Odstránenie objektu zo schémy

Organizačné útvary alebo pracovné miesta zaradené do schémy, ktoré sú v organizácii od istého dátumu zrušené, odstránite zo schémy nasledovným postupom:

1. Zobrazte si schému k dátumu, ku ktorému sa má ukončiť platnosť rušených objektov, teda k dátumu posledného dňa platnosti rušených objektov (napr. ak je útvar od 1.1.2021 zrušený, načítajte si schému k 31.12.2020).

2. Označte objekt, resp. objekty, ktorých platnosť v schéme chcete ukončiť k tomu istému dátumu (zaškrtnutím označovacieho políčka na začiatku riadku s daným objektom). V prípade, že má rušený objekt podriadené objekty, nie je nutné označovať aj všetky podriadené objekty, tie systém „zruší“ k rovnakému dátumu ako sa ruší ich nadradený objekt automaticky.

3. Kliknite na tlačidlo Zrušiť označené ku dňu.

Zobrazí sa otázka, či naozaj chcete odstrániť označené objekty, pričom ich kódy sú v texte otázky vymenované. Kliknutím na tlačidlo Áno bude proces odstraňovania objektov pokračovať ďalším krokom. V opačnom prípade sa proces ukončí.

4. Otvorí sa modálne okno, v ktorom zadajte dátum, ku ktorému má byť platnosť objektov ukončená (prednastavený je dátum, ku ktorému je schéma zobrazená). 

Zadaný dátum potvrďte kliknutím na tlačidlo OK, tým sa platnosť označených objektov v schéme ukončí k danému dátumu.

Ak sa ukončuje platnosť objektu, ktorý má podriadené objekty, tak tieto sa automaticky ukončia k rovnakému dátumu s tým, že ak rušený objekt alebo jeho podriadené objekty sú v rámci histórie daného objektu v budúcnosti presunuté pod iný objekt v schéme, tak tento presun sa ukončením aktuálneho zaradenia neovplyvní. Ak je niektorý z podriadených objektov už ukončený ku skoršiemu dátumu, tak toto ukončenie zostane zachované.

UPOZORNENIE: Vykonané odstránenie objektov nie je možné zrušiť, resp. jednoducho vrátiť schému späť do pôvodného stavu pred vykonaním odstránenia. Zrušené objekty do schémy zaradíte len ich opätovným pridaním. Venujte preto zvýšenú pozornosť pri odstraňovaní objektov.

Vyššie uvedený spôsob odstraňuje označené objekty zo schémy len od určitého zadaného dátumu. V špecifických prípadoch, napr. ak pridaný objekt ste do schémy pridali omylom, alebo bol objekt zrušený ešte pred dátumom jeho platnosti v schéme a potrebujete ho zo schémy odstrániť úplne aj z celou jeho históriou môžete daný objekt označiť a kliknúť na tlačidlo Doplnky/Odstrániť označené z celej histórie OŠ. V tomto prípade sa označený objekt a jemu podriadené objekty zo schémy odstránia úplne aj z celou ich prípadnou históriou.

UPOZORNENIE: Rovnako ako odstránenie objektov k istému dátumu, je odstránenie z celej histórie OŠ trvalé a nie je možné ho zrušiť, resp. vrátiť schému do pôvodného stavu. Používajte preto túto funkciu len v skutočne nevyhnutných prípadoch a so zvýšenou pozornosťou.

Obe funkcie pre odstránenie objektu zo schémy sú viazané na samostatné prístupové práva Môže odstrániť objekt z organizačnej štruktúryMôže odstrániť objekt z celej histórie organizačnej štruktúry a len užívateľ s daným právom ich má dostupné.