Záložka Súkromný automobil

Zobrazí sa len ak bol v cestovnom príkaze vybratý spôsob dopravy Súkromný automobil. (Spôsob dopravy Súkromný automobil sa zobrazuje len užívateľom, ktorí sú určení správcom aplikácie). Umožňuje pridať doklady z tankovania a zobrazuje kompletný výpočet základnej náhrady a náhrady za pohonné hmoty.

Výška náhrady za použitie súkromného vozidla sa zobrazuje v tabuľke sumárnych nákladov. Jej výpočet je zobrazený v osobitnej záložke. Pre potreby výpočtu systém načítava informácie z evidencie súkromných vozidiel. Sadzba základnej náhrady pochádza z legislatívneho číselníka Sadzby základných náhrad pre jednotlivé typy súkromných vozidiel. Ak pri vozidle nie je uplatňovaná náhrada, zobrazí sa informačná ikona, ktorá o tejto skutočnosti informuje. V takomto prípade sa zobrazí nulová suma náhrady.

Zadanie prejdených kilometrov

Pre správny výpočet náhrady PHM je potrebné v rozpise skutočných trás na záložke Skutočné cesty uviesť počet prejdených kilometrov v meste a mimo mesto. Tento údaj sa využíva v ďalších výpočtoch.  Ak je v číselníku Evidencia súkromných vozidiel v relevantnom zázname zadaná len kombinovaná spotreba, kilometre v meste a mimo mesto sa spočítajú a vynásobia touto spotrebou. Ak sú však zadané spotreby aj v meste aj mimo mesto, prepočítajú sa náklady za každý typ zvlášť. Kliknutím na tlačidlo Prejdené je možné upraviť sumárny počet prejdených kilometrov. Po kliknutí na voľbu sa otvorí modálne okno pre úpravu s nasledovnými poliami:

  • Prejdené - užívateľ môže zadať hodnoty: Prejdené X km, z toho v meste Y km mimo mesta Z km. X, Y a Z môže užívateľ zadať podobne ako je to pri jednotlivých trasách.
  • Počet trás - zobrazí sa počet trás s použitým dopr. prostriedkom „Súkromné vozidlo“.
  • Km na trasu - vydelí sa hodnota z poľa Prejdené hodnotou z poľa Počet trás a zobrazí sa osobitne pre prejdené spolu, pre km v meste a mimo mesta.

Po kliknutí na tlačidlo Zapísať sa hodnota vypočítaná v poli Km na trasu prenesie do jednotlivých trás s použitým dopravným prostriedkom Súkromné vozidlo, prípadne nahradí hodnotu, ktorá tam bola predtým uložená. 

Ak užívateľ najskôr vyplní sumárne kilometre a potom pridá ďalšie trasy so súkromným vozidlom, musí si prepočet kilometrov spustiť ručne po pridaní všetkých trás.

Upozornenie: Kilometre sa môžu rozpočítať na trasy nerovnomerne aby neboli potrebné desatinné miesta.

Cena za PHM

Môže pochádzať z týchto zdrojov:

  • Priemerná jednotková cena PHM je automaticky načítaná z dát štatistického úradu (cca týždňové oneskorenie),
  • hodnota v poli Skutočná jednotková cena PHM – je možné ju upraviť v modálnom okne po kliknutí na tlačidlo s ikonou Upraviť vpravo od poľa. V prípade ručného zadania ceny sa na výpočet náhrady za PHM sa použije táto hodnota, t.j. má najvyššiu prioritu.
  • Treťou možnosťou je vyplniť zoznam Tankovania, kde sa eviduje dátum dokladu, cena za PHM a príloha. Použitá cena PHM sa v zmysle zákona vypočíta ako aritmetický priemer zadaných cien.

Výsledná suma základnej náhrady a náhrady za PHM sa zarátavajú do celkovej sumy náhrad v Rekapitulácii podľa meny do stĺpca Súkromné vozidlo. Ak je označené zaškrtávacie pole Firemná karta, znamená to, že zamestnanec na tankovanie paliva do súkromného vozidla použil zamestnávateľom poskytnutú tankovaciu kartu. Označením poľa sa suma vypočítaná v poli Suma náhrady za PHM neprenesie do vyúčtovania – zamestnanec si ju nenárokuje na preplatenie, nakoľko mu prostriedky poskytla firma. Pri poli je zobrazená aj ikona s vysvetlivkou pre užívateľa.

Ak bude užívateľ vypracovávať vyúčtovanie skôr ako bude k dispozícii informácia o priemernej cene PHM na strane štatistického úradu, nebude možné odoslať vyúčtovanie a systém užívateľovi oznámi, že ešte nie sú k dispozícii aktuálne dáta. Pri manuálne zadanej cene nie je potrebné čakať na štatistické dáta.