Platové postupy (Plat. postupy)

Pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme slúži záložka Rola/ Identifikácia/ Plat. postupy na určenie dátumu najbližšieho platového postupu.

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe neexistuje v systéme funkcia automatického zvyšovania platových náležitostí (platových postupov) podľa dosiahnutej praxe.

Ako správne pracovať so záložkou Platové postupy: V políčku Dátum zápočtu v časti Úprava dát pre platový postup je dátum, ktorý predchádza dňu vzniku pracovného alebo služobného pomeru. Napr., ak pracovný pomer začal 28.8.2019, v políčku sa zadá dátum 27.8.2019.

Do políčka sa môže zadať aj iný dátum, ale vždy ten, od ktorého už bude systém ďalšie dni zápočtu pripočítavať automaticky. Napr. môžete do políčka Dátum zápočtu zadať aktuálny deň, následne si pozriete na záložke Rola/ Identifikácia/ Odb. prax údaj v políčku odborná, a tento zadáte do políčka Dátum zápočtu.

V našom príklade je aktuálny dátum 27.8.2019. K tomuto dátumu je vyhodnotená odborná prax 32 rokov a 256 dní. Táto hodnota sa vpíše do políčka Zápočet na záložke Plat. postupy.

UPOZORNENIE: Všetky údaje v sivých políčkach zobrazované na záložke Plat. postupy sú údaje aktualizované po vstupe na záložku. Užívateľ tak na záložke vidí vždy stav najbližšieho platového postupu, ktorý nastane od aktuálneho dátumu.

Po uložení hodnoty zápočtu sa údaje zobrazia v riadku Prax ku vzniku ŠZP/PP.

Zároveň sa v spodnej časti formulára zobrazí tabuľka Odpočítateľné doby. Tabuľka je určená na pridanie tých období počas trvania pomeru, ktoré sa do praxe pre platový postup nezapočítavajú.

UPOZORNENIE: Odpočítajú sa len doby spadajúce do obdobia po dátume v políčku Dátum zápočtu.

V políčku Prax k zadanému dátumu sa zobrazí dátum posledného dňa predchádzajúceho mesiaca, než v ktorom sa systém práve nachádza. Napr. ak je databáza v mesiaci spracovania miezd september 2019, v políčku sa zobrazí dátum 31. 08. 2019.

Riadok má dva stĺpce: Prax bez odpočítateľných dôb a Prax s odpočítateľnými dobami. Ak sa do tabuľky Odpočítateľné doby pridali obdobia, ktoré sa pri výpočte platového postupu majú od trvania praxe odpočítať, tieto dva stĺpce slúžia na lepšiu kontrolu „posunu“ dátumu platového postupu o roky a dni odpočítateľných dôb. Ide o informatívne údaje.

Od dátumu v políčku Prax k zadanému dátumu systém hľadá najbližší dátum platového postupu, ktorý potom zobrazí v políčku Dátum najbližšieho platového postupu, pričom sa zohľadňujú všetky špecifiká platových postupov podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Políčko Počet rokov.dní do dovŕšenia ďalšieho roka praxe informuje užívateľa o tom, koľko rokov a dní chýba do dovŕšenia ďalšieho celého roka praxe uvedeného v políčku Počet ukončených rokov pre najbližší platový postup.


Príklad: v políčku Počet ukončených rokov pre najbližší platový postup je hodnota 33.0. V políčku Prax k zadanému dátumu je hodnota 32.256. Do políčka Počet rokov.dní do dovŕšenia ďalšieho roka praxe sa vypočíta hodnota 365‑256=109, kde 365 je počet kalendárnych dní od 13.12.2018 do 14.12.2019 (ak by bol prestupný rok, odpočítavalo by sa od 366).

V políčku Dátum dovŕšenia ďalšieho roka praxe sa vypočíta dátum odo dňa v políčku Prax k zadanému dátumu plus Počet rokov.dní do dovŕšenia ďalšieho roka praxe.

Príklad: v políčku Prax k zadanému dátumu je dátum 27.8.2019. K tomuto dátumu sa pripočíta 109 dní. Do políčka Dátum dovŕšenia ďalšieho roka praxe sa vypočíta dátum 14.12.2019.

Políčko Dátum najbližšieho platového postupu je najdôležitejšie. V ňom systém vypočíta dátum najbližšieho platového postupu.

Príklad: K 14.12.2019 bolo dovŕšených 33 rokov praxe. U zamestnanca, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom, je najbližší platový postup po dovŕšení 36 rokov praxe. To bude 14.12.2022. Platový postup tohto zamestnanca je 1.12.2022.


Užívateľ má možnosť zisťovať dátumy platových postupov aj k iným dátumom. Stačí tento dátum zadať do políčka Prax k zadanému dátumu – Dátum zápočtu a kliknúť na tlačidlo Prepočítať. Vždy to však musí byť dátum budúceho obdobia.

Všetky údaje zo záložky Plat. postupy sú dostupné ako dátové parametre v skupine S003798, Platový postup pre definovanie riadkovej a formulárovej zostavy a pre definovanie filtra na rolách.

Užívatelia majú k dispozícii vzorovú riadkovú zostavu URZ031 Prehľad dátumov platových postupov.