Užívateľské názvy mzdových položiek

Vo voľbe Pomocné dáta PAM je dostupná voľba Užívateľské názvy mzdových položiek.

Vo voľbe má užívateľ možnosť zadať ktorejkoľvek mzdovej položke vlastný názov. To znamená, že systémový názov mzdovej položky zostane zachovaný, ale všade v systéme, a to vrátane spracovaných výstupných zostáv, už bude položka prezentovaná názvom zadaným užívateľom. Užívateľský názov mzdovej položky teda nahrádza v celom systéme systémový názov mzdovej položky.

Záložka Ručná úprava mzdy:

Záložka Vypočítané mzdy/ Mzdové položky:

Rekapitulácie:

Výplatné pásky:

UPOZORNENIE: Aj naďalej platí, že ak užívateľ v niektorej z výstupných zostáv rekapitulácia, mzdový list alebo výplatná páska použije vlastný názov položky v rámci definície zostavy, do spracovanej zostavy sa zapíše tento názov.