Ako využiť možnosti systému Humanet pre pridávanie stravného v rôznej nominálnej hodnote

Používate v organizácii obedy, resp. stravné lístky od rôznych spoločností s rôznou nominálnou hodnotou, a chcete celú evidenciu spotreby viesť pri spracovaní miezd? Využite možnosti systému Humanet popísané v tomto príspevku.

Aby ste pri spracovaní miezd mohli zamestnancom zadávať len počet jednotiek stravného, a systém vo výpočte mzdy vypočítal ako výšku zrážky zamestnanca, tak aj príspevok zamestnávateľa, príspevok zo sociálneho fondu, prípadne sumu DPH pripadajúce na počet odobratých obedov/ stravných lístkov, využite funkciu vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Výpočty zrážok. Princíp výpočtu a spôsob zadania jednotkovej ceny zrážky zamestnanca, príspevku zamestnávateľa a príspevku zo sociálneho fondu je popísaný v kapitole Evidencia a výpočet stravných lístkov.

1. krok: Pre zadanie jednotkovej ceny zrážky zamestnanca, príspevku zamestnávateľa a príspevku zo sociálneho fondu za obedy/ stravné lístky viacerých nominálnych hodnôt budete potrebovať mzdové položky. Na tento účel využite existujúce mzdové položky s názvom Ostatné zrážky 1... Ostatné zrážky 48. Vo voľbe Pomocné dáta PAM /Mzdové položky premenujte podľa vzoru na obrázku potrebný počet mzdových položiek Ostatné zrážky. Pre každý typ obeda/ stravného lístka budete potrebovať 4 položky: pre počet, pre zrážku zamestnanca, pre príspevok zamestnávateľa a pre príspevok zo sociálneho fondu. V položke pre počet môžete nastaviť typ hodnoty Iné. Na samotný výpočet v mzde toto nastavenie vplyv nemá, bude to pre vás len pomôcka v systémovej výplatnej páske, že daná položka reprezentuje počet, nie peniaze.

2. krok: Ak je potrebné, aby sa zrážka zamestnanca za obedy/ stravné lístky posielala na účet organizácie, musí sa pridať do voľby Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok nová zrážka. Vtedy sa zrážka zobrazí v ponuke na záložke Rola/Zrážky/Zrážky, a užívateľ tak môže zadať číslo účtu a ďalšie identifikátory platby (VS, ŠS, KS). Po prepočte je následne možné tieto platby zahrnúť do prevodného príkazu cez generátor bankových operácií Zrážky. Ak sa zrážka nemá odvádzať na účet, tento krok môžete vynechať.

3. krok: Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Výpočty zrážok pridajte podľa postupu popísaného v príspevku Evidencia a výpočet stravných lístkov sadzby pre jednotlivé príspevky, ktoré sa budú počítať v mzde. Zdrojovou mzdovou položkou je vždy položka pre počet príslušného typu stravného, a cieľovou mzdovou položkou je položka pre zrážku zamestnanca, alebo položka pre príspevok zamestnávateľa, alebo položka pre príspevok zo sociálneho fondu príslušného typu stravného.

4. krok: Nakoniec je potrebné upraviť výpočet mzdovej položky Zrážky celkom. Je to preto, že časť pôvodných položiek Ostatné zrážky... bola použitá na iný účel, ako na zrážku zamestnanca, a tak sa nesmie zahrnúť do sumy, ktoré sa budú zrážať zamestnancovi v mzde. Vstúpte do voľby Pomocné dáta PAM/ Nápočty zo mzdových položiek a cez pero vstúpte do nápočtu ZRÁŽKY CELKOM. Tu označte políčko Užívateľsky editovateľný mzdový nápočet. Je to preto, že užívateľ môže upravovať nápočty len cez tzv. užívateľské nápočty.

Následne vstúpte do voľby Pomocné dáta PAM/ Užívateľské mzdové nápočty, cez pero do užívateľského nápočtu ZRÁŽKY CELKOM a pomocou tlačidla Pridať pridajte len tie mzdové položky, ktoré reprezentujú počet, príspevok zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu. Tieto položky sa zo systémového nápočtu ZRÁŽKY CELKOM odpočítajú.

Vidno to po vstupe do systémového nápočtu.

Táto úprava zabezpečí, že v systémovej výplatnej páske užívateľ v položke SMF80700 ZRÁŽKY CELKOM vidí len súčet zrážok za zamestnanca (11+15=26), ostatné položky sa do výpočtu nezahrnú, a teda ani nezrazia zamestnancovi zo mzdy.