Dôchodky

Na záložku Osobné/ Poistenia/ Dôchodky sa pridáva obdobie poberania dôchodku. S platnosťou od 1.1.2020 došlo k zmene v posudzovaní vplyvu poberania dôchodku na odvodové úľavy zo sociálneho poistenia. Podrobnosti sú uvedené v príručke Mzdové položky v systéme Humanet v kapitole Posudzovanie dôchodcov.

Do políčka Dátum priznania dôchodku/ dovŕšenia dôchod. veku sa zadá skutočný dátum priznania dôchodku, resp. skutočný dátum dovŕšenia dôchodkového veku u dôchodkov výsluhový - dôchodkový vek a invalidný - dôchodkový vek. Ak je v políčku dátum do 31.12.2019, stačí mať vyplnené iba toto políčko. Tento dátum sa posudzuje pre potreby všetkých zákonov rovnako, viď. tabuľka nižšie. Ak je v políčku dátum od 1.1.2020, tento dátum sa berie do úvahy len pri výpočte odvodov na zdravotné poistenie u dohodárov – poberateľov dôchodkov a pri výpočte nepostihnuteľnej časti na povinného pri výpočte exekúcií, viď. tabuľka nižšie. V tomto prípade musí byť pre potreby výpočtu odvodov na sociálne poistenie vyplnené políčko Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku/Dátum dňa dovŕšenia dôchod. veku určený SP. U položky dovŕšenie dôchodkového veku sa v políčku vyhodnocuje skutočný dátum dovŕšenia dôchodkového veku (kalkulačka dôchodkového veku).

Do políčka Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku/Dátum dňa dovŕšenia dôchod. veku určený SP sa zapíše u dôchodkov výsluhový - dôchodkový vek a invalidný - dôchodkový vek deň dovŕšenia dôchodkového veku určený Sociálnou poisťovňou, a u ostatných dôchodkov dátum rozhodnutia o priznaní dôchodku. Tento dátum sa berie do úvahy pri výpočte odvodov na sociálne poistenie, viď. tabuľka nižšie, ale len v prípade, že v políčku Dátum priznania dôchodku/ dovŕšenia dôchod. veku je dátum od 1.1.2020.

Vplyv jednotlivých typov dôchodkov na výpočet zdravotného a sociálneho poistenia, a na výšku  nepostihnuteľnej časti na povinného pri výpočte exekúcie je uvedený v tabuľke nižšie.

UPOZORNENIE: Zadanie dôchodku nemá vplyv na uplatnenie/neuplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Tento údaj sa musí zadať na záložke Rola/ Dane/ Daň – rôzne.

Vysvetlivky:

1) Systém vypočíta orientačne dátum odchodu do starobného dôchodku podľa dátumu narodenia, a u ženy aj podľa počtu detí zadaných do položky deti pre dôchodok na záložke Osobné/ Ostatné/ Počty osôb – rôzne. Tento dátum sa použije na rozdelenie riadku ELDP príslušného roka. Osobitne sa v prvom riadku uvedú údaje do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia dôchodkového veku a osobitne v druhom riadku odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Prehľad veku odchodu do dôchodku mužov a žien počítaný v položke nájdete v legislatívnej pomôcke Výpočet dôchodkového veku.

2) Viď. legislatívna pomôcka Platenie odvodov.

3) Viď. legislatívna pomôcka Exekúcie.

4) Položka starobný predčasný – pozastavené vyplácanie sa použije v prípade poberateľa predčasného starobného dôchodku, ktorému bolo vyplácanie dôchodku pozastavené. Tento síce má úľavy pri platení poistného na sociálne poistenie, ale nebude sa na neho vzťahovať zvýšená suma nepostihnuteľnej časti pri výpočte exekúcie a výživného.

5) Položka iný typ dôchodku - len pre účely exekúcie sa použije v prípade poberateľa inej dôchodkovej dávky než akú dnes poskytuje číselník Dôchodky, pre ktorú platí, že jej poberateľ nemá nárok na úľavy pri platení poistného na zdravotné a sociálne poistenie, ale sa na neho vzťahuje zvýšená suma nepostihnuteľnej časti pri výpočte exekúcie a výživného – napr. poberateľ dôchodkovej dávky z II. dôchodkového piliera, z III. dôchodkového piliera, poberateľ vdovského výsluhového, vdoveckého výsluhového, sirotského výsluhového dôchodku, poberateľ sociálneho dôchodku, dôchodku manželky.

6) S platnosťou už za zdaňovacie obdobie roku 2017 nemá poberateľ dôchodku výsluhový – zo zahraničia nárok na nezdaniteľnú časť základu dane (nastavenie sa prejaví pri výpočte ročného zúčtovania dane). Zadanie tohto dôchodku nemá vplyv na výpočet sociálneho a zdravotného poistenia, a ani na nepostihnuteľnú časť pri výpočte exekúcií. Na výpočet odvodov na sociálne poistenie má vplyv len dôchodok výsluhový – dôchodkový vek (§ 4 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 461/2003). Rovnako tak má vplyv na výpočet zdravotného poistenia len dôchodok výsluhový – dôchodkový vek, aj to len u dohodára (§ 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004). Na vyššiu nepostihnuteľnú sumu na povinného pri výpočte exekúcií má nárok len poberateľ dôchodkov výsluhový a výsluhový – dôchodkový vek (§ 2a) ods. 1 nariadenia vlády č. 268/2006, odvolávka 2d) na zákon 328/2002).

Typ dôchodku dovŕšenie dôchodkového veku – výpočet predpokladaného dátumu odchodu do starobného dôchodku

Na záložku Osobné/ Poistenia/ Dôchodky má užívateľ možnosť pridať položku dovŕšenie dôchodkového veku (pôvodne sa položka volala nárok na starobný dôchodok). V tejto položke systém vyhodnocuje dátum predpokladaného odchodu do starobného dôchodku muža a ženy podľa veku a počtu vychovávaných detí.

Na stránke Sociálnej poisťovne je dostupná kalkulačka na výpočet dôchodkového veku.

Rovnaká kalkulačka je zapracovaná aj v položke dovŕšenie dôchodkového veku v systéme Humanet.

Užívatelia systému Humanet majú k dispozícii legislatívnu pomôcku Výpočet dôchodkového veku.

Použitie položky dovŕšenie dôchodkového veku v ELDP

Po pridaní položky dovŕšenie dôchodkového veku systém podľa dátumu v políčku Platnosť od rozdelí príslušný rok na dva riadky. O takto vystavený ELDP zvyčajne požiada Sociálna poisťovňa.

Metodický pokyn SP: Povinnosti zamestnávateľa a fyzických osôb v dôchodkovom poistení

5.2.6. Uvádzanie údajov do dvoch riadkov za jeden kalendárny rok

5.2.6.1. Dovŕšenie dôchodkového veku

Ak zamestnanec po dovŕšení dôchodkového veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok pokračoval vo výkone zamestnania a nepožiadal o starobný dôchodok, je potrebné uviesť údaje (obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavací základ) za príslušný kalendárny rok vždy do dvoch riadkov. Osobitne sa v prvom riadku uvedú údaje do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia dôchodkového veku a osobitne v druhom riadku odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Zadanie obdobia na záložku Osobné/ Poistenia/ Dôchodky:

Vyhodnotenie na záložke Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy:

Záložka Záznamy pre tlač:


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Starobný a invalidný dôchodok