Export vyúčtovaní

Zoznam Export vyúčtovaní zobrazuje polia:

Číslo, Cestujúci, Typ PC, Spôsob úhrady, Lokalita účastníka, Dátum konca PC, Stav exportu (exportované, neexportované, bez exportu), dátum dokladu (= dátum uzavretia vyúčtovania), dátum zaúčtovania (= dátum exportu do SAP), Spracovateľ (=účtovník, ktorý uzavrel vyúčtovanie), exportný súbor (=meno súboru, v ktorom bol príkaz exportovaný).

Zobrazuje len uzatvorené vyúčtovania.

Pre užší výber záznamov slúžia filtre pre Dátum dokladu, Lokalitu, Formu vyplatenia a pre Stav exportu. Jednotlivé exporty sú na sebe nezávislé, t.j. jedno vyúčtovanie má stav Neexportované pri každej predlohe aby mohlo byť exportované každou predlohou práve raz.

Pri exporte vyúčtovaní je k dispozícii rozbaľovacia voľba Predloha - možnosť výberu predlohy pre export (posledná použitá voľba ostane zapamätaná). Dostupné možnosti vo voľbe Export vyúčtovaní sú momentálne tieto:

  • STOEXPB001, Export vyúčtovaní cestovných príkazov do SAP (XLSx formát)
    Pri tejto predlohe sa zobrazí aj dátumové pole „Dátum zaúčtovania“ - vyplnený je aktuálnym dátumom, užívateľ ho môže zmeniť. Predloha je viditeľná na obrazovke náhľadu exportu.
  • STOEXPB002, Základný export pre výplatu do mzdy (XLSx formát) – použiteľný napr. pre import do Human alebo Humanet miezd. Sumarizuje cestovné príkazy roly v nastavenom období tak, že sú odlíšené nezdaniteľné náhrady (súčet cestovných náhrad: stravné, náhrad za použitie súkromného vozidla na služobné účely a vedľajších výdavkov. Od tejto sumy sa odráta suma poskytnutých preddavkov, resp. zálohy.) a zdaniteľné náhrady (predstavujú sumu vreckového). Posledný riadok je sumárny – sčítava peňažné stĺpce.
  • STOEXPB003, Export príkazov s výplatou do miezd (XLSx formát) - Akceptuje len príkazy so spôsobom vyplatenia sumy vyúčtovania Do mzdy a sumarizuje ich za jednotlivých zamestnancov. Mená zamestnancov sú zoradené abecedne vzostupne (A..Z). Posledný riadok je sumárny – sčítava peňažné stĺpce.
  • STOEXPB004, Export príkazov pre účely zdanenia (XLSx formát) - Akceptuje príkazy so všetkými spôsobmi vyplatenia ale Suma na zdanenie (súčet výdavkov kategórie vreckové, čestné prehlásenie a ubytovanie u známeho) musí byť vyššia ako 0 EUR. Mená zamestnancov sú zoradené abecedne vzostupne (A..Z). Posledný riadok je sumárny – sčítava peňažné stĺpce.
  • STOEXPB005, Export vyúčtovaní s výplatou na účet do SEPA (XML formát) – V náhľade exportu je možné nastaviť dátum exportu (prenesie sa do platobného príkazu ako dátum splatnosti), v prípade potreby je tiež možné vložiť hodnoty KS, VS a ŠS, ktoré sa vložia do všetkých zobrazených príkazov. Do poznámky Info pre prijímateľa sa vypĺňa text zložený z častí: názov firmy + "cestovné náhrady k príkazu" + číslo CP, čiže napr."Firma s r.o. - cestovné náhrady k príkazu T220011". Do výstupného XML súboru sa načítava buď IBAN z personalistiky (ak je spôsob vyplatenia vyúčtovania na mzdový účet, na záložke Rola > Zrážky > Spôsob výplaty), alebo zadaný IBAN (spôsob vyplatenia = iný účet). Zdrojový účet pre platby sa doťahuje z evidencie Základné nastavenia > Organizácie > príslušná organizácia typu Humanet > Účty. Berie sa účet s vyššou váhou. Do príkazov sa pridáva variabilný symbol – číslo cestovného príkazu bez písmen, čiže namiesto T220004 sa nastaví 220004.

Tlačidlo Exportovať spúšťa export označených príkazov so zvolenou predlohou. V ďalšom kroku sa zobrazí náhľad exportu, ktorý je v rovnakom formáte aký sa použije pre výstupný súbor. V pravom hornom rohu je tiež informácia o počte príkazov na export. Samotný export sa spustí opätovným stlačením tlačidla Exportovať.  Výstupný XLSX súbor je vytvorený v súlade s predlohou.

Súbor s exportom je následne ponúknutý užívateľovi na stiahnutie do jeho počítača. Kópia dát sa uchováva na serveri a je možné ju kedykoľvek stiahnuť cez voľbu Denník súborov.

Ak sa užívateľ pokúša exportovať už exportovaný súbor alebo v prípade iných chýb, sa tieto zobrazia v časti Upozornenia. Export sa vytvorí bez konfliktných CP. Príkazy exportované ľubovoľným spracovateľom dostanú príznak Exportované a už ich nebude možné odomknúť, upraviť ani znova exportovať rovnakou predlohou.