Výkazy ŽP

Voľba Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Výkazy ŽP je určená na spracovanie mesačného prehľadu príspevkov na životné poistenie. V súčasnej dobe je možné spracovať mesačný prehľad príspevkov na životné poistenie len do dvoch životných poisťovní. Do životnej poisťovne Axa sa spracuje listinná podoba mesačného prehľadu príspevkov vo formáte xlsx, ktorá sa vyexportuje do úložiska exportov. Do jednej, ktorejkoľvek inej životnej poisťovne, sa spracuje tiež listinná podoba mesačného prehľadu príspevkov, ale vo formáte pdf.

Spracovanie výkazov

Výkazy je možné spracovať vždy len za jedno obdobie spracovania miezd. V spracovaní výkazov na ŽP nie sú udržiavané historické zmeny v jednotlivých tlačivách, t.j. aj za minulé obdobia sa vždy spracuje posledná platná tlačová predloha.

Filter mzdového rozúčtovania nemá vplyv na spracovanie zostavy. Spracovanie zostavy rešpektuje len nastavenie Filtra na rolách.

Pri spracovaní výkazov ŽP sa po výbere obdobia zobrazí zoznam záznamov, ktorý je možné upraviť, viď. kapitola Spracovanie zostáv za vybrané záznamy.

Vyexportovaný xlsx súbor do životnej poisťovne AXA sa ukladá do úložiska exportov, do ktorého môže užívateľ vstúpiť cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory, alebo cez voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa Pre zaslanie súboru, resp. pre jeho tlač je potrebné ho z úložiska uložiť na disk.

Možnosť uložiť súbor pdf do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní výkazu pdf verzia užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader), pričom následne môže súbor uložiť, a elektronická verzia sa priamo uloží do priečinka Dočasné súbory užívateľa. Užívateľ má možnosť súbor pdf uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbor môže pred uložením zabezpečiť heslom. Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie výkazu.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Prvky formulára Výkaz životného poistenia

Podobne ako v prípade mesačného rozpisu príspevkov na DDS je potrebné pred prvým spracovním výkazu vyplniť údaje vstupujúce do výkazu. Údaje sa vyplnia v evidencii Životné poisťovne, ktorá sa rozbalí kliknutím na plusko.

Pre správne zaradenie záznamov do rozpisu je potrebné spárovať príslušný výkaz s organizáciou typu životná poisťovňa v políčku Organizácia.

Dátum vytvorenia, Dátum uskutočnenia platby – načíta sa aktuálny systémový dátum.

Vyplnil, Telefón - meno a telefón osoby, ktorá výkaz vyplnila. Údaje sa načítajú automaticky z kontaktu typu Mzdár zadaný v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt.