Stornovanie cestovného príkazu

Užívateľ (zadávateľ aj cestujúci), ale aj schvaľovateľ či správca, môže vybratý cestovný príkaz stornovať. Môže tak urobiť jednak jednotlivo z formulára cestovného príkazu kliknutím na tlačidlo Stornovať, a jednak hromadne označením záznamov v zozname Cestovné príkazy a kliknutím na kontextové menu Doplnky, voľba Stornovať. V prípade, že sa stornuje cestovný príkaz, ktorý je v stave Pripravovaný, tento bude zo zoznamu vymazaný. Stornovať je možné cestovný príkaz aj po jeho schválení, avšak okrem týchto prípadov:

  • na príkaz je cestujúcemu vyplatená záloha (riešením je vrátiť zálohu),
  • k príkazu je už vytvorené vyúčtovanie (je potrebné vymazať vytvorené vyúčtovanie),
  • ešte neskončil deň plánovaného začiatku schválenej pracovnej cesty.

Pri stornovaní sa zobrazí modálne okno Stornovanie cestovného príkazu, ktoré požaduje vyplniť dôvod stornovania. Táto informácia sa spolu s dátumom, časom a menom užívateľa zapíše do histórie príkazu. Cestovný príkaz následne prejde do stavu Stornovaný.

O prechode do stavu Stornovaný môže byť notifikáciou informovaný zadávateľ, cestujúci, schvaľovateľ, v prípade, že bola požiadavka na zálohu aj účtovník, resp. pokladník. Navyše, v prípade, že bola požiadavka na služby, tak aj poskytovateľ služieb (CK alebo interný).

Zo stavu Stornovaný už nie je možné uviesť CP do iného stavu, ani ho dodatočne editovať. Stornovaný príkaz môže prehliadať zadávateľ, účastník cesty, schvaľovateľ a správca.