Nepeňažný príspevok zamestnávateľa na stravu ako príjem oslobodený od dane

V prípade, že chcete v programe evidovať príspevky zamestnávateľa na stravné (hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov, ktorá je podľa Zákona o dani z príjmov príjmom oslobodeným od dane, a ktorá sa podľa usmernenia daňového riaditeľstva má uvádzať v mzdovom liste), do výpočtu zrážok nadefinujte aj sadzby príspevkov zamestnávateľa zo mzdových prostriedkov a sadzby príspevkov zo sociálneho fondu na obedy resp. stravné lístky. Pre tento účel slúžia mzdové položky SMF80911 Obedy – zamľ – nezdan., SMF80912 Obedy – prísp. zo sofo, SMF80913 Stravné lístky – zamľ – nezdan., SMF80914 Stravné lístky – prísp. zo sofo. Tieto mzdové položky sú len evidenčné, nijakým spôsobom nevstupujú do výpočtu mzdy/platu a slúžia len na ich uvádzanie vo výstupných zostavách, resp. do účtovného dokladu.

Pre účely daňovej kontroly je v rekapitulácii nadefinovaný riadok Nepeňaž. prísp. zamestnávateľa na stravu s výrazom, ktorý spočíta vyššie uvedené položky pre nepeňažný príspevok zamestnávateľa na stravu. Rovnaký riadok je nadefinovaný aj v mzdovom liste.

Pre účely zaúčtovania DPH z ceny jedla uhrádzanej zamestnancami (v prípade, že platiteľ odpočítal daň pri obstaraní úplne) cez účtovný doklad vytvorený alebo exportovaný zo mzdového modulu sa použije mzdová položka SMF80915 Obedy – DPH.

Po nastavení sadzieb stačí do mzdy pridávať počet lístkov resp. obedov do položiek SME80902 Stravné lístky – počet a SME80901 Obedy – počet, a do mzdy sa do SMF položiek vypočíta súčin počtu a sadzby. Počet obedov a stravných lístkov môže užívateľ zadávať buď ručne na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy, alebo pre ich zápis využiť funkciu Import dát.