Nastavenie parametrov výplatnej pásky

Nastavenie parametrov výplatnej pásky

Ak chcete niektorú zostavu upraviť podľa vlastných potrieb, vytvorte jej kópiu označením riadku a kliknutím na tlačidlo Kopírovať označené.

Pre úpravu vstúpte cez pero. Otvorí sa formulár Tlačová zostava. Údaje v políčkach Kód, Skratka Názov upravte podľa potreby. Pre zmeny v definícii kliknite na tlačidlo Parametre zostavy. Zobrazí sa formulár Parametre výplatnej pásky so záložkami Všeobecné parametre, Hlavička, Päta, E-mail, Parametre, Položky.

Všeobecné parametre

Formát stránky – slúži na nastavenie formátu stránky pdf súboru (okraje, na výšku, na šírku...).

Typ pásky - pri nastavení prepínača pre rolu sa výplatná páska spracuje za každú systémovú pásku typu Celková pre rolu, pri nastavení prepínača čiastočná sa výplatná páska spracuje za každú systémovú pásku typu Čiastočná (Kmeňová, Percentuálna, Nákladová).

Počet stĺpcov – číselná hodnota určuje počet stĺpcov vo výplatnej páske. Pri štandardnej výplatnej páske (tlač na A4 na výšku, 1, 2 alebo 3 pásky na stranu), ak užívateľ zadá počet stĺpcov 1, 2 alebo 3, systém vyberie príslušnú systémovú grafickú predlohu riadku výplatnej pásky automaticky (3 stĺpce sú maximálny počet stĺpcov, ktoré majú takú šírku, aby sa do nich pohodlne zmestili názov a suma položky, a zároveň sa 3 stĺpce zmestili na stranu A4 na výšku).

Ak chce užívateľ tlačiť výplatné pásky napr. na šírku strany, a teda by potreboval zadať 4 a viac stĺpcov v tele zostavy, vytvorí si kópiu systémovej grafickej predlohy riadku, a tú podľa potreby upraví. Obdobne ako pri úprave tlačovej predlohy hlavičky, resp. päty, aj tlačová predloha riadku sa upravuje v nástroji pre tvorbu tlačových predlôh vo voľbe Správa systému/ Návrhár tlačových predlôh. Pre pridanie grafickej predlohy riadku je potrebné označiť políčko Vlastná grafická predloha riadku, zobrazí sa políčko Grafická predloha riadku, do ktorého sa vyberie upravená grafická predloha riadku.

Zadanie hodnoty v políčku Počet stĺpcov na záložke Základné parametre určuje, do koľkých stĺpcov z predlohy má systém vypĺňať údaje. Tak môže užívateľ určiť, že vo výplatnej páske s vlastnou grafickou predlohou riadku tela s 3 stĺpcami sa budú vypĺňať údajmi len prvé dva stĺpce.

Počet riadkov – číselná hodnota určuje počet riadkov v jednom stĺpci výplatnej pásky. Podľa počtu riadkov musí užívateľ sám odhadnúť, koľko výplatných pások sa mu v tomto prípade zmestí na jednu stranu. Ak by užívateľ zadal napr. 2 výplatné pásky na stranu, ale počet riadkov by bol tak veľký, že na stranu sa dve výplatné pásky nezmestia, systém automaticky druhú výplatnú pásku rozdelí na koniec prvej a začiatok druhej strany dokumentu. Optimálny počet riadkov pri počte výplatných pások na stranu:

Usporiadanie položiek – prepínačom užívateľ určí horizontálne alebo vertikálne usporiadanie položiek. T.j. či sa položky do výplatnej pásky budú zapisovať v poradí horizontálne,

alebo vertikálne.

Počet pások na strane – číselná hodnota určuje počet pások na jednej strane a to bez ohľadu na veľkosť pásky, teda na počet riadkov, ktoré sú vo výplatnej páske zadané.

Hlavička, Päta

Na záložkách Hlavička Päta je možné definovať zoznam parametrov, ktoré sa budú zobrazovať v týchto častiach výplatnej pásky, a vybrať tlačovú (grafickú) predlohu.

Samostatne sa definujú parametre a tlačová predloha hlavičky,

a samostatne parametre a tlačová predloha päty výplatnej pásky.

Postup úpravy hlavičky, päty výplatnej pásky

Hlavičku, pätu výplatnej pásky upravíte v dvoch krokoch.

1. Úprava tlačovej predlohy

Vstúpte do voľby Správa systému/ Návrhár tlačových predlôh. Kliknite na tlačidlo Otvoriť a v adresári tlačových predlôh vyberte predlohu, napr. PayrollSlipHeader (predloha hlavičky pre výplatné pásky zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce) v adresári REPORTS/ PAYROLL/ PAYROLLSLIP a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Aby ste mohli začať s úpravou, je potrebné si vytvoriť kópiu predlohy. Je to preto, že v prípade, že by sa v budúcnosti upravovala systémová predloha cez update, vaše úpravy by sa tým „zrušili“. Kliknite na šípku vedľa ikony Uložiť a následne na voľbu Uložiť ako.

