neodstraňujte!


NÁŠ TIP: Ak sa stalo, že v čase výpočtu pravdepodobného priemerného zárobku neboli v PAM položkách dekretovaného platu správne hodnoty, t.j. priemer bol vypočítaný nesprávne, pre nápravu stavu vykonajte nasledovné: Aktualizujte sumy v PAM položkách dekretovaného platu, v políčku Priemer na PPÚ / hodinová sadzba FP na záložke Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku zadajte hodnotu 0 a spustite na role inicializáciu (voľba Mzdy/ Inicializácia, tlačidlo Spustiť). To spustí opakovaný výpočet priemeru na dovolenku so správnymi sumami.


Pri výpočte priemerného zárobku systém kontroluje hodnotu na sumu minimálnej mzdy hodinovej. Ak je vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Nastavenie konštánt označené políčko Kontrola priem. zárobku na min. mzd. nárok, systém kontroluje hodnotu vypočítaného priemerného zárobku na sumu minimálneho mzdového nároku podľa nastaveného stupňa náročnosti práce na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie.

U zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o verejnom záujme je v políčku Priemer na PPÚ/hodinová sadzba uvedená hodinová sadzba funkčného platu vypočítaná pre aktuálny mesiac spracovania miezd.

Podrobnosti o postupe výpočtu pravdepodobného a skutočného priemerného hodinového zárobku pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce a o postupe výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu zamestnancov odmeňovaných za prácu vo verejnom záujme nájdete v príručke Mzdové položky v systéme Humanet.