Prehľad ciest

Zoznam zobrazovaných cestovných príkazov v tomto prehľade zohľadňuje hierarchiu schvaľovacej matice: nadriadený má možnosť prezerať cestovné príkazy svojich priamych podriadených zamestnancov a príkazy všetkých podriadených zamestnancov jeho podriadených zamestnancov. Stránka je rozdelená na 2 časti, vľavo je štruktúra schvaľovateľov, vpravo zoznam s cestovnými príkazmi. V hornej časti môže byť zobrazené pole Zobrazenie, ktoré určuje, či je zobrazený prehľad ciest generovaný organizačnou schémou alebo právami na akcie.

Vedúci zamestnanec (zamestnanec na riadiacej pozícii so schvaľovacími právami – napr. teamleader, vedúci, manažér, riaditeľ) vidí všetky príkazy a vyúčtovania, ktoré boli schválené na oddelení, útvare, úseku (od jeho pozície nižšie), t. j. aj tie ktoré boli schválené predošlým nadriadeným na danej pozícii. Správca aplikácie má možnosť prezerať si všetky cestovné príkazy (na základe práva na operáciu).

Tlačidlom Rozbaliť je možné si jedným kliknutím rozbaliť celú hierarchiu CP. Kliknutím na šípku v prvom riadku hierarchie možno štruktúru znova zbaliť.

Viditeľnosť dát pre vyššie uvedených je X* predošlých rokov. Príkazy staršie ako X rokov dozadu zobrazujeme len pre správcu aplikácie. (*X je parameter Max. obdobie zobrazených príkazov (v rokoch) nastaviteľný vo voľbe Nastavenie parametrov modulu).

Pri zobrazených cestovných príkazoch si môže schvaľovateľ pozrieť detail po kliknutí na pero. Jednotlivé príkazy si môže tiež vytlačiť.

Zobrazené informácie k človeku: číslo roly, meno a priezvisko, číslo a názov útvaru, počet cestovných príkazov v zadanom období.

Zobrazené informácie k CP: Číslo CP, Cestujúci, Dátum začiatku a konca PC, Miesto výkonu práce, Stav príkazu, Stav zálohy, Suma zálohy, Forma zálohy, Stav vyúčtovania, Účel PC, Požadované služby, Spôsob zabezpečenia, Suma vyúčtovania, Spôsob vyplatenia, Typ, Lokalita účastníka, Schvaľovateľ, Zadávateľ.

Nad zoznamom funguje dátumový filter.  V zozname sa po zadaní dátumov do políčok Od, Do zobrazujú len záznamy zodpovedajúce obdobiu vo filtri. Filter funguje na princípe „Zobraz mi všetkých zamestnancov, ktorí sú na služobnej ceste v zadanom období aspoň jeden deň“. Filter sa spustí automaticky po zadaní dátumu a kliknutí na kláves ENTER, alebo po kliknutí mimo políčka so zadaným dátumom. Pre vymazanie dátumového poľa je potrebné z neho vymazať hodnotu klávesom DELETE a následne kliknúť mimo tohto poľa.

Je možné zobraziť CP za viacero oddelení či zamestnancov, stačí ich označiť v checkboxoch pri jednotlivých útvaroch alebo jednotlivcoch. Kliknutím na meno útvaru alebo človeka sa filter zresetuje. Držaním klávesy CTRL alebo SHIFT a súčasným kliknutím na meno útvaru alebo človeka sa tento pridáva do výberu a zoznam príkazov sa aktualizuje, pričom sa zobrazia príkazy všetkých vybratých útvarov/zamestnancov.

Pre rolu správcu poskytuje tento filter funkcionalitu archívu, t.j. rola správca bude v zozname vidieť aj cestovné príkazy staršie.

Kliknutím na tlačidlo Export v hlavičke zoznamu Všetky cestovné príkazy sa spracuje informatívny prehľad údajov cestovných príkazov a vyúčtovaní vo formáte xlsx, pričom zostava sa spracuje za záznamy zobrazené v zozname Všetky cestovné príkazy v čase spustenia spracovania. Viac info v článku Export pre schvaľovateľa. V prípade označenia len niektorých príkazov budú exportované len vybraté. Rovnako funguje aj tlačidlo Tlačiť.