Systém ponúkne uloženie do rovnakého adresára, v akom sa nachádza systémová predloha hlavičky, päty výplatnej pásky. Vy len zadajte nový názov súboru, napr. PayrollSlipHeader2 a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Predlohu upravte - doplňte alebo upravte texty, resp. dátové parametre. Ako upravovať tlačovú predlohu je popísané v príručke Návrhár tlačových predlôh.

2. Úprava definície výplatnej pásky

Vytvorte kópiu vzorovej definície výplatnej pásky. Na záložke Hlavička (Päta) v políčku Grafická predloha vyberte novú upravenú tlačovú predlohu (v našom príklade PayrollSlipHeader2).

Ak ste pridávali alebo menili dátové parametre, tieto úpravy zadajte na záložke Hlavička (Päta) v tabuľke Zoznam dátových parametrov.

E-mail

Na záložke E-mail sa definujú parametre pre spustenie funkcie zasielania výplatných pások e-mailom. Podrobne o nastaveniach systému pre účely zasielania výplatných pások e-mailovou poštou je popísané v kapitole Nastavenia pri zasielaní výplatných pások e-mailom.

Parametre

UPOZORNENIE: Údaje na záložke Parametre nemeňte.

Položky

Na záložke Položky môžete upraviť zoznam položiek ich pridaním, odstránením alebo zmenou poradia, čím ovplyvníte obsah tela výplatnej pásky. Zároveň máte možnosť zvoliť si v definícii položky veľkosť a farbu písma riadku so mzdovou položkou v tele výplatnej pásky, a pridať na začiatok riadku ikonu.  

UPOZORNENIE: Ak sa po kliknutí do políčka Farba písma nezobrazila farebná škála v ľavej časti okna pre výber farby, kliknite na kláves F5 (Refresh) a znova kliknite do políčka.

UPOZORNENIE: Do vzorových výplatných pások sa novo vzniknuté mzdové položky pridávajú prostredníctvom updatu. Do užívateľsky upravených (súkromných) výplatných pások si nové mzdové položky musí užívateľ po update pridať sám, ak ich bude pri výpočte mzdy používať.

V zozname položiek výplatnej pásky je možné zobraziť položku vypočítanú v mzde, text zadaný užívateľom, výsledok výrazu a prehľad záznamov z modulu Úkolové mzdy.

Položka vypočítaná v mzde

Ak sa do riadku má zapísať položka vypočítaná v mzde, do políčka Typ sa vyberie Jednoduchá.

Poradie – číselná hodnota určí poradie položky v tele výplatnej pásky.

Názov – ak užívateľ políčko nevyplní, do výplatnej pásky sa zapíše názov vybranej mzdovej položky. Ak sa políčko vyplní, do výplatnej pásky sa zapíše text z políčka. Tak má užívateľ možnosť zmeniť názov riadku pri načítaní údajov mzdovej položky, ktorej názov mu celkom nevyhovuje.

Mzdová položka – do políčka sa vyberie mzdová položka. Počet des. miest – číselná hodnota určí počet desatinných miest, ktoré sa u položky budú vo výplatnej páske zobrazovať.

Prefix – uvedie sa znamienko + resp. -, ak chce užívateľ spresniť vo výplatnej páske, či ide o pripočítavanú, alebo odpočítavanú položku mzdy.

Veľkosť písma, Farba písma, Ikona – v políčkach možno nastaviť veľkosť a farbu písma, a tiež to, či sa pred text názvu riadku vloží ikona, viď. popis vyššie.

Tlačiť tučným písmom – označením políčka sa riadok s položkou zapíše tučným písmom.

Zobraziť aj nulovú hodnotu – označením políčka sa bude príslušný riadok vo výplatnej páske zobrazovať aj v prípade, že mzdová položka je vypočítaná s nulovou hodnotou.

Táto vlastnosť bola nastavená v riadkoch s položkami SMH90991 Účet konta prac. času – hod a SMF90991 Účet konta prac. času – mzda. V prípade, že zamestnanec nemá nastavené konto pracovného času, sa položky SMH90991, SMF90991 nepočítajú vôbec, a teda sa ani nebudú zobrazovať vo výplatných páskach. Len vo farebných výplatných páskach, ktoré obsahujú názvy častí výplatnej pásky, sa bude zobrazovať názov časti KONTO PRAC. ČASU.

Vo vybraných prípadoch sa môže pre položku vypočítanú v mzde vybrať typ položky Čiastočná. Je to typ položky, ktorý do výstupnej zostavy zapíše sumy vypočítané v rámci Čiastočnej systémovej výplatnej pásky.

Tento typ položky je použitý vo vzorových definíciách výplatných pások pre zobrazovanie sumy položky SMF30180 DVZ pre náhradu pri DPN pre prípad, že sa zamestnancovi vyplácala v mesiaci náhrada za viac ako jednu nemoc.

UPOZORNENIE: Ak si užívateľ chce pridať položku typu Čiastočná do súkromných výplatných pások, ktoré vznikli dávnejšie (pred updatom 8.03), tak okrem nastavenia typu položky Čiastočná si musí upraviť na záložke Parametre aj údaje pre čiastočnú položku, a to nasledovne:

V starších súkromných výplatných páskach totiž tento údaj nastavený nie je.

Text zadaný užívateľom

Ak sa do riadku má zapísať užívateľom zadaný text, do políčka Typ sa vyberie Textová. Túto možnosť môžete využiť v prípade, že chcete všetkým zamestnancom oznámiť nejakú správu. V tomto prípade odporúčame na vpísanie textu použiť ako políčko Názov, tak aj políčko Text, ktoré sa zobrazí pri výbere typu položky Textová. Ak je text pridlhý, možno ho vhodne rozdeliť do viacerých položiek typu Textová zoradených za sebou.

Výsledok výrazu

Ak sa do riadku má zapísať výsledok výrazu, do políčka Typ sa vyberie Výraz. Pri pridaní položky s výrazom je potrebné vyplniť políčko Názov (automatický názov nie je z čoho vytvoriť). Výraz sa zadá do políčka Výraz vstupom cez tlačidlo s bodkami.

Pre vytvorenie výrazu sa pomocou výberu položky v políčku Mzdová položka a tlačidla Kopírovať do výrazu pridajú všetky položky, ktoré majú vstupovať do výrazu, do políčka Výraz, a následne sa doplnením operátorov a zátvoriek vytvorí konečný výraz.

Spočítaním hodnôt viacerých mzdových položiek je tak možné napríklad znížiť počet položiek zobrazovaných vo výplatnej páske.

Prehľad záznamov z modulu Úkolové mzdy

Pre účely tlače položiek zadaných u zamestnanca v module Úkolové mzdy sa pridá položka typu Externá trieda, kde sa do políčka Kód externej triedy zadá ručne hodnota S004290.

Pri tomto nastavení sa zobrazí časť výplatnej pásky opisom údajov z tabuľky Pracovný výkon v evidencii Úkolové mzdy.

Ukazovatele

Užívateľ má možnosť zobrazovať vo výplatnej páske graf. K dispozícii sú tri verzie grafu – Farebný, Odtiene šedej a Farby Humanet.

UPOZORNENIE: Podmienkou pri zobrazovaní grafu vo výplatnej páske je nastavenie minimálne 2 stĺpcov vo všeobecných parametroch definície položky, na čo systém pri ukladaní definície pásky užívateľa upozorní.

Podľa toho, či sa v definícii nastavia 2 alebo 3 stĺpce, podľa toho sa nastaví veľkosť grafu – pri 2 stĺpcoch bude väčší, pri 3 stĺpcoch bude menší. Zobrazovať sa bude vždy v poslednom zo stĺpcov. Pri tomto nastavení bude v poslednom stĺpci vždy len graf. Ak by bol počet výplatných pások taký, že sa nezmestia na jednu výplatnú pásku, vytvorí sa nová výplatná páska, pričom v poslednom stĺpci opäť bude rovnaký graf. Tak sa nestane, že by na druhej výplatnej páske zamestnanca bol iba graf.

Export/import definície výplatnej pásky spolu s pripojenými tlačovými predlohami hlavičky a päty

Definíciu výplatnej pásky možno exportovať a importovať pomocou funkcií Doplnky/ Export do XML, Import z XML. Definícia určená na export sa označí a pomocou funkcie Export do XML sa uloží do úložiska Dočasné súbory užívateľa, odkiaľ si užívateľ uloží xml súbor na disk. Pri importe sa vyberie funkcia Import z XML, v ktorej sa načíta z disku sa požadovaný súbor xml s definíciou.

Ak sa exportuje definícia výplatnej pásky, vyexportujú sa s ňou aj tlačové predlohy hlavičky a päty. Pri importe systém kontroluje, či na danej ceste existuje daný súbor. Ak áno, tlačová predloha sa nenaimportuje. Ak súbor na danej ceste neexistuje, tak sa tlačová predloha naimportuje.

Ak si teda užívateľ v jednej databáze pripravil vlastnú výplatnú pásku aj s vlastnými upravenými tlačovými predlohami hlavičky a päty a chce túto definíciu použiť aj v inej databáze, nemusí samostatne exportovať/importovať definíciu výplatnej pásky a samostatne tlačové predlohy, stačí ak vyexportuje/naimportuje len definíciu výplatnej pásky a môže hneď spustiť jej spracovanie.